Lag – Utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd

Lagen

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

Förklaring

Blå text för oss, grön text för andra och röd text för domar.
Lagen är här nedan sammanställd i några punkter med förklaringar från jurister, domar mm.

0. Viktigt

Denna form av brott får endast åtalas av målsäganden. Det finns några få undantag men de inträffar sällan därför tar vi inte med det här. Om nätplatsen har utgivningsbevis kommer en jury att användas. Den drabbade måste själv utreda brottet, skaffa bevis och driva målet i domstol. Ovanstående krav på en förtalad gör att lagen i princip är värdelös för det är få, om någon, som mäktar med uppgiften. Se: https://lawline.se/answers/5306 och https://lawline.se/answers/1435

1. Är enligt lag inte tillåtet om personen är en privatperson.

Om det är en helt icke-offentlig privatperson finns det alltså generellt ett mycket lågt allmänintresse. Då är uppgiftslämnandet i många fall oförsvarligt.
https://lawline.se

Ett annat viktigt område, där yttrandefriheten bör särskilt beaktas, är den yrkesmässiga nyhetsförmedlingen. Det är ett allmänt samhälleligt intresse att nyhetsförmedlingen är fullständig och vederhäftig, och detta intresse kan därför ofta få väga över den enskildes anspråk på skydd mot kränkande uttalanden. Jag åsyftar därvid den rutinmässiga strömmen av nyheter om händelser av olika slag, men däremot icke sensations- eller skandaljournalistiken som ej står i samband med den egentliga nyhetsförmedlingen (som forum och bloggar mm).
[Av departementschefen vid lagrådsremissen 1958]
Juridiska Institutionen Handelshögskolan

2. Är enligt lag inte “skyldig att uttala sig” eftersom det bara gäller förhör, anmälan och liknande.

Skyldighet att lämna uppgift syftar till juridisk skyldighet. Det vill säga när någon lämnar uppgift vid exempelvis vittnesmål eller polisförhör.
https://atlasadvokater.com

Ett exempel på när det föreligger en skyldighet att yttra sig är vid vittnesplikt. Till detta skall dock läggas rekvisiten om att det skall ske bevisning som visar att uppgiften är sann eller att det fanns skälig grund att anta att den var sann.
Juridiska Institutionen Handelshögskolan

3. Är enligt lag inte “försvarligt” att sprida sådana uppgifter utan att inneha utgivningsbevis.

Ett annat viktigt område, där yttrandefriheten bör särskilt beaktas, är den yrkesmässiga nyhetsförmedlingen (= innehav av utgivningsbevis). Det är ett allmänt samhälleligt intresse att nyhetsförmedlingen är fullständig och vederhäftig, och detta intresse kan därför ofta få väga över den enskildes anspråk på skydd mot kränkande uttalanden. Jag åsyftar därvid den rutinmässiga strömmen av nyheter om händelser av olika slag, men däremot icke sensations- eller skandaljournalistiken som ej står i samband med den egentliga nyhetsförmedlingen (som forum och bloggar mm).
[Av departementschefen vid lagrådsremissen 1958]
Juridiska Institutionen Handelshögskolan

4. Är enligt lag inte av “allmänt intresse” eftersom man först och främst måste ha utgivningsbevis och att en viss störning i samhället skett.

Om det är en helt icke-offentlig privatperson finns det alltså generellt ett mycket lågt allmänintresse. Då är uppgiftslämnandet i många fall oförsvarligt.
https://lawline.se

Ett annat viktigt område, där yttrandefriheten bör särskilt beaktas, är den yrkesmässiga nyhetsförmedlingen (= innehav av utgivningsbevis). Det är ett allmänt samhälleligt intresse att nyhetsförmedlingen är fullständig och vederhäftig, och detta intresse kan därför ofta få väga över den enskildes anspråk på skydd mot kränkande uttalanden. Jag åsyftar därvid den rutinmässiga strömmen av nyheter om händelser av olika slag, men däremot icke sensations- eller skandaljournalistiken som ej står i samband med den egentliga nyhetsförmedlingen (som forum och bloggar mm).
[Av departementschefen vid lagrådsremissen 1958]
Juridiska Institutionen Handelshögskolan

5. Är enligt lag inte tillåtet ens om “uppgiften är sann” och spridaren hade “skälig grund” eftersom det inte kan vara försvarligt att sprida uppgifter om en privatperson (se också punkt 2 ovan).

Ett annat viktigt område, där yttrandefriheten bör särskilt beaktas, är den yrkesmässiga nyhetsförmedlingen (= innehav av utgivningsbevis). Det är ett allmänt samhälleligt intresse att nyhetsförmedlingen är fullständig och vederhäftig, och detta intresse kan därför ofta få väga över den enskildes anspråk på skydd mot kränkande uttalanden. Jag åsyftar därvid den rutinmässiga strömmen av nyheter om händelser av olika slag, men däremot icke sensations- eller skandaljournalistiken som ej står i samband med den egentliga nyhetsförmedlingen (som forum och bloggar mm).
[Av departementschefen vid lagrådsremissen 1958]
Juridiska Institutionen Handelshögskolan

6. Är enligt lag inte tillåtet heller om förtalsuppgiften redan är allmänt känd.

Denna uppgift [= förtalet] behöver inte vara en nyhet för tredje man, det föreligger förtal även om tredjeman redan kände till uppgiften. Det har inte heller någon betydelse var i spridningskedjan uppgiftslämnaren befinner sig, uppsåt för förtal kvarligger även om uppgiften skulle vara allmänt känd. [..] om pressen diskuterar allmänt kända förhållanden, då är det ej förtal.
Juridiska Institutionen Handelshögskolan

men däremot icke sensations- eller skandaljournalistiken som ej står i samband med den egentliga nyhetsförmedlingen (som forum och bloggar mm).
[Av departementschefen vid lagrådsremissen 1958]
Juridiska Institutionen Handelshögskolan

7. Är enligt lag tillåtet i yrkesmässig nyhetsmedia. Skandalpress, olika bloggar och forum räknas inte som nyhetsmedia.

Ett annat viktigt område, där yttrandefriheten bör särskilt beaktas, är den yrkesmässiga nyhetsförmedlingen (= innehav av utgivningsbevis). Det är ett allmänt samhälleligt intresse att nyhetsförmedlingen är fullständig och vederhäftig, och detta intresse kan därför ofta få väga över den enskildes anspråk på skydd mot kränkande uttalanden. Jag åsyftar därvid den rutinmässiga strömmen av nyheter om händelser av olika slag, men däremot icke sensations- eller skandaljournalistiken som ej står i samband med den egentliga nyhetsförmedlingen (som forum och bloggar mm).
[Av departementschefen vid lagrådsremissen 1958]
Juridiska Institutionen Handelshögskolan

8. Är enligt lag inte tillåtet att diskutera förtalsuppgifter utan utgivningsbevis även om allmän media med utgivningsbevis nämnt samma förtalsuppgifter.

Ett annat viktigt område, där yttrandefriheten bör särskilt beaktas, är den yrkesmässiga nyhetsförmedlingen (= innehav av utgivningsbevis). Det är ett allmänt samhälleligt intresse att nyhetsförmedlingen är fullständig och vederhäftig, och detta intresse kan därför ofta få väga över den enskildes anspråk på skydd mot kränkande uttalanden. Jag åsyftar därvid den rutinmässiga strömmen av nyheter om händelser av olika slag, men däremot icke sensations- eller skandaljournalistiken som ej står i samband med den egentliga nyhetsförmedlingen (som forum och bloggar mm).
[Av departementschefen vid lagrådsremissen 1958]
Juridiska Institutionen Handelshögskolan

9. Är enligt lag tillåtet om utpekandet inte är rimligt och att omgivningen förstår att det inte kan vara rimligt. Peka ut någon som utomjording, troll, häxa eller liknande är alltså inte rimligt och då tillåtet.

Det ska gå att “sanningspröva” uppgiften på så sätt att den ska vara rimlig. Att utpeka någon som en häxa som sysslar med trolldom uppfyller på så sätt inte kravet eftersom det är ett helt orimligt påstående.
https://lawline.se

10. Är enligt lag möjligen tillåtet om det handlar om en offentlig person och oftast krävs att platsen har ett utgivningsbevis.

En person som har en offentlig position genom sitt yrke eller på andra sätt sägs ibland vara en offentlig person.
wikipedia.org
Om en privatperson är misstänkt för ett sexualbrott finns det mycket sällan skäl att namnge. Om det skulle vara vår statsminister, ÖB eller ledande tjänstemän i offentlig förvaltning, kommer saken i ett annat läge. De personerna är samhällsbärare, vi har ett ansvar att utkräva av dem. Men begreppet offentlig person räcker inte för att avgöra när det är rimligt att berätta om förövaren. En mängd personer rör sig på den offentliga arenan utan att vara samhällsbärare: artister, underhållare, idrottsatleter… Vi känner till dem och är nyfikna på dem, men har inte något offentligt ansvar att utkräva av dem.
journalisten.se
En offentlig person är en politiker, högt uppsatt tjänsteman eller profilerade företagsledare. Det är inte att man, som den allmänna debatten ofta gör gällande, har ett stort instagramkonto.
breakit.se
Se också en närmare förklaring:
https://www.sigmag.se/lag-offentlig-person/

11. Det är den åtalade som skall bevisa sin oskuld till framlagda förtalsbrott.

Bevisbördan åvilar vid förtalsbrott den tilltalade i förtalsmålet.
Juridiska Institutionen Handelshögskolan


Dokumentsamling, utdrag

Här samlar vi hela texterna för ovan citerat. Dessa texter är i sig också utdrag från olika platser.

Om första stycket i lagtexten

I paragrafens första stycke uttrycks förutsättningarna för ansvar. Det fordras att en uppgift om att någon är klandervärd lämnas till annan och att uppgiften är ägnad att utsätta annan för missaktning. Att på ett forum som Facebook eller Instagram utpeka någon som våldtäktsman är en sådan uppgift som typiskt sett är ägnad att utsätta någon missaktning.
https://atlasadvokater.com/var-gar-egentligen-gransen-for-fortal/

Det första som krävs är att det faktiskt finns en uppgift.
Det krävs att det i detta fall finns text som uttrycker att en person är brottsmisstänkt.
Det ska gå att identifiera personen som utpekas och att det går att koppla denna person till uppgiften.
Det ska gå att “sanningspröva” uppgiften på så sätt att den ska vara rimlig. Att utpeka någon som en häxa som sysslar med trolldom uppfyller på så sätt inte kravet eftersom det är ett helt orimligt påstående.
Uppgiften ska ha spridits, på så sätt att den t.ex. ska ha publicerats på i en tidning.
Uppgiften måste vara typiskt sätt ägnad att orsaka andras missaktning. T.ex. att utpeka någon som brottsling är en sådan typisk uppgift som gör att andra kan “se ner” på den utpekade personen och få missaktning gentemot denne.
Om alla de ovan kraven är uppfyllda kan det alltså röra sig om ett förtalsbrott.
https://lawline.se

Ett rekvisit som skall uppfyllas är att uppgiften måste kunna leda till andra medborgares missaktning. Det är dock tillräckligt att lämnandet av uppgiften har till syfte att utsätta vederbörande för andras missaktning. Det behövs inte förebringas någon bevisning på att missaktning verkligen har skett.
[..]
det [finns] inget krav på att skada måste ha uppkommit genom lämnandet av uppgiften.
[..]
Ej heller krävs uppsåt till skada vid ärekränkningsbrotten.
[..]
Rättsligt är det av vikt att fastslå, att endast det formella faktum att man i ett uttalande inte nämner en persons namn, eller att man på annat sätt undviker mer uppenbara kännetecken, inte utgör något hinder för ansvar om någon likväl utpekas och kan förknippas med de nedsättande uppgifterna.
[..]
Då förtalsbrott ej kräver att uppgiften har lämnats till en vidare krets, räcker det att en enda person kan identifiera den omtalade personen, detta oavsett om identifiering beror på en tillfällighet eller ej.
[..]

Denna uppgift [= förtalet] behöver inte vara en nyhet för tredje man, det föreligger förtal även om tredjeman redan kände till uppgiften. Det har inte heller någon betydelse var i spridningskedjan uppgiftslämnaren befinner sig, uppsåt för förtal kvarligger även om uppgiften skulle vara allmänt känd. [..] om pressen diskuterar allmänt kända förhållanden, då är det ej förtal. (Se nedan: [..] “men däremot icke sensations- eller skandaljournalistiken som ej står i samband med den egentliga nyhetsförmedlingen” vilket också då innefattar forum och bloggar på nätet).
[..]
annars är förtal straffbart oavsett om uppgiften är sann eller inte, sanningsfrågan i förtalsparagrafen blir således likgiltig som huvudregel.
[..]
Bevisbördan åvilar vid förtalsbrott den tilltalade i förtalsmålet.
Juridiska Institutionen Handelshögskolan

 

Om andra stycket i lagtexten

Skyldig att uttala sig:
Skyldighet att lämna uppgift syftar till juridisk skyldighet. Det vill säga när någon lämnar uppgift vid exempelvis vittnesmål eller polisförhör.
https://atlasadvokater.com

Ett exempel på när det föreligger en skyldighet att yttra sig är vid vittnesplikt. Till detta skall dock läggas rekvisiten om att det skall ske bevisning som visar att uppgiften är sann eller att det fanns skälig grund att anta att den var sann.
Juridiska Institutionen Handelshögskolan

Försvarligt att lämna uppgift i saken:
Det viktigaste i detta sammanhang torde vara hur stort allmänintresse det finns vad gäller personen ifråga.
Om det är en helt icke-offentlig privatperson finns det alltså generellt ett mycket lågt allmänintresse. Då är uppgiftslämnandet i många fall oförsvarligt.
https://lawline.se

Ett annat viktigt område, där yttrandefriheten bör särskilt beaktas, är den yrkesmässiga nyhetsförmedlingen (= innehav av utgivningsbevis). Det är ett allmänt samhälleligt intresse att nyhetsförmedlingen är fullständig och vederhäftig, och detta intresse kan därför ofta få väga över den enskildes anspråk på skydd mot kränkande uttalanden. Jag åsyftar därvid den rutinmässiga strömmen av nyheter om händelser av olika slag, men däremot icke sensations- eller skandaljournalistiken som ej står i samband med den egentliga nyhetsförmedlingen (som forum och bloggar mm).
[Av departementschefen vid lagrådsremissen 1958]
Juridiska Institutionen Handelshögskolan

Uppgiften var sann:
Att en uppgift är sann är alltså inte tillräckligt för att göra det försvarligt att sprida den.
https://atlasadvokater.com

eller Hade skälig grund för den:
Även om uppgiften i och för sig är förtalsgrundande kan uppgiftslämnaren undgå ansvar om han eller hon var skyldig att lämna uppgiften eller det var försvarligt och uppgiften var sann eller uppgiftslämnaren hade skälig grund för den.
https://www.ksdlaw.se

 


Missuppfattningar om vad man får uttrycka och inte får uttrycka

Ett alias på forumet Flashback:
Det verkar som om BO inte förstår att det är massmedia som spridit uppgifter, och Flashbackanvändare bara resonerat och diskuterat, om än i grov och ibland kränkande ton.

Lagen:
Det är viktigt att komma ihåg att det inte nödvändigtvis är den som ursprungligen spred uppgiften som gör sig skyldig till förtal. Det är spridandet som är ansvarsgrundande vilket innebär att även de som delar inlägg kan göra sig skyldiga till brottet.
Ängla Eklund – Ordförande Institutet för juridik och Internet
Rosanna Eddin – Institutet för juridik och Internet

 

 

 

Träffar: 164

 •   
 •   

KOMMENTERA HÄR - 4 kommentarer är postade

 • 2020-07-18 kl. 11:54
  Permalänk

  Tack för så enkelt klargörande vad som gäller.
  Har aldrig riktigt fattat denna lag men nu förstår jag. De flesta som hänger sig åt hat på nätet tror verkligen de får göra det pga andra stycket i lagen. Men enligt detta klargörande gäller det inte dem.
  Kanon!!

    [CITERA]

 • 2020-07-18 kl. 18:58
  Permalänk

  Fattainte Lagerman:
  Tack för så enkelt klargörande vad som gäller.
  Har aldrig riktigt fattat denna lag men nu förstår jag. De flesta som hänger sig åt hat på nätet tror verkligen de får göra det pga andra stycket i lagen. Men enligt detta klargörande gäller det inte dem.
  Kanon!!

  Ja, det är ett återkommande problem med vad näthatarna tror de har rätt till. Förtalsgränsen går lägre ner än de flesta tror. Privatpersoner får man överhuvudtaget inte förtala. Allmänt intresse är mycket svårt att uppnå.

    [CITERA]

 • 2020-07-20 kl. 20:56
  Permalänk

  Har ett litet exempel på ett så kallat grovt förtal: Om någon person som är medlem i en idrottsförening på falska grunder påstår att en som är klubbordförande har förskingrat/fifflat till sig 10000 kronor från en klubbkassa som tillhör en idrottsförening och det visar sen att klubbordförande aldrig ens har gjort dessa saker som en medlem till exempel påstår via mejl och inlägg på forumsidor samt
  SMS-meddelande . Då har medlemmen i idrottsföreningen som har spridit ut dessa falska påståenden om ordföranden oavsett via internet,mobiltelefon muntliga ryktesspridningar på stan gjort sig skyldig till grovt förtal .Att utmåla någon person som kriminell bör klassas som grovt förtal . Just sånt bör man se allvarligt på.

    [CITERA]

 • 2020-07-20 kl. 21:20
  Permalänk

  Spion:
  Har ett litet exempel på ett så kallat grovt förtal: Om någon person som är medlem i en idrottsförening på falska grunder påstår att en som är klubbordförande har förskingrat/fifflat till sig 10000 kronor från en klubbkassa som tillhör en idrottsförening och det visar sen att klubbordförande aldrig ens har gjort dessa saker som en medlem till exempel påstår via mejl och inlägg på forumsidor samtSMS-meddelande . Då har medlemmen i idrottsföreningen som har spridit ut dessa falska påståenden om ordföranden oavsett via internet,mobiltelefon muntliga ryktesspridningar på stangjort sig skyldig till grovt förtal .Att utmåla någon person som kriminell bör klassas som grovt förtal . Just sånt bör man se allvarligt på.

  Det är sällan man använder “grovt förtal”. Det krävs väldigt mycket för det. Men att påstå offentligt att någon stulit pengar ur en kassa är definitivt förtal. Idrottsföreningen borde stämma mannen för detta. Om mannen är lätt att identifiera på så sätt att han inte kan komma undan genom att skylla på olika teknikaliteter som att någon annan hade tillgång till hans dator mm så är chansen till en fällande dom uppenbar. Man kan ju dock först polisanmäla det och se om en åklagare tycker det är av allmänt intresse. Jag är dock tveksam till det så en stämning är vad som gäller.

    [CITERA]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer