Provokation och näthat som affärsidé – Flashback

Förord 2017:

Denna artikel är ständigt aktuell så vi har beslutat att lägga fram den som första artikel vid jämna mellanrum. Under de år som gått har Flashback ändrat på en del detaljer. Strax efter att vi skickat ut detta dokument till mer än 600 mottagare, bla all media i Sverige, polisen, SÄPO, åklagare osv gick Bahnhof:s VD Jon Karlung ut i media och erkände att Flashback:s servrar står på Bahnhof. På grund av risken för kopiering var artikel tidigare i bildformat. Det är nu ändrat till textformat där länkar osv fungerar. Ursprungligen postad 2014-11-26.

Förord 2014:
Denna artikel är framtagen med början av januari 2013 och slutfördes i huvudsak Juli samma år. Några få tillägg har införts innan denna publicering. Vi uppmanar alla att länka vidare denna artikeln till media, polismyndigheter, säpo, kyrkor, rektorer, skolor, bibliotek, domstolar, föreningar och alla andra ni känner för.  Artikeln bevisar att Jan Axelsson ägde och drev Flashback forum år 2010 från sitt Engelska fakebolag i strid mot domen 2003 där han dömdes till ett vite på 400.000kr för varje postning som inte granskats innan det släpps fram på forumet. Längst ner i artikeln finns länkar till dokument för de som vill fördjupa sig i frågan som bolagsbildningar i England och Belize samt andra krumbukter. Vid hänvisning noteras denna nättidnings adress och författarnas namn. Trevlig läsning!

Artikelns upphovsrätt © tillfaller författarna från 2013 och framåt.
“I Folkets Intresse” har av författarna fått suverän rätt till artikeln.

All kopiering för publicering på annan plats måste godkännas av författarna.
För sådan publicering kontakta redaktionen 

Författare:
Hans Ekbrand, Lektor i sociologi Göteborgs Universitet
Helena Ludvigsson

Sammanfattning: (1) Det svenska rättsväsendet har hittills agerat under det felaktiga antagandet att Flashback Forum inte drivs under svensk jurisdiktion. Rättsväsendet har som en följd härav underlåtit att använda de möjligheter beivra brott och avbryta pågående brott som rättsväsendet förfogar över. (2) Flashback Forum bedriver kränkningar av den personliga integriteten för tusentals människor, genom att sprida uppgifter om dem som är ägnade att väcka andras missaktning. (3) För att få dessa kränkningar att upphöra kan – utöver rättsliga åtgärder mot Flashback Media Group AB – myndigheter och privatpersoner vidta åtgärder som effektivt minskar bolagets intäkter från Flashback Forum, vilket på sikt kommer att göra näthatet icke lönsamt.

Vad är Flashback?

Flashback är ett svenskt webbforum där användare postar diskussionsinlägg i ett system av avdelningar för olika diskussionsämnen.1 Det finns ett stort antal avdelningar, men de avdelningar med störst antal inlägg och besökare är ”Aktuella brott och kriminalfall”, ”Dator- och konsolspel”, ”Cannabis”, ”Relationer och Samlevnad”, ”Kändisskvaller”, ”Poker, spel och dobbel”, ”Musik”, ”Integration och invandring”, ”Träning, kost och kosttillskott”. Redan ämnesindelningen säger en hel del om flashbackanvändarnas specialintressen, och noterbart är att avdelningen ”Integration och invandring”, som rymmer diskussionsämnen som ”De bedrägliga araberna”,2 ”Malmöbor med omnejd: Hur pass illa är det?”3 och ”Romer – konkret varför är de så hatade?”4 är större än den mer generella avdelningen ”Politik: Inrikes”.

Flashback, eller Flashback Forum som det numera heter, fungerar så att vem som helst gratis kan registrera sig under valfri pseudonym och därefter kan de under denna pseudonym publicera inlägg i de olika diskussionsämnena.5 Inläggen kan redigeras av författaren i upp till en timme efter att de ursprungligen postats, men därefter kan inläggen endast ändras eller raderas av flashbacks övervakare och domare, som kallas moderatorer. Flashback har ett regelverk som anger vilka typer av inlägg som inte är tillåtna, och en speciellt intressant regel är den som förbjuder inlägg som avslöjar vilken fysisk person som skriver under vilken pseudonym på Flashback. Flashback sätter en ära i att skydda användarnas möjlighet att skriva anonymt både genom den regeln, och genom att vägra lämna ut användarnas IP-nummer till polisen. I övrigt förbjuder regelverket reklam, upphovsrättsbrott, hets mot folkgrupp, uppvigling, narkotikahandel, och länkning barnpornografi och datorvirus. Eftersom forumet endast medger publicering av text är det vanligt att användarna istället publicerar länkar till bilder och filmer som diskuteras; regeln kring upphovsrättsbrott kringgås genom direkta länkar där man istället kan ladda ned materialet utanför forumet, men när det gäller barnpornografi och datorvirus är även länkning förbjuden.
Flera av Flashbacks regler förbjuder inlägg som är olagliga att publicera, t.ex är det ju ett brott mot lagen om upphovsrätt att publicera kopior av upphovsrättskyddade artiklar. Flashback förbjöd, efter påtryckningar från Aftonbladet, 2010 användarna att publicera länkar till Aftonbladet PLUS-artiklar till personer som bad om dem.6 Men Flashbacks regelverk förbjuder t.ex. inte inlägg som utgör förtal eller för den delen ärekränkning.

Just förtal är något som Flashback historiskt sett ägnat sig åt även innan dagens forum skapades. Redan 1999 dömdes papperstidningen Flashback Magazine till 100.000 kronor i skadestånd för förtal, efter att man publicerat namnet på en man som dömts för sexuellt utnyttjande samt sexuellt ofredande.7 Ett annat exempel på vad Flashback i yttrandefrihetens namn tillåtit är diskussion om hur man bäst utför brottsliga gärningar, alltifrån diskussion om hur man snyltar på satellit-tv-sändningar till hur man kidnappar barn i syfte att våldta dem,8 eller var man lättast får tag på cannabis, benzodiazepiner samt opiater i olika former.9 Någonstans här finns kärnan i Flashbacks unika affärsidé – man erbjuder användarna ett bekvämt sätt att under anonymitetens skydd publicera förtal och grovt skvaller, samt provokationer som exempelvis instruktioner för brott, till en garanterat stor läsekrets. Eftersom alla skribenter är anonyma behöver ingen ta ansvar för sanningshalten i de uppgifter som sprids, och grundlösa anklagelser är legio. Flashback har lyckats etablera en användarkultur där publiceringen av det icke-politiskt korrekta, det som provocerar, ges ett egenvärde. Även om det förstås finns många användare som argumenterar mot t.ex. att man alls ska kidnappa barn och absolut inte våldta dem, så är själva de provocerande ämnena en affärsidé som har varit väldigt framgångsrik, nästan osannolikt framgångsrik. I oktober 2013 stoltserade Flashback med 43.051.454 publicerade inlägg och 796.593 användare, vilket skulle utgöra nästan 10% av Sveriges befolkning om varje fysisk person bara hade ett användarkonto. Men medlemssiffrorna är uppblåsta, många användare har mer än ett konto, få användarkonton står bakom en stor andel av alla inlägg, och majoriteten av de registrerade användarkontona har aldrig postat ett enda inlägg! Vad syftet är bakom de 472.150 kontona som aldrig postat något inlägg kan vi inte veta säkert, men det skulle till exempel kunna vara ett sätt för de som driver Flashback att få forumet att framstå som större än vad det egentligen är, eller så kan det vara användare som planerar att publicera inlägg som de inte kan stå för med sin nuvarande användare. En tredje hypotes är att användare som vill kommunicera privat med andra användare, t.ex. för att göra drogaffärer, kan föredra att använda ett annat konto än det de publicerar inlägg med för att skicka personliga meddelanden till potentiella säljare.10

Genomgång av alla konton på Flashback 19 Maj 2013:

      Antal inlägg  Antal konton Andel konton(%) Andel konton (kummulativ %)
1      0       456801    59.90      59.90
2          1-9      144070    18.89      78.79
3          10-99     109852    14.40      93.19
4          100-999     44812     5.88      99.07
5          1000-9999    6912     0.91      99.98
6          10000-99999    161     0.02     100.00

5 procent av flashbacks användare (38.130 personer) har postat 83.62 procent av samtliga inlägg (30.416.669 inlägg)
1 procent av flashbacks användare (  7.626 personer) har postat 51.99 procent av samtliga inlägg (18.913.211 inlägg).
1 promille av flashbacks användare (    762 personer) har postat 17.48 procent av samtliga inlägg (  6.360.249 inlägg).

Flashbacks historik

Flashbacks historik är intressant av två skäl – dels gör den det möjligt att förstå hur personerna i ledningen för Flashback tänker, dels för att förstå vem eller vilka som bär det juridiska ansvaret för de uppgifter som Flashback sprider till sina läsare. Jan Axelsson är grundaren och hjärnan bakom alla de projekt som ingår i Flashback-konceptet, men hans relation till dagens diskussionsforum är komplicerad, eftersom han 2003 ålades vite om diskussionsforumet skulle fortsätta att publicerade inlägg som inte har förhandsgranskats. Forumet har fortsatt att inte förhandsgranska inlägg, vilket innebär att om det kan bevisas att han driver diskussionsforumet – vilket vi kommer att visa att han gör – så kan han vara skyldig att betala vite.

1998 dömdes alltså Jan Axelsson för förtal av Stockholms tingsrätt, för att ha spridit uppgifter ägnade att väcka andras missaktning.11 Formen för spridning var den gången Flashback Magazine, en papperstidning. Uppgifterna rörde då, liksom ofta idag på Flashback Forum, namn, personnummer, telefonnummer och adressuppgifter till personer som hade dömts för sexualbrott, och målet gällde specifikt en av dessa personer, en man dömd för sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande. Mannen blev till följd av publiceringen hotad till livet.12 Axelsson stämdes av den utpekade mannen för grovt förtal. Flashback Magazine omfattades av tryckfrihetsförordningen, men trots detta extra skydd som andra publikationsformer, t.ex. dagens Flashback Forum, saknar fann domstolen att tidningen och dess ansvarige utgivare gjort sig skyldig till förtal. I tingsrättsdomen finns argument för och emot uthängningen av dömda personer som är lika aktuella idag som 1998. Axelsson förde fram följande argument: uppgifterna var korrekta och hämtade ur allmänna och offentliga handlingar, uppgifterna var värdefulla för opinionsbildning om strängare straff, uppgifterna var värdefulla för att personer i de dömdas omgivning ska bli vaksamma och se till att inte möjligheter till nya brott ges. Domstolen sågade dessa argument, med undantag från argumentet att uppgifterna var korrekta som man med rätta helt bortsåg från.13 För det opinionsbildande syftet hade inte den förtalade mannens namn, personnummer, adressuppgifter och telefon behövts; vad gäller det brottspreventiva syftet så saknade för det första Axelsson kännedom om det förelåg någon förhöjd risk att mannen i fråga skulle återfalla i brott, och för det andra påtalade domarna i Stockholms tingsrätt att “en publicering i tidningen Flashback skulle kunna få en sådan brottsförebyggande effekt framstår som en högst orealistisk tanke”.14 Idén att förebygga brott genom att utsätta personer som avtjänat sitt straff för “skärpt uppmärksamhet” fick alltså inget stöd i domen, och även om den har sina förespråkare i U.S.A. så strider den helt mot den syn på återintegrering av dömda personer som manifesteras i den restriktiva tillgång på belastningsregistret som Sverige historiskt har tillämpat.15 Idén med att ha ett sekretesskyddat belastningsregister vars poster automatiskt raderas efter 10 år är att uppgifter om tidigare brottslighet allvarligt försvårar dömda personers chanser att leva ett framgångsrikt laglydligt liv, och istället ökar risken för utslagning, bitterhet och en känsla av att de inget ytterligare har att förlora på fortsatt brottslighet. Endast om man anser att dömda personer har ett lägre människovärde än andra blir den “skärpta uppmärksamhet” som Axelsson åberopade oproblematisk:

To keep track of people’s criminal convictions and use this record to exclude them from parts of the labour market is one of those techniques of preventive detention […] This would be problematic in relation to the ‘free’ citizen, but when people who commit certain crimes are seen as ‘the evil’ they are deprived of some of their humanity, and the response no longer needs to adhere to their sacred status as humans. (Backman, 2012, s 132)16

Under de 17 år som gått sedan 1998 har Jan Axelsson fortsatt att i stor skala sprida uppgifter om dömda personer, men numera behöver han inte göra arbetet med att skaffa fram uppgifterna och han betalar inte skadestånd för den verksamheten, istället genererar den stora inkomster åt honom. Hur detta kan komma sig är temat för den fortsatta genomgången av Flashbacks historik som följer nedan.

Flashbacks nuvarande form, ett diskussionsforum, såg i sin första version dagens ljus i maj 2000. Användarna förstörde dock snabbt forumet som var helt omodererat där vapen- och droghandel skedde inför helt öppen ridå.17 Ett tidigare misslyckat försök till total ytttrandefrihet, som gick under namnet Fritt Forum, gick i graven 1996 efter att ha förstörts av de egna användarna. Axelsson gav upp idén om fullständig yttrandefrihet och startade 2002 istället ett modererat diskussionforum under namnet Flashback konferensforum, vilket sedan utvecklats till det diskussionsforum som vi idag känner under namnet Flashback Forum. Parallellt med det nuvarande diskussionsforumet finns även en nyhetstjänst, flashback.se, fokuserad på frågor om drogpolitik, åsikts- och yttrandefrihet, samt hacking. Sådana frågor har varit i fokus för Jan Axelssons olika Flashback-projekt även innan diskussionsforumet tillkom, till exempel Flashback News Agency som var ett epost-nyhetsbrev där drogrecept, tips för hur man begår inbrott och andra former av brott. 1996 lanserades även en radannonssektion där bland annat dyrkpistoler, vit-maktmusik och obduktionsbord såldes. Vi har fått informationen från Flashbacks egen historieskrivning, som publicerades i samband med Flashbacks 30-års jubileum.18 Att Jan Axelsson själv lyfter fram att just dessa varor saluförts är ett exempel på att provokation är hans affärsidé – han vill att Flashback ska framstå som platsen där vad som helst kan säljas och vad som helst kan säjas. Ett annat exempel, som också lyfts fram i Flashbacks egen historieskrivning, är när man lottade ut gratis marijuanafrön. Åklagare kopplades in, men inget åtal väcktes, dock fick Flashbacks tilltag uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen vilket troligen var den önskade effekten. Ytterligare ett annat exempel är Flashback Magazine (papperstidning) som företrädesvis behandlade ämnen som narkotika, satanister och nazister men även pedofiler. I sin egen analys av Flashbacks 30 år skriver Jan Axelsson själv, närmast stolt, att Flashback Magazine regelbundet bröt mot lagen:

Flashback gjorde tidningen på ett sätt som ingen annan gjort innan. För det första var man opolitisk. För det andra bröt man regelbundet mot lagen. För det tredje var man helt ointresserad av att tjäna pengar. Det enda som var viktigt var resultatet. Att den skulle bli så bra som möjligt.

Just den här önskan att vara en farlig rebell, att vara en “outlaw” (som Flashbacks interna moderatorforum heter) verkar ligga bakom en berättelse om att Flashback skulle ha varit övervakat av Rikskriminalpolisen och SÄPO. I själva verket var det så att Stockholm läns citypolis just då bedrev spaningsverksamhet på ett möte arrangerat av Frihetsfronten (en libertariansk extremistisk förening som sände radio utan tillstånd, gömde flyktingar19 och drev svartklubben Tritnaha, där man utan tillstånd sålde alkohol)20 när en person som liknar Jan Axelsson deltog på en av deras träffar. Av polisens spaningsrapport att döma så är det uppenbart att citypolisen inte vet vem Jan Axelsson är och han dras med av bara farten. Polisens spaning på honom avslutas dock när han kliver ur bilen och pratar i sin mobiltelefon och går iväg; polisen verkar då ha förstått att mannen inte var av intresse för deras spaningsuppdrag.21 När Axelsson basunerar ut att Flashback övervakas av SÄPO med hänvisning till citypolisens spaning på Frihetsfrontens möte blir det bara fånigt. Det är som om Axelsson satte ett värde i att framstå som en fara för samhället.22

Axelsson har vidare drivit två skivbolag, varav ett av dem endast hade som syfte att kränka en svensk artist genom att hänga ut honom som f.d nazist.

Önskan att håna

Hånet är något som verkar vara en drivkraft i mycket av det Flashback och dess ägare involverar sig med.23 Ett exempel på hån är när Axelsson i sin historik över Flashback berättar att Flashback publicerat nationella prov på internet innan proven hade hållits i skolorna. Skolverket bad Flashback om uppgifter som kunde leda till identifikation av den som hade läckt uppgifterna. Axelssons version av det hela är som följer:

‘Året avslutades med en konflikt med Skolverket. I december 1998 publicerade FNA det nationella provet i Matematik E. Skolverket kontaktade Flashback och efterfrågade källan. Brevet var undertecknat av enhetschef Birgitta Fredander och undervisningsråd Bengt Fredén.

“Provet är sekretessbelagt till och med den 4 maj 1999, vilket föranleder Skolverket att agera med utgångspunkt i att ett sekretessbrott kan ha begåtts (Brottsbalken 20 kap. 3 §). Det innebär att Skolverket vill ha uppgift om vem eller vilka som har försett Flashback med provuppgifterna i det nationella kursprovet i matematik för kurs E höstterminen 1998. Skolverket behöver dessa uppgifter för anmälan till åtal samt för yrkande av skadestånd. Skolverket emotser efterfrågad information omgående.”

Flashback svarade Skolverket att man inte kunde lämna ut dessa uppgifter.

“Publiceringen och utgivandet av FNA skyddas av tryckfrihetsförordningen. Varje person har därmed rätt att lämna meddelanden och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande genom FNA. Vidare har varje sådan meddelare en grundlagsstadgad rätt till anonymitet. FNA har därmed en straffsanktionerad skyldighet att skydda varje meddelares anonymitet. FNA har för avsikt att fullgöra denna skyldighet. I tryckfrihetsförordningen stadgas vidare att myndighet eller offentligt organ inte får efterforska vem som lämnat ett meddelande som åtnjuter skydd enligt ovan. Detta förbud är också straffsanktionerat. Så vitt går att bedömma i dagsläget har Birgitta Fredander och Bengt Fredén uppsåtligen efterforskat identiteten hos av tryckfrihetsförordningen skyddad meddelare.”

Skolverket har inte hört av sig till Flashback efter detta.24

Axelssons hånande av Skolverkets agerande liknar The Pirate Bays hånande av de upphovsrättsinnehavare som begärt att länkar till deras verk skulle tas bort från The Pirate Bay.25 Männen bakom The Pirate Bay var övertygade om att deras verksamhet var laglig, och kunde därför tillåta sig att håna upphovsrättsinnehavarna, men dömdes till sist för medhjälp till upphovsrättsbrott. Även om just publiceringen av de nationella proven var laglig, så är många andra publiceringer på Flashback Forum olagliga och utgör förtal eller hets mot folkgrupp.

Nazistisk propaganda

Flashback försökte även starta ett webhotell för hemsidor som inte ansågs acceptabla av dåtidens andra webbhotell. Nazistiska hemsidor så som Nationalsocialistisk Front (numera Svenskarnas Parti), Radio Islam och PKK var några av dem som fick gratis hemsida via Flashbacks webbhotellsatsning. Detta upprörda många under mitten av 90-talet då Sverige upplevde ett hårdnande klimat och växande nynazism. Mot slutet av 90-talet hade Flashbacks webbhotell växt till att omfatta hemsidor som handlade om seriemördare, satanism, nazism, terrorister och narkotika. Även denna information kommer från Jan Axelssons egen historieskrivning, som alltså karaktäriseras av en önskan att framställa Flashback som farligt och rebelliskt.

Flashbacks tillhandahållande av webbutrymme till nazistiska grupper föranledde en omfattande kampanj av några kommunalpolitiker, Björn Fries och kommunjuristen Lennart Eriksson, som vände sig till bland andra annonsörer, media och de företag som levererar Internet till de svenska företagen stängdes Flashback dock av från Internet totalt. De blev helt utestängda ifrån Internet när ingen svensk internetoperatör ville ha med dem att göra . Till och med flera utländska internetleverantörer som AT&T valde att inte sluta några avtal med Flashback som ansågs vara en kriminell verksamhet. I Aftonbladet 17 december 1999 pekades två anställda på Flashback ut – Jan Axelsson själv men också en viss Alenca Olsson (född Alena). Alenca Olsson var tidigare styrelseledamot och anställd av Flashback Media Group. Flashback anmälde Karlskronas kommun där Björn Fries och kommunjuristen Lennarth Eriksson jobbade och skickade ett 400-sidigt material till JO och anklagade Fries och Eriksson för att dessa inom ramen för sina kommunala uppdrag skulle ha ägnat sig åt sådant som inte kommuner ska ägna sig åt (dvs bilda opinon mot Flashback). JO valde att inte granska fallet.26

Idag säger Eriksson så här: “Det finns inga legala hinder, vi har tillräckligt med legala möjligheter för att komma åt de som har olagligheter på sina webbplatser”.27 I all sin enkelhet så stämmer detta faktiskt fortfarande, vilket vi kommer att visa i den här artikeln. I samband med Fries och Erikssons aktiva arbete för att få leverantörerna att agera mot Flashback så blev Fries hotad via telefon, vilket ledde till fällande domar för grovt olaga hot för tre nynazister.

Nu, i juli 2014, sprider Flashback återigen nazistisk propaganda, men nu tjänar Flashback pengar på det. Svenskarnas Parti annonserar på Flashback Forum.

Men annonser för Svenskarnas Parti är nog inte Flashbacks viktigaste bidrag till den organiserade rasismen, viktigast är nog den indoktrinering som blir följden av det nyspråk som dominerar på flashback. Som exempel på detta nyspråk kan vi ta sammansatta ord som innehåller ordet “neger”. På Flashback Forum förekommer mer än 2882 unika sådana ord, här är 30 av dessa:

blåneger negerhövding negerområden
negerälskare kvotneger negerinvandring
halvneger negerbeståndet negerimporten
husneger negerpopulationen genomsnittsnegern
negerrasen negerfrågan medelhavsneger
negerfamilj negerfasoner negerbefolkningen
negerstammar negerhannen jamaicaneger
negergener våldtäktsnegern gambianeger
bantuneger negerpappan förortsneger
negerman negerkulturer negerflocken

Att Flashback Forum påstår sig förbjuda hets mot folkgrupp är rent hyckleri. Med tanke på den unga läsekretsen, något vi återkommer till längre fram, får man anta att Flashback Forum utgör en av de absolut viktigaste källorna till rasistisk indoktrinering i Sverige.

Jan Axelssons personliga ansvar för Flashback

24 Maj 2001 var Flashback tillbaka på Internet igen, då med hjälp av den svenska internetoperatören Port80 varefter Flashback skaffade sitt första kontor och anställde en annonssäljare. Jan Axelsson anställde sedan sig själv då han enligt honom själv ställts inför ett ultimatum av sin tidigare arbetsgivare att sälja delar av Flashback eller att få sparken.

I mångt och mycket verkar Flashback vara en produkt av Jan Axelsson, och han har själv fått pris (2001, av MENSA) för sin idoga kamp för yttrandefriheten på nätet, och när Flashback stod utan internetoperatör registrerade han domänen janaxelsson.org som en tillfällig lösning för Flashback (FNA). Axelsson började från och med 2001 arbeta heltid med Flashback. Han är vidare VD för Flashback Media Group AB som fram till 2002 officiellt drev Flashback Forum och numera har tre anställda (Jan Axelsson, Mattias Egarth, samt en för oss okänd kvinna). I september 2003 avkunnade marknadsdomstolen en dom som innebär att både Flashback Media Group AB som företag och Jan Axelsson som privatperson belades med vite om de fortsättningsvis skulle bedriva diskussionforumet Flashback i Sverige utan att förhandsgranska inlägg före publicering, samt motpartens rättegångskostnader om 142.450 kr.28 Till saken hör att internetforum som förhandsgranskar inläggen själva juridiskt är ansvariga för inläggen, till skillnad från forum som inte förhandsgranskar inlägg. I det senare fallet är det författaren, dvs användaren, som har straffrättsligt ansvar för publiceringen (Rättsläget kring ansvaret för förhandsgranskade och icke-förhandsgranskade inlägg klarlades först senare, men spelar roll för Flashback nu). Med tanke på mängden inlägg som dagligen publiceras på Flashback, så skulle det vara förknippat med mycket stora kostnader att låta personal förhandsgranska inläggen innan de publicerades – det skulle dessutom helt strida mot Axelssons idé för Flashback: maximal yttrandefrihet.

För att rädda forumet undan kravet på straffrättsansvar för inläggen och undan kravet att inläggen ska förhandsgranskas krävs alltså att varken Flashback Media Group eller Jan Axelsson driver forumet. Vi kommer att redovisa belägg för att Flashback International Inc bara är en papperskonstruktion för att dölja kopplingen mellan å ena sidan Jan Axelsson och Flashback Media Group AB och å andra sidan Flashback Forum; samt att Jan Axelsson fortfarande är den som bestämmer över forumet. Men låt oss först ta del av Axelssons egen version av hur han agerade för att komma undan viteskravet.

På frågan om Axelsson är administratör (“admin”) på Flashback Forum, svarar han i oktober 2006:

Jag tilldelades av Marknadsdomstolen i september 2003 ett vite på 400 000 kronor ifall jag fortsätter att driva Flashback Forum så som det drivs idag*. Det finns många åsikter om hur domen ska tolkas, men risken för en fällande dom existerar bara ifall forumet drivs av FMG eller via mig personligen.

Detta kan man lösa på många sätt. Min lösning var att forumet drivs vidare via ett annat bolag (som inte har något vite från Marknadsdomstolen) och som har sitt säte i ett annat land än Sverige. Dessutom med en annan ägarbild än FMG. Detta gör det väldigt svårt för svenska myndigheter att angripa forumet (med befintligt domstolsbeslut), samtidigt som vi hela tiden agerar innanför lagen.

Med den bakgrunden skulle jag ogärna gå ut som admin i forumet, eftersom detta skulle kunna användas emot mig vid ett eventuellt kommande åtal.

* Flashback Forum är inte förbjudet i Sverige, men enligt Marknadsdomstolen är jag personligen ansvarig för alla inlägg, och ska enligt dem förhandsgranska inläggen innan publicering.29

Flashback Forum, som fram till 2003 ägdes av Flashback Media Group AB (ett privatägt aktiebolag med Jan Axelsson som VD) övertogs av ett brittiskt bolag, Flashback Enterprises Ltd, som bildades 2003-04-04 av Leif Malmborg. Malmborgs engagemang i företaget verkar mest varit som målvakt, för redan 11 dagar senare, den 15 april utsågs Jan Axelsson till “director” och då ägde Axelsson företaget tillsammans med Angelina Maccarone, båda med samma adressuppgifter i företagsregistret: Tallidsvägen 8D i Nacka. Axelsson fortsatte alltså att driva Flashback Forum, men nu genom företaget Flashback Enterprises Ltd. Axelssons engagemang i Flashback Enterprises Ltd. förnekades dock i Flashback News Agency den 15 juni 2003:

Kan denna tjänst/verksamhet inte drivas från Sverige så gör vi det helt enkelt från annan ort. Jan Axelsson och svenska företaget Flashback Media Group har nu juridiskt betraktat ingenting med Flashbacks konferensforum att göra, men forumet tar ändå vid där det tvingades bort i december 2002: Med fanan högt för yttrandefrihet, tolerans och, bokstavligen, en obändighet inför alla de som vill att DU inte ska få uttrycka dig fritt om det du vill på de sätt du vill.30

Under perioden 2003-2010 var Axelsson tillsammans med Maccarone enda ägarna av Flashback Enterprises Ltd. Båda två hade titeln “director” och hade i det brittiska företagsregistret adressen:

Box 920 41
120 06 STOCKHOLM

vilket är adressen till Flashback Media Group AB! Kopplingen är total, och att en person som är både ägare och direktör i ett företag juridiskt betraktat inte skulle ha något med företaget ifråga att göra, är ett direkt löjeväckande påstående. Men Flashback Media Group AB var tvungen att dölja alla kopplingar mellan Jan Axelsson och driften av forumet då han enligt domstol var vitesskyldig för posterna som gjordes på Flashback Forum om de inte förhandsgranskades. Detta var alltså av yttersta vikt för Flashback Forums överlevnad och troligen också för Jan Axelssons privatekonomi då Flashback Forum är det enda av hans myriad av företag och idéer som faktiskt blivit långsiktigt ekonomiskt lönsamt.

Efter sju års drift via Storbritannien flyttades huvudmannaskapet för Flashback Forum i januari 2010 till Flashback International Inc, med påstått säte i New York,31 men företaget finns inte registrerat i USA enligt U.S. Securities and Exchange Commission och inte heller i New Yorks NYS Division of Corporations State Records & UCC. Vi vet nu att Flashback International Inc inte är ett amerikanskt företag, företaget är baserat i Belize, en ministat i Latinamerika, med IBC-nummer 84778. Enligt Belize’ företagsregister har Flashback International Inc adressen “Suite 5 Garden City Plaza Mountainview”, en fysisk adress som man delar med många andra bolag, några exempel: Bluff-universitetet Southern Pacific University, skumma tradingföretag som “Justforex” och “MasterForex”, skumma accrediteringsbolag som FBS Markets INC och thailändska pengatvättare. Hur kan det komma sig att dessa företag, och många fler, kan ha en gemensam brevlåda? Svaret är förstås att personerna bakom både Flashback International Inc och de andra företagen har köpt ett “företagspaket” av företagssäljaren “Belize Offshore Services Ltd”,32 som specialiserat sig på att fronta falska företag, eller som det heter på deras webbsida: “Company Formation and Management”.

Varför Belize?

Varför har Jan Axelsson valt att registrera ett Flashback International Inc i Belize? Så här marknadsför ett företagssäljar-företag Belize för presumtiva kunder:

Finally, one of the most important features why Belize is so attractive is Confidentiality. We are currently living in an era where there has been a significant increase in scrutiny, regulations and increase in taxes. Belize’s law has provided provisions to make certain that the freedom of the individual and the sanctity of private commercial transactions are available. To register a company in Belize proper due diligence is carried out by the registered agents in compliance with The Money Laundering Act and Code of Conduct in Belize. A company may choose to have nominee directors or nominee shareholders; however, the only document presented for public filing at the registry is the Memorandum and Articles of Incorporation. There is no requirement for public disclosure or annual filing of accounts under the act. The Financial Intelligence Unit of Belize and the International Financial Services Commission of Belize are the only two organizations that have privy to client’s information upon request.33

En annan specialist på företag i Belize förklarar fördelarna så här:

What are the benefits of having an International Business Company (IBC) in Belize?

Forming an International Business Company in Belize has many advantages. An IBC allows you to:

 • Conduct business without using your name
 • Avoid paying local taxes
 • Protect your assets by registering them under the IBC name
 • Maintain your privacy – shareholders and directors are not registered at the registry in Belize34

Slutsats: Jan Axelsson valde att starta ett off-shore bolag i Belize för att kunna driva www.flashback.org kommersiellt utan att använda sitt eget namn, och utan möjligheter till insyn.

Skatteverket, eller svensk polis med inriktning på ekonomiska brott, kan kontakta “International Financial Services Commission of Belize” och begära ut ägaruppgifter till Flashback International Inc.

Än USA då?

Flashback International Inc är alltså ett off-shore bolag registrerat i Belize. Hur kommer det sig att Flashback International Inc påstår sig ha en adress i New York?

Anledningen är att man vill få svenska myndigheter att tro att verksamheten bedrivs i USA för att myndigheterna ska tro att de inte kan agera mot Flashback. Tyvärr har man lyckats på den punkten:

Den här utredningen kommer tyvärr dö innan den har börjat, säger Anders Ahlqvist som är specialiserad på it-brottsfrågor på Rikspolisstyrelsen. Han beskriver Djinas familj som ett exempel på brottsoffer som polisen inte kan hjälpa. Problemet är att Flashbacks servrar finns i USA och då råder inte svenska lagar. Det är ett problem. Ska man få bort felaktigheter får man vända sig till sajten och hålla tummarna.35

Flashbacks servrar finns i Sverige (mer om det nedan) och Flashback International Inc bedriver ingen verksamhet i USA. Flashback Intenational Inc har köpt en adress-tjänst av företaget Montanaro Asia som drivs av advokaten Ettore Montanaro. Montanaro Asia specialiserar sig på att sälja företagspaket i Belize, Seychellerna och Panama, men säljer även adress-tjänster till företag som likt Flashback International Inc behöver kunna visa upp en amerikansk adress.

Ett tydligt bevis på att Flashback International Inc har köpt adressen via Montanaro:s falska företags-företag finns i registrationuppgifterna för domännamnet “flashback.org”. Fax-numret och adressen till Flashbacks brevlådeföretag Flashback International Inc är exakt samma som Montanaro Asia!

Montanaro Asia. Flashback International Inc.
www.montanaro.asia flashback.org
1461 First Avenue, 360 1461 First Avenue, # 360
New York, NY 10075-2201 USA New York, NY 10075-2201 UNITED STATES
Phone +1 917 677 77 76 Telephone: 19176777773
Fax +1 917 591 68 32 Fax: 19175916832

På samma faxnummer eller samma telefonnummer hittar man mängder av olika företag med hemsidor som säljer allt möjligt. Många av dessa företag har pekats ut av U.S. Food and Drug Administration (FDA) som anvariga för försäljning av farliga droger. En moldavisk liga pekades ut av FDA som drivande bakom flera hundra hemsidor som sålde livsfarliga förbjudna droger – denna liga delade faxnummer med Flashback International Inc.36 Vi är inte de första som har noterat denna ansamling av bluff-företag på 1461 First Avenue, # 360, samma iakttagelse gjordes redan 2007 av Tate Dwinnell, som avslöjade en aktiebluff.37

Det är uppenbart att Flashback International Inc inte kan ha samma faxnummer eller adress som moldavisk drogförsäljning. De har helt enkelt köpt samma brevlådeföretagspaket av samma säljare, advokaten Ettore Montanaro och hans företag Montanaro Asia.

Andra som delar fax eller andra adressuppgifter med Flashback International Inc är Interact Media Group Ltd, Sphere Inc, Global Media Group Ltd samt Mad Gold Brandspread Media Consulting Ltd för att bara nämna några.

Om Flashback International Inc skulle ha haft någon verklig verksamhet i USA, så skulle man förstås ha behövt ha en egen adress där, och inte minst ett eget telefonnummer. Att man nu inte har det visar att Flashback International Inc är ett brevlådebolag utan verklig verksamhet i USA. Upplägget liknar det som användes när Jan Axelsson drev Flashback Forum via Flashback Enterprises Ltd som hade en adress i Storbritannien, men dess ägare, Jan Axelsson, hade i det brittiska företagsregistret samma adress som Flashback Media Group i Sverige. Men i Flashback International Inc:s fall är fernissan ännu tunnare, eftersom det företaget är registrerat i Belize, och den påstådda adressen i USA inte motsvaras av någon registrering i amerikanska företagsregister.

Det är slående att Flashback International Inc som påstår sig vara baserat i USA inte bedriver någon som helst verksamhet i något annat land än i Sverige. Skall en sådan genomskinlig fasad verkligen kunna fungera som täckmantel? Vi hoppas att den här artikeln kommer att leda till att Flashback International Inc bemöts på samma sätt som andra företag som bedriver verksamhet i Sverige. Flashback International Inc är ett off-shore företag från Belize vars påstådda amerikanska adress är en postbox-tjänst, och vars telefon är en telefonsvarare som inte tar emot meddelanden. Flashback International Incs enda funktion vad gäller Flashback Forum synes ha varit att man har tagit över domännamnsregistreringen för domännamnet “flashback.org” från Flashback Enterprises Ltd. Men domännamnsregistreringen spelar föga roll i sammanhanget, långt viktigare är var man bedriver sin verksamhet, och det är i Sverige man betalar för sin internetuppkoppling och det är där man betalar för servertjänsten som också den är belägen i Sverige. Alla kommunikation mellan Flashback och dess användare går till Bahnhofs servrar i Sverige (Borlänge eller Stockholm), och det är svenska Bahnhof som fysiskt skickar webbsidorna till dem som surfar till Flashback, och som fysiskt tar emot inlägg från de användare som postar på Flashback.

Juridiken kring Flashback

Två frågor är särskilt intressanta när det gäller juridiken kring Flashback: Kan rättsvårdande myndigheter i Sverige beordra att delar av webbplatsen tas bort? Flashback ett straffrättsligt ansvar för spridandet av de uppgifter som förekommer i inläggen på Flashback?

På båda frågorna synes rättsväsendet än så länge trott att svaret är nej, men vi kommer att ge argument till stöd för att svaret på bägge frågorna faktiskt är ja. Om vi börjar med den första frågan, så ger Anders Ahlqvist på Rikspolisstyrelsen ett nekande svar på frågan i följande kommentar av ett fall av förtal på Flashback:

Den här utredningen kommer tyvärr dö innan den har börjat, säger Anders Ahlqvist som är specialiserad på it-brottsfrågor på Rikspolisstyrelsen. Han beskriver Djinas familj som ett exempel på brottsoffer som polisen inte kan hjälpa. Problemet är att Flashbacks servrar finns i USA och då råder inte svenska lagar. Det är ett problem. Ska man få bort felaktigheter får man vända sig till sajten och hålla tummarna.38

Ahlqvist påstår att Flashbacks servrar finns i USA, vilket helt enkelt är fel; redan 2008 påpekade en av administratörerna att Flashbacks servrar står “i Stockholm, ingen annanstans”.39 Flashbacks serverar administreras av den svenska internetleverantören Bahnhof och står i någon av Bahnhofs serverhallar. Rättssociologen Karl Ask har, utan att närmare förklara grunderna för sitt jakande svar på både den första och den andra frågan, gjort gällande att Flashback visst faller under svensk jurisdiktion:

[…] det är nog en tidsfråga innan det kommer ett rättsfall om exempelvis Flashbacks tillsynsplikt och skyldighet att plocka bort vissa meddelanden.40

Det finns två frågor som avgör svaret på den första frågan: A. Bedriver Flashback International Inc verksamhet i Sverige? B. Kan internetleverantören Bahnhof föreläggas att ta ner sidor från sina servrar? Låt vara att Flashback International Inc har sitt säte i ett annat land än Sverige, det utesluter förstås inte att de kan bedriva verksamhet i Sverige. Eftersom Bahnhof är en svensk internetleverantör, dvs säljer serverkapacitet och nättrafik i Sverige, så har köpet av internettrafiken ägt rum i Sverige, och den verksamhet som den används till bedrivs i Sverige. Och om Flashback International Inc bedriver verksamhet i Sverige har de också tillsynsplikt och skyldighet att ta bort inläg, eller rättare sagt “upphöra att sprida” inlägg som är olagliga enligt svensk lag. Vidare har Bahnhof ett ansvar som svensk internetleverantör att “ta bort”, eller rättare sagt: “upphöra att sprida” sidor som är olagliga enligt svensk lag. Bahnhof är i egenskap av förvaltare av de datorer som sprider de olagliga inläggen har inget straffrättsligt ansvar för spridningen av inläggen, men torde ha skyldighet att på anmodan av domstol ta bort inlägg som befunnits olagliga i en rättslig prövning.

Juridiskt ansvar för uppgifter som sprids av Flashback

Svensk lag begränsar rätten att sprida uppgifter via ett antal inskränkningar i yttrandefriheten som t.ex. lagreglerna om hets mot folkgrup, förtal och ärekränkning. Enligt svensk rätt så är det alltså som tidigare nämnts författaren till inlägg på webbplatser som är ansvarig för uppgifter i inlägget, om inte webbplatsen tillämpar förhandsmoderering, vilket Flashback inte gör. Flashback har dock en skyldighet att tillämpa förhandsmoderering om forumet drivs av Jan Axelsson eller Flashback Media Group AB. Axelsson gör gällande att vare sig han eller Flashback Media Group AB driver Flashback längre. Om det skulle vara sant att forumet inte drivs av Jan Axelsson eller Flashback Media Group AB – vi visar längre fram i artikeln att det inte är sant – så behövdes alltså ingen förhandsmoderering och Flashback har inget straffrättsligt ansvar för spridandet av uppgifterna som användarna publicerar. Men, Flashback hindrar de ursprungliga författarna till inlägg att ändra eller radera inlägg som de själva gjort. Vår bedömning är att de ursprungliga författarna till olagliga inlägg har straffrättsligt ansvar för den brottsliga gärningen (spridningen av uppgifterna) endast så länge de har möjlighet att avbryta spridningen. Efter en timme kan författaren till ett inlägg inte längre avbryta spridningen, vid den tidpunkten är det endast de ansvariga för Flashback (moderatorerna och administratörerna) som kan avbryta spridningen. Därmed torde också dessa ha övertagit det straffrättsliga ansvaret för det spridande som sker efter denna punkt. Preskriptionstiden för den ursprungliga författarens gärning börjar alltså löpa tämligen omgående efter att inlägget har postats, även om spridningen fortgår.

Jan Axelsson har gjort gällande att så länge Flashbacks regelverk förbjuder inlägg som är olagliga, så behöver polisen aldrig kontakta flashback för att få bort olagliga inlägg, eller för att få IP-nummer för att kunna lagföra författare till olagliga inlägg:

Juridiskt så är det alltid den som skriver inlägget som är skyldig, men när det gäller HMF kan diskussionsforumet bli medansvarigt. Flashback har väldigt många regler för att skydda användarna, för så länge dessa följs så kan inga uppgifter efterfrågas.41

HMF, dvs hets mot folkgrupp, är ett brott som är förbjudet enligt Flashbacks regelverk (regel 1.03), men Flashback gör en helt annan tolkning av vad som utgör hets mot folkgrupp än vad åklagare och justitiekanslern gör, och i praktiken sprider Flashback många olagliga inlägg, samt skyddar den ursprungliga författaren mot lagföring genom att vägra lämna ut IP-nummer till polisen.

Andra lagar, som t.ex. lagen om förtal, saknar motsvarighet i Flashbacks regelverk, som genom regel 0.09 endast förbjuder falsk ryktesspridning:

Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.

Lagregeln om förtal är vidare än regel 0.09 och lagregeln förbjuder spridande av sanna såväl som falska uppgifter som är ägnade att utsatta den förtalade för andras missaktning.

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

Sanningshalten i en lämnad uppgift spelar som sagt endast roll om den som lämnat uppgiften var skyldig att lämna den (t.ex. i sin yrkesroll) eller om det var försvarligt att lämna uppgiften. Generellt kan sägas att domstolarna tolkar försvarligt restriktivt, dvs det ska mycket till innan en domstol friar i ett förtalsmål med hänvisning till att uppgiftslämnandet skulle ha varit försvarligt.42

Sammanfattningvis kan sägas att Flashbacks eget regelverk tillåter inlägg som är olagliga enligt flera svensk lagar, t.ex. lagarna om hets mot folkgrupp och förtal, att Flashback hindrar den ursprungliga författaren att radera eller redigera inlägg och övertar därmed det straffrättsliga ansvaret för spridningen, samt att svensk polis hittills agerat under det felaktiga antagandet att Flashback faller under amerikansk jurisdiktion.

Jan Axelssons ansvar som admin

“Admin” är namnet på den användare på Flashback som har privilegierna att ändra regelverket, samt att avgöra vilka andra användare som ska ha särskilda befogenheter att ändra eller radera inlägg på Flashback, varna eller stänga av andra användare. “Admin” avgör vilka inlägg på Flashback som ska rensas bort genom att formulera det regelverk som moderatorerna ska tillämpa vid rensning av inlägg. Vi har redan gjort det troligt att Jan Axelsson fungerar som Admin på Flashback, men vi har fler belägg för den saken. I en artikel i tidskriften Filter uppger Axelsson att han arbetar 7 dagar i veckan med Flashback, och vidare i den artikeln skriver han i om administrerandet av Flashback Forum i vi-form.

Enligt lagen skulle vi kunna säga att varje användare är ansvarig för sina inlägg, och att det de skriver inte är vårt problem. Flashback skulle inte behöva gå in och ta bort saker, det är egentligen inte vårt ansvar. Men vi gör det ändå. När det har förekommit uppenbara lögner om folk har de tagits bort.

I en deklaration “Flashback 2010 | institution vs social mötesplats – Mål & Vision !!!” skriver “Admin” en text som visar att han är strategen bakom forumet:

För tre år sedan skrev jag en text om Flashbacks vision och mål. “Flashback 2007 | forum supermarket, what’s next? Mål och vision !!!” Det tog tre år, men nu börjar vi bli klara med det jag då hade i åtanke. Vissa saker har jag valt att stryka, medan andra blivit verklighet.

“Admin” är inte endast forumets strateg, han är även dess diktator som själv väljer vad som ska bli verklighet på forumet.43 Under denna period, 2007 – 2010, ägdes forumet av Jan Axelsson via Flashback Enterprises Ltd.

Sammanblandningen mellan Flashback Media Group AB (där Axelsson formellt är anställd som VD) och Flashback International Inc (som äger internetdomänen “flashback.org”) är i det närmaste total. Ett bra exempel på den totala integrationen av dessa båda bolags verksamheter är TravelForum.

Flashback Media Group AB driver forumet TravelForum, men det är ett forum som är helt sammansmält med den avdelning på Flashback Forum som handlar om resor – inlägg som skrivs på Flashback Forum dyker automatiskt upp i TravelForum. Alla användarkonton på Flashback Forum är automatiskt konton på TravelForum.44 När lanseringen av TravelForum drog ut på tiden skulle förklaras på Flashback Forum uppstod ytterligare belägg för att Axelsson är “Admin” på Flashback Forum, då “Admin” i vi-form skriver om hur TravelForum kommer att integreras i Flashback Forum.45 Ytterligare en indikation på att Axelsson själv är “Admin” är att Axelsson och “Admin” samma dag, den 22 oktober 2009, annonserar ett nytt nummer av papperstidningen Flashback.46.

Att Axelsson aktivt deltar i den dagliga driften av Flashback Forum är inte det minsta förvånande – detta är ju de enda av hans många flashback-projekt som är kommersiellt lyckat! Det är ett sätt för Axelsson att behålla kontrollen över sitt lyckade projekt, Flashback Forum, även om själva ägandet av Flashback International Inc är viktigast. Vi som skrivit den här artikeln har inte rätt att kräva ut uppgiften om vem som äger Flashback International Inc, men den rätten har svenska rättsvårdande myndigheter, som i syfte att kontrollera pengaflöden till off-shore bolaget får göra detta. Om det är Jan Axelsson som är ägare till Flashback International Inc aktualiseras förstås frågan om hans straffrättsliga ansvar för den svenska delen av företagets verksamhet.

Flashback Media Group AB – Den lagliga fasaden

Flashback Media Group AB fungerar som en laglig fasad i Axelssons Flashback-pussel, men underligt nog finner man inte något telefonnummer vare sig till företaget eller till någon av de anställda när man söker i de vanliga registren.

Vi vet att varumärket Flashback, varumärke reg.nr. 0337648, och den logotyp om används av Flashback Forum, logotyp reg.nr. 0403095, ägs av Flashback Media Group AB, vilket är synnerligen anmärkningsvärt om nu Flashback Media Group AB verkligen inte har något med driften av forumet att göra.

I en artikel i tidningen Filter påstod Jan Axelsson 2008 att Flashback Media Group ABs verksamhet är att driva webbplatserna sexnovell.se och kk.se. Företagets intäkter uppgår årligen till ca 4 miljoner. Det är helt uteslutet att Flashback Media Group AB:s intäkter skulle kunna komma från enbart driften av dessa webbplatser eftersom webbplatserna har alldeles för få besökare för att inbringa några nämnvärda annonsintäkter. Flashback Forum, dvs www.flashback.org är en av Sveriges 30 mest besökta webbplatser,47 och genererar förstås en hel del annoninstäkter, men sexnovell.se är rankat på plats 2.900,48 travelforum.se (som tillkommit efter 2008) är rankat på plats 3.700,49 och kk.se har så låga besökssiffror att de inte ens är rankade överhuvudtaget.50 Flashback.se, som också ägs av Flashback Media Group AB har visserligen bättre ranking, men saknar helt annonser och genererar därmed inga annonsintäkter.

Vi vet nu att Flashback Media Group AB i själva verket haft intäkter direkt relaterade till driften av Flashback Forum, trots att de förnekat all inblandning i forumet.51 Forumet genererade intäkter via SMS – användare betalade 30 kr för att kunna posta omedelbart efter registrering – men dessa pengar gick inte till Flashback International Inc utan rakt in i Flashback Media Group AB!52 Det är dock av vikt att påtala att för tillfället 2014 att deras SMS-tjänst upphört. Det som är av vikt att påtala SMS-tjänsten är att när den var aktiv gick pengarna raka vägen ned i Flashback Media Group AB’s fickor och inte något annat utländskt bolag!

Vi vet också, och detta är avgörande för att bedöma vilket företag som juridiskt sett är huvudman för webbplatsen www.flashback.org, att annonsintäkterna betalas in till Flashback Media Group AB! Enligt Von Essen på Självmordshjälpen som annonserar på Flashback betalar de 10.000 kr per halvår men att Flashback Media Group AB normalt tar ett högre pris för ett halvårs annonsering, ca 100.000 kr. Von Essen sade även i samtalet vi hade med honom att han hade kontakt med reklamsäljaren för Flashback Forum, Mattias Egarth via email och telefon.53

Vad gäller det praktiska arbetet med Flashback Forum har vi redan visat starka belägg för att Jan Axelsson arbetar som “admin” med Flashback forum, och vi vet att Mattias Egarth på Flashback Media Group AB arbetar med annonsförsäljning för Flashback forum.54

Vad gör då Flashback International Inc, Om det nu är Flashback Media Group AB som utför det dagliga arbetet med webbplatsen, och får intäkterna som Flashback Forum genererar? Såvitt vi kunnat finna, så är det enda som Flashback International Inc gjort är att registrera domännamnet “flashback.org”. Antagligen betalar företaget avgiften för postboxen i New York. Vi gissar att det är Flashback Media Group AB som betalar fakturan från Bahnhof, antingen direkt eller indirekt via Flashback International Inc.

Sammanfattningsvis: Flashback Media Group AB det förtag som i verkligheten driver Flashback Forum, och detta bevisas av följande fakta:

 • att TravelForum är helt integrerat med Flashback Forum
 • att anonsintäkterna från Flashback Media Group ABs övriga webbplatser inte har tillräckligt med besökare för att förklara bolagets intäker.
 • att intäkterna från medlemsregistrering på Flashback Forum via SMS gick till Flashback Media Group AB
 • att annonsintäkterna från Flashback Forum går till Flashback Media Group AB

Vad är problemet?

Webbplatsen har utvecklats till en form av virtuell skampåle för personer som begått brott eller på annat sätt ådragit sig mobbens vrede. Vid denna virtuella skampåle kan vem som helst under anonymitetens bekväma skydd stå och spotta på den som är fjättrad och uthängd, utan att behöva stå för det. Äldre dagars skampålar och stockar erbjöd inte dessa möjligheter till anonyma kränkningar, de var belägna på offentliga platser där alla parter var synliga för varandra. Traditionella former av hederskränkningar, som till exempel förtal/skvaller och skampålar var alltid platsbundna, och en person kunde flytta från den plats där hans eller hennes rykte för förstört, men med modern teknik blir de grova kränkningarna/skvallret via google omedelbart tillgänglig överallt och den sociala döden ett faktum. Det spelar ingen roll om du byter stad, google används överallt.

Detta gör det mycket svårt för uthängda brottslingar, skyldiga som friade, att återintegreras i samhället. I en värld där alla googlar alla kan uthängningar leda till social död, ett liv utan jobb, utan partner eller människovärde. Detta i sin tur leder till desperation och högre risk för återfall i kriminalitet eller missbruk, eller rentav suicid. Deras familjer blir även de lidande då de också hängs ut – inte bara föräldrar utan även syskon och små barn blir i många fall uthängda på Flashbacks kriminalforum.

Det bör tilläggas att de som påstår saker på Flashback behöver förstås inte säga sanningen, de kan säga precis vad som helst. De kan insuinera att en person varit inblandad i ett mord, eller ett rån, och andra diskussiondeltagare kan övertygas om att så är fallet. Vad som är sant är inte nödvändigtvis det viktigaste, för en presumtiv arbetsgivare kan det räcka med att det kanske är sant, och att man föredrar ett säkert kort, någon annan.

Många gånger hängs offret ut, inte endast med namn, bild och adressupgifter utan även med långt mer känsliga uppgifter, ofta av nedärderande karaktär – våldtäktsoffers sexualliv ifrågasätts etc. Ett annat exempel var i ett uppmärksammat fall i Arboga när barn som mördades hängdes ut med skämtbilder. Andra utsatta grupper, som .t.ex. vittnen, kan räkna med att se få utdrag ur polisförhör när de googlar på sig själva. Vi har inga hemliga vittnen i Sverige, den som vittnar får räkna med viss offentlighet, men det betyder inte att vittnen måste acceptera att vad de uppger till polisen ostraffat ska kunna spridas på nätet av vem som helst.

Flashback som sajt sänder ut groteska signaler till sina läsare. Självklart kan varje användare själv välja vad de vill se. Men vår granskning visar att en klar majoritet av Flashbacks läsare är ungdomar som ännu inte färdiga med sin skolgång och därför lätt påverkas av den diskurs och de normer som råder på Flashback. Trafiken från Skoldatanäten från grund- och gymnasieskolor är en viktig inkomstkälla för Flashback, men är det rimligt att kommunala medel ska bidra till Flashback Media Group AB’s annonsintäkter? Kommuner som inte vill stötta Flashback kan blockera webbplatsen i sina egna nät.

2012, just innan termen “näthat” hade slagit igenom, skrev Elisabeth Höglund en kolumn i Aftonbladet om hur man på Flashback på ett synnerligen rått sätt spekulerade kring hennes cancer och stundande död. De till och med skrev om vilken form av cancer hon hade som om de visste samt att hennes prognos var mycket dålig. Höglund replikerade upprört att prognoserna var mycket goda. I sin kolumn skrev hon även att hon upptäckte det hela av en slump när hon googlade på sitt eget namn och upptäckte vad hon kallade för Flashbacks “dödslista”. Höglund skrev vidare att hon tidigare blivit nätmobbad men detta var det värsta hon hade varit med om. Hon ställde sig frågande till Flashbacks rätt till att sprida dessa uppgifter om henne. “Kan det kallas för yttrandefrihet att dödförklara människor?”55

När en offentlig person som Elisabeth Höglund tog mycket illa vid sig av den uthängning hon råkade ut för, vad man då kan förvänta sig att helt okänd individ som blir felaktigt uthängd eller uthängd för småsaker med sadistiska kommentarer upplever?

Elisabeth Höglund är bara en av säkert hundratals och kanske tusentals andra. På Flashback Forum hängs allt ifrån fullständigt oskyldiga människor ut till personer som är dömda för brott eller bara är vanliga kändisar.

De s.k grävarna är också hänsynslösa i sitt sökande efter en önskad sanning. I jakten på “kattmördaren” i Högsbo i Göteborg hängdes flera helt oskyldiga personer ut av bara farten, till stor skada för dem:

N.N. berättar att han ännu inte vågar söka på Google efter sitt namn.

– De falska anklagelserna kommer att ligga kvar även om jag blivit friskriven från alla misstankar. Googlar man på mitt namn så kommer det felaktiga uppgifterna fram. Man blir aldrig fri. Ingenting försvinner från internet.56

En annan av dem var bara 16 år gammal och han fick samtal mitt på natten, hotfulla kommentarer på Facebook mm57. När väl den pojken som avlivat katterna åkte fast hängdes dennes familj och han själv ut på ett oerhört smaklöst sätt. Han mordhotades (med pris på sitt huvud eller erbjudande om köp av bilder där hans mage är uppsprättad och mycket annat58) och hela familjen drabbades svårt vilket ledde till polisanmälan av mordhoten.59 När en person mördade katter i Lerum 2009 hängdes också en 20 åring felaktigt60 ut och han och hans familj fick hotbrev skickade till sig bland annat mordhot.

När det blev känt att en ung tjej i Kumla tagit livet av sig (och senare visade det sig att en 44 årig man i Göteborg låg bakom) blev det en tråd om ämnet och i den tråden hängdes inledningsvis en oskyldig företagare i Kumla ut som den skyldige. Företagaren valde att själv gå ut med namn och bild samt vilket företag han äger i Metro och dementera uthängningen och de grova anklagelserna emot honom som postats på Flashback Forum. Till Metro sade han:

Kunder ringer mina medarbetare och frågar vad jag är för chef. Vi får också massor av mejl. Historien är hemsk som den är, och att bli oskyldigt anklagad för detta är helt fruktansvärt

Aftonbladet skrev till och med en artikel baserad på den felaktiga uthängningen av företagaren som de ändrade och bad om ursäkt för. Detta illustrerar vilket inflytande Flashback Forum fått på etablerade medier. I IT-tidsåldern är alltså ett forum som Flashback livsfarligt då vem som helst kan bli uthängd och få sitt liv förstört eller skadat. Detta utan någon myndighetstillsyn eftersom myndigheterna tror att de saknar kontrollmedel för att ingripa mot Flashback. Systemet med självsanering, de pressetiska principerna, bygger helt på frivillighet och Flashback har valt att stå utanför det systemet. Folk har en tendens att tro på det skrivna ordet vilket lett till mycket skada för oskyldiga. Etablerade medier bär ett stort ansvar att aktivt ta avstånd från Flashback och dess grävare som allt som oftast sprider felaktiga uppgifter, vilka i sin tur:

 kan leda till att människor tar lagen i egna händer, säger Mikael Nyqvist på länskriminalen till Metro

(Källa: http://www.metro.se/nyheter/larsjagblevoskyldigtuthangdforsexofredande/EVHmcn!2grI0Q6dg2atg/)
(Källa:http://www.metro.se/nyheter/anklagademobbarehangsutpanateteftersjalvmordet/EVHmcm!LGiwniS9TYeg/)

En annan person som blivit oskyldigt och grovt uthängd är en ung kvinna som påstods ha medverkat i en pornografisk videofim. Bara några timmar efter att Flashbacks grävare dragit slutsatsen att denna kvinna var samma som kvinnan i videon började kränkningarna. Till nyhetssajten Nyheter 24 sade hon:

Min mobil hemma var aktiv med både sms och samtal en gång var femte minut i två dygn. Jag fick även många varnings-sms från okända, godhjärtade människor som varnade om att någon hade läckt ut mitt nummer på Flashback och att jag borde byta nummer.

Men kränkningarna på Flashback fortsatte; där kallades hon “hora”, “slampa” och billig samt andra grovt kränkande epitet. På typisk Flashback manér slutade inte det där – även kvinnans mamma fick videon postad till sig med kränkande kommentarer om hennes dotter. Kvinnans manliga vän hängdes också ut och pekades ut som mannen i videon. Hans analys av situationen sammanfattar Flashback och dess misogyna kultur på ett träffande vis:

Det Lisa har fått stå ut med är på en helt annan skala. Min uppfattning av det hela så är folket på Flashback bara ute efter att håna killen på filmen, medan de är ute efter att hata flickan på videon, och förstöra hennes framtid och privatliv.61

Detta kvinnohat som råder på Flashback med misogyna kommentarer vid varje givet tillfälle har alltid förekommit på Flashback och är en del av Flashbacks diskurs. Att det dessutom förekommer ett stort antal män som genuint hatar kvinnor på Flashback gör situationen inte bättre men dessa individer är en minoritet men den misogyna attityden är allmängilltig på Flashback och just den kulturen frodas kvinnohatet och i mångt och mycket troligen stärks och stärker de män som drivs av ett genuint kvinnohat. Själva diskussionämnena bygger i sig ofta på kvinnohat, som t.ex:

Man kan ställa sig frågande till vilka attityder detta leder till hos de ungdomar som besöker Flashback? Som vi kan visa kommer ca 70-80% av Flashbacks trafik från skolor.

Ett mycket gott exempel på hur denna misogyna kultur är en kvinnlig modell som lagt upp en hemsida om sig själv. Någon på Flashback hittade denna hemsida med hennes modellbilder och startade en tråd om henne. Tråden svällde till en hetsjakt och förtalskampanj mot kvinnan ifråga. Hon pekades ut som prostituerad, man skrev att hon borde gasas ihjäl, att hon skulle ha mördat olika individer, terroriserat och hotat barnfamiljer samt hotade henne, hennes utseende kommenterades i mycket negativa ordalag och det spekulerades i könsbyten och några författade till och med ett falskt sjukintyg att kvinnan skulle lida av psykisk sjukdom. Hennes ekonomi granskades, hennes personnummer, adress och så vidare publicerades. Detta har lett till att hon fick flera stalkers på halsen. Den kvinnliga modellen lyckades få en av dem fälld i Göteborgs tingsrätt (en kvinna i 30-års åldern) men än idag förföljs hon av en som skrivit på flashback om henne, en man i 70-års åldern. Modellen valde dock att inte vika sig utan slå tillbaka och har bekämpat Flashback Forum genom att bland annat maila deras annonsörer som många gånger valt att plocka bort sina annonser, vilket i sin tur slår hårt mot Flashbacks ekonomi.

Hur löser man problemet?

Som artikeln demonstrerar utgör inte bara Flashback en skadeverkan på enskilda individer utan har även en indoktrinerande effekt på dess unga användare. Som vi visat kommer en kraftig överrepresentation av Flashbacks användare från skolor och med tanke på den statistiska data som existerar dvs det är lågutbildade män som besöker hemsidan med detta kan innebära att det är unga personer som inte ännu gått färdigt någon utbildning

Vi har följande förslag på hur man stänger ned eller skadar Flashbacks fortsatta existens..


A: strypa intäktsflödet

SMS-tjänsten

– Företaget SMS-teknik administrerade Flashbacks sms-tjänst vilket Oscar Dräckes ägaren för företaget som i ett telefonsamtal uppger att numret som användes av Flashback Media Group AB kommer från dem (återigen kan man fråga sig varför Flashback International Incs SMS-pengar skickas till Jan Axelssons svenska bolag). Bland SMS-tekniks över 2500 kunder vars sms-tjänster de administrerar räknas “Stena Line, SJ, Schenker, H&M, Atlas Copco, SVT, TV4, Länsförsäkringar, Folksam, Ericsson, Tieto, My Travel, Logica, Ginza, TDC, Swemedia, Svenska Kyrkan, Siemens, Karolinska institutet, Carl Lamm, HSB, flertalet Kommuner och Landsting.”, samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Siba AB och Skara Sommarland.70

Man kan fråga sig om dessa respektabla företag och organisationer vill associseras med ett kriminellt forum och en ren förtalsmaskin som utan pardon hänger ut folk eller driver andra till självmord för att inte tala om trådar om hur man bäst kidnappar barn för sexuella övergrepp.

Flashback har vid skrivandes stund stängt ned sin SMS-tjänst men ovastående uppgifter är av intresse för att förstå Flashbacks ekonomi och Flashback Media

Annonser

– På Flashback annonserar ett antal företag. I huvudsak rör det sig om olika spelföretag, droghandlare eller sexsiter. Men också en organisation som är inriktad på självmordsprevention. Då och då dyker det upp reklambanners med mer respektabla företag som vid kontakt inte vill vara kopplade alls med Flashback. Därmed kan kontakt med dessa innebära ett intäktsbortfall för Flashback. Det kan vara värt att påpeka att många gånger är det inte företagen själva som sökt sig till Flashback utan de har hamnat där via så kallade affiliate-reklamföretag. Ett affiliate-reklamföretag är ett företag som tar emot pengar av en köpare för att sprida reklam åt dem på Internet och dessa företag har i sin tur ett samarbete med Flashback (två exempel är de Stockholmsbaserade företagen Tradedoubler och Affiliator som samarbetar med Flashback om reklamförsäljning). Vilket innebär att företaget vars annonser dyker upp på Flashback många gånger inte har en aning om att deras reklam finns sida vid sida med en tråd där de mördade Arboga-barnen hånas genom att hängas ut målade som clowner. Företag som vill försäkra sig om att inte dyka upp på Flashback Forum bör inte anlita Tradedoubler eller Affiliator.

Internet-filter i skolor och bibliotek

– Blockering från skolors Internetfilter samt bibliotek. Besöksstatistik från Alexa71 talar sitt tydliga språk, en klar majoritet av Flashbacks besökare surfar in på Flashback via skolors nätverk (antingen med skoldatorer, eller med skolornas trådlösa nätverk och barnens egna mobiler) och med tanke på den låga utbildningsnivån på Flashbacks besökare har vi skäl att tro att det är unga elever då besökarna på Flashback är kraftigt underrepresenterade som kommer från universitet och högskolor. Detta är alltså något landets skolor och bibliotek bör bli varse om – att deras datorer och därmed statliga medel används för att ge kapital till Flashback i form av reklamintäkter.

Men det finns en annan oroande omständighet och det är att eftersom de flesta av besökarna kommer från skolor och har en lägre utbildning kan vi anta att det rör sig om yngre lättpåverkade personer som tar till sig Flashbackdiskursens råa attityd, främlingsfientliga och misogyna hållning för att inte tala om trådar kring narkotika, sexköp och annat. Rektorer bör ta ansvar för att se över skolornas filter och riktlinjer för nätverksanvändningen, för att skydda sina elever från den negativa diskursen som helt dominerar på Flashback.

B: Via rättsväsendet

Som vi har påtalat har svenska rättsvårdande myndigheter låtit sig luras av Flashbacks egna uppgifter om var verksamheten bedrivs och vem som driver verksamheten. Verksamheten bedrivs under svensk jurisdiktion och Flashback Media Group AB är i praktiken det företag som driver verksamheten, som fakturerar annonsköparna, tar in användarnas medlemsavgifter etc.

Oavsett om det går att föra en straffrättslig process eller ej för de olagliga publiceringar som sker på webbplatsen, kan svenska rättsvårdande myndigheter beordra att webbplatsen stängs eftersom den drivs i Sverige.

Eftersom flashback inte låter författarna ändra eller radera inlägg mer än under 1 timme efter den ursprungliga publiceringen, så är det, efter den timmen, Flashback och dess moderatorer som bär ansvaret för att spridningen. Vilket juridiskt ansvar har moderatorerna? Men i första hand är det hos Flashback Media Group AB som ansvaret måste förläggas, då detta företags intäkter i princip uteslutande kommer från driften av Flashback Forum.

Man kan ställa sig frågan – när författaren inte längre kan ändra inlägget, är det då Flashbacks egendom även om det är användargenererat? I Flashbacks vision för 2010 som publicerades i Outlaw (interna forumet för administrationen, se bild) finns det en önskan att Flashback skall bli ett arkiv för framtiden. Om Flashback är ett arkiv, så är också arkivets ägare är ansvarig för dess innehåll så länge man publicerar arkivet offentligt.

C: Via server- och domänsnamnsleverantörerna

Rättsvårdande myndigheter kan kräva av Bahnhof att de stoppar spridningen av olagliga inlägg som görs via deras svenska servrar. Om Flashback skulle byta till en annan leverantör av serverkapacitet och eller domännamn, så följer det kravet förstås med till en eventuell ny leverantör. Banhof har redan plockat bort Lexbase en annan uthängningssajt efter att först vägrat men därefter fått ge vika för media och folkstormen Lexbase ledde till. Det går alltså att påverka Banhof att plocka bort kunder.72

D: Övrigt

Flashback drivs av endast två mål, tjäna pengar samt att överleva. Som bevis kan det vara värt att visa ett exempel att efter bloggstorm (med polisanmälningar som följd) valde Flashback 2007 att radera helt en tråd (”Hur uppfostrar man sitt barn att bli sin egen sexslav?” startad 13 September 2007) som inte bröt emot Flashbacks dåvarande regler om hur en postare och andra ska kunna träna sina egna barn till att bli deras sexslavar. När det blev protester i tråden emot ett sådant beteende raderade moderatorerna inläggen med hänvisningen “Har på nytt raderat tramsande och off topic. Åter till sakfrågan, hur gör man sitt barn till sexslav.”73. Det går alltså få Flashback att radera trådar som inte bryter mot deras egna regler genom att bara hota forumets existens.

När en grupp personer hade tagits in på förhör efter ett dataintrång hade organiserats via Flashback, valde Flashback att i smyg radera 37 inlägg i tråden där dataintrånget genomfördes – ett helt år efter att intrånget skett. (Den man i 20 årsåldern som ledde intrånget dömdes senare av Luleå tingsrätt). Att Flashback var en plattform för ett grovt dataintrång försökte man alltså mitt under pågående polisutredning att dölja, utan att förklara varför. Kan det vara så att Flashback och dess ägare var oroliga att bli åtalade för medhjälp till dataintrång, och att de därför – för säkerhets skull – försökte radera bevisen? Om Flashback Forum är bombsäkra på att de inte faller under svensk jurisdiktion, varför valde de i så fall att radera de 37 inläggen?

För den som hängs ut på Flashback Forum har det kommit nya möjligheter genom att kontakta Google och få googles sökmotor sluta indexera vissa länkar eller trådar på Flashback. Med tanke på att Flashback Forums admin i sin vision föreställer sig Flashback Forum som ett uppslagsverk för framtiden där allt kan sökas vore det ett stort slag emot Flashback. Men också möjligen ett svårt slag för Flashbacks ekonomi i långa loppet desto mindre som går att finna med hjälp av en Google sökning.74

Avslutning

Flashback är en virtuell skampåle vars ägare vill att forumet skall bli ett historiskt arkiv för information sökbar på Google. Skampålen var en påle vid vilken personer fjättrades för de inte skulle kunna undgå att utstå spott och spe från församlingens medlemmar. För en person som blivit negativt omskriven med känslig information på Flashback fungerar det likadant. I en tid när alla googlar alla går det inte att undgå att den känsliga informationen ifråga står alla i hela världen till buds. Förr i världen kunde stigmatiserande information endast färdas från mun till mun, och de som förtalades kunde flytta bortom skvallrets räckvidd. Men ingen kan fly Google. Google, och därmed all den känsliga informationen som Flashback lever på att sprida är allerstädes närvarande. Till skillnad från när de fysiska skampålarna användes, behövs numera inga fysiska fjättrar, för det finns ingenstans att fly undan vanryktet.

Vi ska inte ha några skampålar längre, och det är fullt möjligt att ta bort dem.


Referenser

Tryckta källor

Aftonladet, 17 december 1999, “Kända IT-bolag bakom nazistisk hemsida”
Aftonbladet 19 november 2012, “Att spekulera i min död tar priset i nätmobbning”
Backman, Christel (2012) Criminal records in Sweden. Regulation of access to criminal records and the use of criminal background checks by employers. Doktorsavhandling, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet.
Expressen, 25 maj 2013, “Helt oskyldige Michael anhölls för kattmorden”
GöteborgsPosten 18 mars 2013, “Nu ska hatet kartläggas”
Magasinet Filter, 2008:5, “Hetsjakt! Kändisskvaller! Porrchock!”
Svenska Dagbladet 29 januari 2014 “Bahnhof stängde LexBase”
Sveriges radio 23 februari 2012, “Hennes familj blev uthängd på Flashback”,

Offentligt tryck

Brottsbalken

Citypolisen Stockholm, Spaningsrapport 97090923-483
Marknadsdomstolen Dnr C 26/02
Stockholms tingsrätt dom målnr B 8-53-97
Svea Hovrätt dom målnr B 3372-09

Webbkällor

http://www.atlanticibl.com/blog/what-is-an-international-business-company-ibc/
http://www.offshorebelize.com/belize_ibc.html
http://www.bosl.com/company_profile.html
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2011/ucm273396.htm
http://selfinvestors.com/tradingstocks/news/stock-spam-promotion-in-major-financial-publications-guangzhou-global-gzgt/
http://www.flashback.se/artikel/419/flashback-nummer-6-utkommer-2013
http://www.alexa.com/siteinfo/flashback.org
http://www.alexa.com/siteinfo/sexnovell.se
http://www.alexa.com/siteinfo/travelforum.se
http://www.flashback.se/fna/newsflash/26
http://www.flashback.se/flashbackshistoria
http://www.flashback.se/flashbacks/polis/
http://www.frihetsfronetn.se/hiorg.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frihetsfronten
http://thepiratebay.sx/legal
http://www.flashback.se/fna/newsflash/26
Nyheter24, 1 oktober 2013, “Felaktigt uthängd efter sexvideo – Nu talar Lisa ut om näthatet “ http://nyheter24.se/nyheter/internet/736029-hangdesfelaktigtutpanateteftersexvideonutalarlisaut (hämtad 2014-07-10)

Noter:

1 Adressen till Flashback är http://www.flashback.org
2 https://www.flashback.org/t2230596
3 https://www.flashback.org/p45503694
4 https://www.flashback.org/t2226941
5 I artikeln kallar vi webbplatsen www.flashback.org ibland för Flashback och ibland för Flashback Forum.
6 https://www.flashback.org/sp22640190
7 Stockholms tingsrätt målnr B 8-53-97
8 https://www.flashback.org/t2168959
9 https://www.flashback.org/f317
10 Tekniken att skicka personliga meddelanden till potentiella drog-försäljare diskuteras t.ex. här: https://www.flashback.org/sp13957843
11 Stockholms tingsrätt målnr B 8-53-97
12 Magasinet Filter, 2008:5
13 Lagregeln om förtal innebär att om inte de omständigheter föreligger som gör det försvarligt att sprida uppgifterna ifråga, så är sanningshalten i uppgifterna irrelevant. Se Brottsbalken 5 kap, § 5.
14 Stockholms tingsrätt, B 8-53-97, sid 5.
15 Backman, 2012.
16 Christel Backmans doktorsavhandling handlar om hur arbetsgivare använder uppgifter från lagföringsregistret vid nyrekryteringar.
17 Polisen bedrev på denna tid ingen systematisk spaning på webben.
18 http://www.flashback.se/flashbackshistoria
19 http://www.frihetsfronetn.se/hiorg.html
20 http://sv.wikipedia.org/wiki/Frihetsfronten
21 Citypolisen Stockholm, Spaningsrapport 97090923-483
22 http://www.flashback.se/flashbacks/polis/
23 Kanske är det i just kombinationen av provokation och hån som Flashbacks kärnvärden står att finna. Vi har inte utrymme att i den här artikel utveckla denna poäng, vi kan bara helt kort säga att en genealogisk undersökning av Flashback skulle behöva inkludera 4chan/b och anonymous och det provocerande hånets nihilistika kultur som sammanfattas i frasen doin it for the Lulz.
24 http://www.flashback.se/flashbackshistoria
25 http://thepiratebay.sx/legal
26 Källa: http://wwwc.aftonbladet.se/debatt/9912/17/debatt.html samt samtal med Lennarth Eriksson
27 Telefonsamtal med Lennarth Eriksson (oktober 2013).
28 Dnr C 26/02.
29 https://www.flashback.org/sp5306774
30 http://www.flashback.se/fna/newsflash/26
31 1461 First Avenue, # 360 New York, NY 10075-2201 UNITED STATES
32 http://www.bosl.com/company_profile.html
33 http://www.offshorebelize.com/belize_ibc.html
34 http://www.atlanticibl.com/blog/what-is-an-international-business-company-ibc/
35 Sveriges radio 23 februari 2012
36 http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2011/ucm273396.htm
37 http://selfinvestors.com/tradingstocks/news/stock-spam-promotion-in-major-financial-publications-guangzhou-global-gzgt/
38 Sveriges radio 23 februari 2012
39 https://www.flashback.org/sp9584382
40 GöteborgsPosten 18 mars 2013
41 https://www.flashback.org/sp5373482
42 Se t.ex. Svea Hovrätts dom B 3372-09
43 Den bild Admin på flashback har valt som sin symbol är en bild på den ugandiske diktatorn Idi Amin.
44 Flashback konton måste dock aktiveras före användningen på TravelForum, en procedur som sker på Flashback Forum och kallas uppgradering av användarkontot.
45 https://www.flashback.org/sp13456149, https://www.flashback.org/sp14643143
46 http://www.flashback.se/artikel/419/flashbacknummer-6-utkommer-2013
https://www.flashback.org/sp19394900
47 http://www.alexa.com/siteinfo/flashback.org
48 http://www.alexa.com/siteinfo/sexnovell.se
49 http://www.alexa.com/siteinfo/travelforum.se
50 kk.se erbjöd sina användare ett sätt att knyta sexuella kontakter. Enligt Alexa hade kk.se dock endast manliga besökare, vilket kanske förklarar att webbplatsen inte gick så bra.
51 http://www.flashback.se/fna/newsflash/26
52 Telefonsamtal med Oscar Dräckes, ägare av SMS-teknik, det företag som administrerade Flashbacks SMS-tjänst. 2013-10-15.
53 Telefonsamtal med Carl von Essen, Självmordsupplysningen, 2013-10-18 10:23.
54 Mattias Egarth, 741202-0252, är marknadschef och styrelseledamot i Flashback Media Group AB. I Magasinet Filter nr 5 2008 finns en längre intervju med honom där han själv förklarar hur han jobbar som reklamare på Flashback.
55 Att spekulera i min död tar priset i nätmobbning, Aftonbladet 19 november 2012.
56 Expressen, 25 maj 2013.
57 http://www.tv4play.se/program/nyheternag%C3%B6teborg?video_id=2348870
58 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16720097.ab
59 https://www.flashback.org/t2159551
60 http://www.expressen.se/gt/hangsutpanatetsomdjurmordaren/
61 http://nyheter24.se/nyheter/internet/736029-hangdesfelaktigtutpanateteftersexvideonutalarlisaut
62 https://www.flashback.org/t1962454
63 https://www.flashback.org/t2165990
64 https://www.flashback.org/t1644736
65 https://www.flashback.org/t2226252
66 https://www.flashback.org/t2222835
67 https://www.flashback.org/t1950047
68 https://www.flashback.org/t2189557
69 https://www.flashback.org/t2040402
70 http://www.smsteknik.se/kunder.asp samt http://www.smsteknik.se/foretaget_se.asp Även telefonsamtal med Oscar Dräckes, ägare av SMS-tjänst: 2013-10-15 kl 11:37.
71 Alexa är världens ledande internetanalysföretag. Alexa tillhandahåller analys av besökarna till olika webbplatser.
72 Svenska Dagbladet 29 januari 2014 Bahnhof stängde LexBase. Det relevanta i artikeln är att Bahnhof uppger sig kräva av sina kunder att de följer svensk lag. Bahnhof har som policy att så länge du följer svensk lag så stänger vi inga sajter.
73 http://kiremaj70.blogspot.se/2007/12/vidrigheterpflashback.html
74 https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch#

96 tankar på “Provokation och näthat som affärsidé – Flashback

 1. Bra att man i artikeln avslöjade att Jan Axelsson är fysisk ägare av gangstertrollgrottan Flashback och det är bevisat att Flashback är hostad på en svensk server. Att Jan Axelsson är den största inavlade gangstertrollet i Sverige som upplåter gangsters, knarkare, pedofiler, och andra skumma element på sitt forum.

 2. vilket arbete så rakt igenom klart och till er som säger att Jan är gangster säger jag följande: Skillnaden mellan en gangster och en feg parasit som tillåtit människor lida och ibland dö på grund av förtal och en total våldtäkt på det vi kallar yttrandefrihet är mycket stor.Det finns som jag skrivit förut många karaktärer som det dagligen pratas om på FB lögner haglar för dessa män har valt att märkas ej synaS, och i denna värld dessa lever i finns
  inte ordet fördomar inte pedofil inte droger.Omständigheter gjorde att utifrån deras resurser barndom slutligen val vilar historiken i mycket som inte borde skett. Vad jag vill säga är
  dessa är förmodligen de som kommer sänka reklam ja!alla intäkter till krypen på FB
  el ska NI göra det ? ta inte illa upp men detta är en värld där kontaktnät och strategi som bara vissa vet och har rutin kännedom om att de är större starkare finansiellt stora. dessa kan få FB att falla. jaa visst ja polis kanske kan ? :-= nää

  när jag igår såg en 21 årig pojk ta sitt liv så bestämd och konkret stunden innan sitter han vid FB där han berättar vad som ska ske webcam filmar allt sidan :Best gore en vidrig vålds sida men fick tips pojken heter Marcus Jannes ni som yttrar er här ,jag utgår ifrån att ni klarar se verkligheten i detta fall en svag men snygg pojk som under en tid mått dåligt. FB är inte det man behöver då små fega kräk bakom en skärm förmodligen stötte han på en manupulativ sadist vem vet ? el hm..denna cen fick mig att fatta viden av deras offer TITTA ! EN GANSTER GRÅTER DÅ HAN SER DETTA TROR JAG nä rättvisa och visst straff dettta präglar gangsern utan att romantisera el förvanska. nåväl jodå jag /vi tackar för detta inlägg av sanning och till sist ställer jag frågan: förstår någon hur många offer som ligger pga av dessa små kräk ? fattar någon att många anhöriga inte vilar fören rätt blir rätt detta är min
  tro oavsett förflutet el vilken man är el vilka man känner jag att asen har haft otur nu.

  Synd bara att man inte själv fattade vilken enorm skada dessa har gjort jag skäms.
  men länkar dessa info till de som jag tycker borde se namn ort profil och att servrarna finns i Sverige är en dröm. Gangster hm.. pedofil droger fördomar lögn dessa ord finns inte bland killarna el männen som lever med denna etikett man skämtar inte ens om detta. jo pengar finns massor men ödmjuk som ett får man går tullfritt i EU och ha respekten vittnar om mycket annat fundera på det och fundera på om dessa vill figurera på dessa empatilösa kräks sida el en värre någon anhörig till någon av dessa män ej många, orkade inte mer FB krossade hon/han.

  rent spontant säger jag till J.A.och övriga förbrukningsartiklar håll i era pengar såväl privat som bolagsmässigt :-))))))) försök gärna vänd er till någon gruppering hah ni är bespottade överallt nu. hjälp finns ej för alla vill ha något ,detta har ni inte tillräcklig
  av- detta är min VISION jan. straff ska stå till relation av brott sa någon hoppas detta sker.

  Ze C

  Dura necessitas

  .

 3. Jan Axelsson som är ägare till Flashback är ansvarig för allt skit som skrivs på det kriminella gangstersajten Flashback. Han har inte ens ställt fordringar på moderatorer som jobbar inne på Flashback att radera bort inlägg som strider mot svensk lag. Har sett att flera trådar och inlägg som moderatorerna vägrar att radera bort ligger fortfarande kvar på det kriminella gangstersajten Flashback, som tycks va befolkad av kriminella gangsters, knarkare, näthatare, och andra inavlade troll, som vill jävlas med folk. Få gratulera Aftonbladet till att med sina artiklar ha avslöjat Flashback Forums ondsinta djävulska avsikter.

 4. Vad Aftonbladet har missat är att Flashback i praktiken ligger hostad hos Bahnhof Tele och internet AB som har sitt kontor inne i serverhotellet Pionen på Södermalm i Stockholm.

 5. Flera av moderatorerna på Flashback brukade själva häcka inne på
  ett undegroundforum kallad Below Surface där flera av trollen också
  var medlemmar.

 6. Tillägg även att Flashback är ett tillhåll för inavlat avskum
  som ägnar sig åt olagligheter på ett x antal diskussionstrådar.
  På vissa a ett x antal trådar så förekommer det förtal, hot, trakasserier,
  uppvigling till brott, hets mot folkgrupp, uppvigling till terrorattentat,
  “smygreklam” för alkohol,tobak,narkotika,, beskrivning om hur man tillverkar hemmagjorda vapen, bomber, beskrivning hur man smugglar samt odlar narkotika, och tips om var man kan köpa kemikalier
  som krävs för tillverkning av narkotika och tips/beskrivning av andra olagliga saker. Man ägnar sig även åt att hänga ut personuppgifter rörande både gärningsmän och brottsoffer i olika kriminalfall som diskuteras. Frågan är hur de rättsvårdande myndigheterna lätt ger privatpersoner och andra som inte är involverade i dessa kriminalfall tillgång till FUP(Förundersökningsprotokoll) och man hänger dessutom ut personuppgifter
  om personer som har riktat hård kritik mot Flashback, dessa personer som varit kritiska har fått “smaka” på Flashbacks “hemmasnickrade yttrandefrihet”

 7. Det råder ingen tvivel om att Flashback är hostad på Banhofs serverhotell i Sverige.

 8. Flashback Media Group Aktiebolag
  BOX 92041
  120 06 STOCKHOLM

  Telefonnummer
  Telefonnummer:
  072-333 90 35

  kontaktuppgifter till jannes gangsterhotell flashback

 9. Dem stora annonsörerna borde man kunna påverka om fler tar sin tid och hotar med att man avslutar sitt konto ifall dom tänker fortsätta sponsra flashback.

  Dem potentiella annonsörerna jag tänker är:

  Leovegas

  Casino Sverige AB

  Vivus.Se

  Ferratum Bank.

  Kanske några andra till men just dem kan man nog få bort som annonsörer på flashback.

 10. Kurdi:
  Dem stora annonsörerna borde man kunna påverka om fler tar sin tid och hotar med att man avslutar sitt konto ifall dom tänker fortsätta sponsra flashback.

  Dem potentiella annonsörerna jag tänker är:

  Leovegas

  Casino Sverige AB

  Vivus.Se

  Ferratum Bank.

  Kanske några andra till men just dem kan man nog få bort som annonsörer på flashback.

  Vi har en som ofta mejlar annonsörerna men det borde vara fler som gör det. Vi får se om vi kan samordna flera personer gemensamt lite senare.

 11. Då skulle man kunna ge den personen uppdrag att mejla de företag som jag nämnde i min tidigare kommentar och mejla dom och säg till dom att de ska säga upp alla annonsavtal med Flashback,och att deras rykte kan bli dåligt om de annonserar hos en forumsida som håller på med personangrepp och hat som affärside.

 12. spion:
  Då skulle man kunna ge den personen uppdrag att mejla de företag som jag nämnde i min tidigare kommentar och mejla dom och säg till dom att de ska säga upp alla annonsavtal med Flashback,och att deras rykte kan bli dåligt om de annonserar hos en forumsida som håller på med personangrepp och hat som affärside.

  Alla de i listan du postade är redan kontaktade.

 13. Vissa av företagen använder sig av twingly, ett säkert sätt att göra betalningar bland annat till paypal.

  Om inte annonsörerna lyssnar vänder man sig till deras ekonomiska resurser och det kan i en del fall vara twingly. Även Klarna står på en del av annonserna som betalmetod.

  Man får helt enkelt lobba emot dem om annonsörerna vägrar lyssna. Vill de som tillhandahåller betalningsmetoder vara förknippade med hur man bäst kidnappar barn för utnyttja dem sexuellt, hjälpa näthatet, självmord och mängder av andra av de saker som förekommer på Flashback.

  Det kan vara en väg att gå eftersom annonsörerna tydligt skriver ut betalmetoder, några av dem har till och med visa och mastercards logga. De är nog oerhört skeptiska för bli kopplade till sådan verksamhet.

 14. Använder sig inte en del av dessa företag swish-betalning ,för de bör informeras om att deras swish-betalning inte vill bli förknippad med såna uttalande på Flashback som är rasistiska,uppvigling till brott och terror,och andra skumraskaffärer på Flashback.

 15. Nu så får ni en hel del intressant lektyr om att Flashback medvetet låtit flera trådar om Skelettkvinnan och Kalmarkvinnan L.Pe*sson ligga kvar på förtalsforumet Flashback
  De trådar som man har vägrat ta bort som handlar om Kalmarkvinnan är följande trådar
  1.Stalker kartlägger och hotar användare-får pengar av Netatonce finns kvar på avdelningen Brott och brottsbekämpning.
  2.Skvaller om rättshaveristen som vill stänga Flashback ,den finns kvar på avdelningen Kändisskvaller
  3.Tråden om Li*da Pe*sson som har fått FB , finns kvar på avdelningen Flashback
  4.Li*da Persson kampanjar för att förbjuda Flashback, finns kvar på avdelningen Flashback i media
  5.Lin*a Per*son modell finns kvar på avdelningen Modeller,paparazzi och kändisar
  6.Webforum bearbetar Flashbacks sponsorer och recensrar Flashbacks medlemmar finns kvar på avdelningen Flashback
  7.En annan Li*da Pe*sson yngre och snyggare finns kvar på Modeller,paparazzi och kändisar
  8.Skelettkvinnan i Göteborg anmäler stalkers,hackers och näthatare finns kvar på avdelningen Aktuella brott och brottsbekämpning
  9.Skämt om skelettkvinnan finns kvar på avdelningen Humor.
  10.Skelettkvinnan var kommunist finns kvar på avdelningen kommunism marxism och socialism
  11.Låtar tillägnad skelettkvinnan ämnet finns kvar på avdelningen humor
  12.Skelettfynd i lägenhet i Göteborg 5/9-2012, finns kvar på avdelningen aktuella brott och kriminalfall
  13.Två poliser och fem arrestvakter vid häktet i Göteborg misstänks för brott, avdelningen aktuella brott och kriminalfall.
  14.Varför är djurskelett okej men inte människoskelett ,ämnet finns kvar på avdelningen sista utvägen för ämne som saknar delforum
  15.Lagen i Sverige gällande handel med människoben, ämnet finns kvar på avdelningen juridik.

  I dessa samtliga ämnen så diskuterade man ganska illa och fegt om både Kalmarkvinnan och Skelettkvinnan i syfte att misskreditera dem.

  Nu presentation av moderatorer som tvärvägrar att radera bort dessa delforum/trådar/ämnen som syftar till att misskreditera Kalmarkvinnan och skelettkvinnan

  Avdelningen Aktuella brott och kriminalfall modereras av Blomvattnare, Schlesien, Gromgutten, Hamilkar, Pentyl, Intermittentexplosivitet, KiaW, v50

  Avdelningen Brott och brottsbekämpning modereras av Hamilkar, Blomvattnare, Intermittentexplosivitet.

  Avdelningen Kändisskvaller modereras av Mishima, Megaforce, Cousine Cocaine, Schlesien, Moll-E

  Avdelningen Modeller paparazzi och kändisar modereras av Evil Ed, Bluestar, Moll-E

  Avdelningen Flashback modereras av Ett Hund, Najas, Tinuviel,Emerain

  Avdelningen Flashback i media modereras av Ett Hund, Najas, Tinuviel, Emerain

  Avdelningen Kommunism, marxism och socialism modereras av Hazzo ,Allaballawalla

  Avdelningen Sista utvägen för ämnen som saknar eget forum modereras av Hazze, Miikos

  Avdelningen Humor modereras av Fear2be,Memymo

  Avdelningen Juridik modereras av Gordon Blixt, Emerain, Iknowafewthings

  Likheterna med dessa delforum och moderatorer är att man tvärvägrar att radera bort alla dessa delforum/trådar som går ut på att misskreditera Skelettkvinnan och Kalmarkvinnan.

 16. Lite mer lektyr om Flashback forum som borde stoppas nu
  Avdelningen droger där knark förhärligas modereras av Evil Ed, kvm3, Evilhoney

  Avdelningen Censur och yttrandefrihet där man tar Flashback i försvar modereras av Ruskigbuss,Impieter

  Avdelningen Pornografi där man diskuterar barnporr och övriga sexuella aktiviteter modeeras av Proton, Hazzo

  Avdelningen Nationalsocialism,fascism och nationalism där man vurmar om extremhögern modereras av /\Eaz

  Avdelningen Humor där jag hittade ett delforum/diskussionstråd som heter ” Hur man raidar forum och var gör man det” modereras av Fear2be,Memymo

  Avdelningen Vapen och militär där jag hittade en diskussionsämne som heter “Gerillakrig i Stockholm,hur länge skulle vi klara av det” den avdelningen modereras av Oddball,kmrdz,scheele,
  T-80U

 17. En rättelse ämnet heter Antisemitism,sionism och judiska maktförhållande modereras av moderatorn Fredrik686, där har man snedvriden syn på judar.

 18. Apropå det som informeras här inne om angreppen mot modellkvinnan så glömde ni också berätta om att man på Flasback också angrep modellkvinnans föräldrar och kamrater samt angrep de personer som försvarade modellkvinnan,med påståenden om saker som inte stämde och bland annat ska en person som också ingick i Flashbackdrevet en man i 70-års åldern skickat in inlagor till rättsvårdande myndigheter och andra myndigheter där mannen påstod att modellkvinnan och hennes vänner skulle förföljt mannen och hans familj,samt påstått att kvinnan på olaglig väg skulle ha begärt ut passfoto och övriga personliga uppgifter om mannen och hans familj och att man påstod att kvinnan skulle haft kontakt med Dano Acar i Original Gangsters samt Läder-Lasse som ingick i det beryktade Södertäljeligan .Mannen skall ha publicerat personuppgifter om modellkvinnan och hennes föräldrar samt personuppgifter om alla som stödde modellkvinnan och skrivit nedsättande saker om dem på Flashback och bloggar som Below Surface och på bloggar som den äldre mannen drev själv där han postade med många nickar på sina bloggar.

 19. Artikeln skall ses som en enkel överblick för utomstående som inte har insyn eller förstår Flashback. Om den skulle varit djupare så skulle det bli oerhört mycket mer material. Målsättningen var att få den så kort som möjligt så folk skulle orka läsa igenom den.

  I Folkets Intresse som nättidning har funktionen att gå djupare in i förföljelserna och det som pågår på Flashback men artikeln ovan är som sagt bara en förenklad översikt för att få folk att förstå var Flashback finns och hur Flashback kan angripas.

 20. De medlemmar på Flashback som ägnar sig åt förföljeser av utomstående subjekt måste på ett eller annat sätt tillskansat sig information om just de subjekt som de förföljer,bland annat skall man ha begärt ut fullständiga uppgifter om ett visst utomstående subjekt, typ subjektets födelsedata,uppgifter om vilken hemadress och bostadsort som subjektet är bosatt i samt subjektets hemtelefonnummer och mobilnummer samt subjektets epostadress,samt uppgifter om vilken skola eller arbetsplats som subjektet vistas i på dagtid och om subjektet är arbetslös och har socialbidrag.

  Samt att man har tillskansat sig uppgifter om subjektets privata ekonomi inklusive vinster eller skulder i ekonomin och om subjektet eventuellt har varit föremål för utredning hos olika myndigheter.Man använder sig av olika filsystem som bayimg,imageschack,med flera för att dela ut information om subjektet som man har kommit åt på andra forumsidor via kopior av skärmdumpar och att man har varit inne på folkbokföringen och begärt ut personuppgifter om subjektet och på de sättet outat ut fullständiga uppgifter om subjektet och dessa uppgifter används i syfte att utöva påtryckningar hot,trakasserier,utpressning med mera mot subjektet och mot subjektets närmaste krets i nära omgivning och mot subjektets vänner.

  Man borde informera samtliga TV-kanaler och övrg media om vad som försiggår på Jannes trollfabrik Flashback och att medierna borde upplysas om att Jannes trollfabrik utgör en bas för nättroll,och andra oseriösa personer som utnyttjar forumet till att angripa andra personer.

  Olika myndigheter och regeringen borde informeras om var Jannes trollfabrik sysslar med för nu under de senaste tiden så har det bekräftats att Flashback Forum finns hostad på Banhof AB serverhotell på Renstiernas Gata 27-28 på Södermalm i Stockholm,trots allt snack som påstod att forumet inte var hostad i Sverige utan i New York i USA ,för Flashback Forum har funnits kvar på en svensk server hela tiden ,och inte flyttats till en amerikansk server efter 2002,och de reklam som visas på Flashback har kommit dit via så kallade affiliatesystem ,och många företag har varit omedvetna om att annonserna från dom har kommit dit via affiliatesystem .

 21. Ni är enormt bra på det Ni pysslar med. Men Google är lika skyldiga som Flashback och gör administrationen enormt svår för en vanlig människa att renta av glömma bort en på google även om texten är irelevant… Bästa vore ju om Google tog bort Flashback.. Då skulle inte skadan vara så stor.. Är Google Ni ska inrikta er på mot Flashback.

 22. Anonym 1:
  Ni är enormt bra på det Ni pysslar med. Men Google är lika skyldiga som Flashback och gör administrationen enormt svår för en vanlig människa att renta av glömma bort en på google även om texten är irelevant… Bästa vore ju om Google tog bort Flashback.. Då skulle inte skadan vara så stor.. Är Google Ni ska inrikta er på mot Flashback.

  Tack för berömmet!

  Vi är medvetna om problemet. Men Google ligger i utlandet och som du säger själv så har de en nära nog ogenomtränglig byråkrati. När man väl lyckats med deras byråkrati kommer det efter någon dag meddelande att de inte avser göra något.
  Flashback har ett annat upplägg. Mejlar man mejladressen abuse@flashback.org kommer man inte till en ogenomtränglig byråkrati, mejlet hamnar hos en advokat i Österrike (har jag för mig)som administrerar hundratals brevlådeföretag, flest porrföretag och ljusskygga narkotikaförsäljare. Det är i den gruppen Flashback huserar.

  Men, Flashback är endast till för att få in pengar. Den känsligaste punkten för Flashback är annonserna. De håller vi på att strypa. Från en inkomst på 8 miljoner till en inkomst förra året på 4 miljoner är effekten av det. I vinter kommer vi att bli bättre på det.

  Till ovanstående pågår uppbygget av en annan process mot Flashback som kan ge mersmak.

 23. Svampglass:
  Länkarna till dokument efter artikeln fungerar inte.

  Mappen har raderats av misstag.
  Skall försöka återställa den.

 24. Anonym:
  Vilket otroligt ambitiöst projekt, ni är duktiga.

  TACK, känns skönt när det värmer.
  Det är Helena och en lektor i sociologi som skrivit det.

 25. Alla fotnoter och källhänvisningar, det känns som ett genomarbetat material.

 26. Anonym:
  Alla fotnoter och källhänvisningar, det känns som ett genomarbetat material.

  Ja, det tog en dryg sommar att genomföra.

 27. Även Google, och andra sökmotorer skulle kunna åka på att
  betala rejäla företagsböter/vite om de inte tar bort alla sökningar på flashback och sökningar till oseriösa sajter som uppviglar till brott,hat och terror,och sen anser jag att det är under all kritik att såna företag som Eniro.se ,Hitta.se och andra så kallade telefon-katalogföretag lägger ut folks hemadresser,telefon-numer,gatuadresser postadresser med mera helt öppet på nätet för risken finns att de personer som vill hämnas mot någon går in och säker upp den person som man vill hämnas på ,för det borde man införa en lag som förbjuder såna företag att lägga upp folks privata uppgifter på nätet helt öppet.

 28. Spion:
  ÄvenGoogle, och andra sökmotorer skulle kunna åka på att
  betala rejäla företagsböter/vite om de inte tar bort alla sökningar på flashback och sökningar till oseriösa sajter som uppviglar till brott,hat och terror,och sen anser jag att det är under all kritik att såna företag som Eniro.se ,Hitta.se och andra så kallade telefon-katalogföretag lägger ut folks hemadresser,telefon-numer,gatuadresser postadresser med merahelt öppet på nätet för risken finns att de personer som vill hämnas mot någon går in och säker upp den person som man vill hämnas på ,för det borde man införa en lag som förbjuder såna företag att lägga upp folks privata uppgifter på nätet helt öppet.

  Det förbereds för sådana lagar just nu. Men om lagarna införs kommer de att flytta till något annat land med sin sajt.

 29. Hej!
  Som ni ser så har jag besökt er sida här och läst lite grann. Kan säga rakt ut att jag 2010 fick reda på var flashback severhall ligger.Kan missta på år. Det kan sägas att den ligger inte i stockholm. Jag kan tyvärr inte säga mer. Bra att veta om någon utgör något hot mot . Så behåller det för mig själv. Men kan säga att info kommer från Försvarsmakten. Så där kan ni finna svar kanske om ni känner någon där. Sen alla dessa bolag kan mycket väl vara bolag som inte finns. Det är så dom gömmer sig. Mer vill jag inte gå in på. Hoppas ni förstår. Är ingen jeanne dArc. Så modig är jag inte efter allt..

 30. Skuggan:
  Hej!
  Som ni ser så har jag besökt er sida här och läst lite grann. Kan säga rakt ut att jag 2010 fick reda på var flashback severhall ligger.Kan missta på år. Det kan sägas att den ligger inte i stockholm. Jag kan tyvärr inte säga mer. Bra att veta om någon utgör något hot mot . Så behåller det för mig själv. Men kan säga att info kommer från Försvarsmakten. Så där kan ni finna svar kanske om ni känner någon där. Sen alla dessa bolag kan mycket väl vara bolag som inte finns. Det är så dom gömmer sig. Mer vill jag inte gå in på. Hoppas ni förstår. Är ingen jeanne dArc. Så modig är jag inte efter allt..

  Om du läser artikeln kommer du se att vi vet var servrarna står och att det amerikanska bolaget är en bluff. Vi vet exakt vad servarna står för vi sökte ett ledigt jobb som It-tekniker. Killen som svarade var riktigt trevlig, vi småpratade om lite av varje och lyckades få ur honom exakt var servrarna står och hur de gör med backuper osv.

 31. På grundval av lite information och rykten så har vi fått reda på att Banhofs internet AB-serverhotell där Flashback Forum har hyrt serverplats ligger på Södermalm i Stockholm och den informationen har vi fått och hittat via nätet och diverse rykten

 32. Idag har det gått exakt 10 år sedan skottdramat i Rödeby,och bakgrunden till skottdramat är att en funktionshindrad pojke och hans familj på gården Hollstorp som ligger 4 kilometer norr om Rödeby hade sedan 2005 blivit utsatt för grova trakasserier och hot både via nätet och i det verkliga livet.En mopedliga med namnet Rödeby the moppers och en gängledare hade systematiskt trakasserat sonen och hans familj vid flera tillfällen ,man har försökt att preja sonen av vägen flera gånger man har dessutom terroriserat hans familj genom att spränga sönder brevlådan med smällare och ett tillfälle kastat en soptunna när mamman körde in på gården så att soptunnan träffade på framsidan av mammans bil och man hade dessutom trakasserat sonen både på grundskolan i Rödeby och sen när sonen började på gymnasiet i Karlskrona vilket ledde till att sonen fick tillfälligt avbryta sin utbildning .Efter en händelse på skolgården där brodern i Rödebyfamiljen hade sagt till gängledaren i mopedligan Rödeby the moppers att ge fullständigt fan i att trakassera och hota familjens son och sen kastat en tom starkölsflaska mot gängledaren ,så beslöt gängledaren i mopedligan Rödeby the moppers att hämnas gängledaren skulle via sms framfört kraftiga grova hot om att rövknulla sonen och hans familj till döds och bränna ner gården,På förmiddag den 6 oktober 2007 så hade mopedligan försökt att preja av pappans bil av vägen genom att slita upp vänster framdörr ,och sen vet vi att det hela slutade med att pappan i Rödebyfamiljen öppnade eld med sin hagelbrakare på grund av att han och hans familj kände sig hotad av mopedligan vars medlemmar närmade sig gården beväpnade med trafikpinnar och gängledaren var beväpnad med ett stort 1 meter långt vedträ , gängledaren som var drivande bakom mopedligans trakasserier mot Rödebyfamiljen fördes till sjukhus med allvarliga skottskador och den 15-åring som skjutsade honom dog av skottskador och 15-åringen hade med tvång och övertalning uppmanats av ledaren att skjutsa upp honom med sin moped till Hollstorp,Pappan greps av Karlskronapolisen och satt häktad i ett par månader för försök till mord ,men han friades för försök till mord i rättegång men fick betala skadestånd på 181000 kronor till den döde 15-åringens familj ,men 2008 så dömdes mopedligans gängledare och de kumpaner som deltog i trakasserierna till samhällstjänst samt skadestånd på 5000 kronor vardera och sen vet vi att på flera internetsidor så utbröt ett krig bland de som hade ställt sig bakom Rödebypappans sida och de som har ställt sig bakom mopedligans sida på Lunarstorm,Flashback,Youtube med flera med diverse hot,trakasserier och nätkriget kulminerade från hösten 2007 till sommaren 2008 men fortsatte ända in på 2010 på youtube under de filmer som var till minne av den 15-åring som sköts till döds i Rödeby,men även på Flashback .Men det är därför som regeringen borde införa en ny lag som heter Lex Rödeby som ska sätta stopp för trakasserier,hot,förtal,med mera på nätet och irl ,och Lex Rödeby ska även bidra till att samhället bör se allvarligt på om någon blir utsatt för systematiska trakasserier och hot både irl och på nätet oftast via forumsajter och mejl ,men även via mobiltelefoner via SMS och muntliga samtal och att straffet måste skärpas för nätbaserade trakasserier och hot upp till 6 år och eventuellt skadestånd och att de som sköter driften av forumsajter och bloggar kan åka på att betala räytt så feta företagsböter om de vägrar att ta bort inlägg och gruppsidor som strider mot svensk lag.

 33. Spion:
  Idag har det gått exakt 10 år sedan skottdramat i Rödeby,och bakgrunden till skottdramat är att en funktionshindrad pojke och hans familj på gården Hollstorp som ligger 4 kilometer /../

  Du har verkligen läst på!
  Tack för informationen, den var kanon!

 34. Är det någon här som vet varför flashback ligger nere sen flera timmar tillbaka?

 35. kurdi:
  Är det någon här som vet varför flashback ligger nere sen flera timmar tillbaka?

  Kan vara planerat servicestopp.
  Om det är mycket trafik kan det bero på att Flashback förlorar trafikkapacitet om Bahnhof behöver kapaciteten till annat. Bahnhof har för lite kapacitet för sin trafik när det är som mest.

 36. REDAKTIONEN: Kan vara planerat servicestopp.
  Om det är mycket trafik kan det bero på att Flashback förlorar trafikkapacitet om Bahnhof behöver kapaciteten till annat. Bahnhof har för lite kapacitet för sin trafik när det är som mest.

  Då skulle forumet gått ut med flera dagar innan om serviceunderhåll. Knappast at det är pga trafik. Måste vara något annat men vad.

 37. kurdi: Då skulle forumet gått ut med flera dagar innan om serviceunderhåll. Knappast at det är pga trafik. Måste vara något annat men vad.

  Flashback går oftast inte ut med sådant, det struntar fullständigt i besökarna de är bara intresserad av inkomsterna. Det tjänar nämligen pengar på näthat.

  Det är helt sant att Bahnhof har begränsad kapacitet. Vi har talat med en tekniker och han säger att när Bahnhof når kapacitetstaket drar man ner för Flashback. Då kan effekten bli att Flashback går ner sig.

 38. Är ju jättebra att Flashback ligger nere, hoppas det fortsätter så ☺

 39. Det vore bra om man kunde prata med de ansvarige på Banhof om det oseriösa forumet Flashback som drivs av Jan Axelsson och hans kompanjoner som cashar in kulor så att de borde säga upp Flashbacks serverplats och kasta ut forumet från Banhofs serverhotel ,och att företag som har annonsering om att de ska upphöra med sina annonser på Flashback som läggs ut via affiliatesystem

 40. Spion:
  Det vore bra om man kunde prata med de ansvarige på Banhof om det oseriösa forumet Flashback som drivs av Jan Axelsson och hans kompanjoner som cashar in kulor så att de borde säga upp Flashbacks serverplats och kasta ut forumet från Banhofs serverhotel ,och att företag som har annonsering om att de ska upphöra med sina annonser på Flashback som läggs ut via affiliatesystem

  Bahnhofs VD Jon Karlung är kompis med Jan Axelsson sedan tonåren. Han har också uttryckt i media att han gillar Flashback. Det visar med önskvärd tydlighet hut de hycklar med sina regler. Lexbase stängde de ner för att de hänger ut brottslingar men Flashback går bra fast de också hänger ut brottslingar och dessutom förtalar dem mycket illa också.

  Annonserna på Flashback jobbar vi redan mot men snart kommer vi att öka takten på den fronten. Bla kommer vi att använda datorprogram till vår hjälp.

 41. Det är bra att man har program som kan blixtsnabbt sätta stopp för affiliates som lägger upp reklam på Flashback,så att man kan strypa gangstertrollgrottan Flashbacks inkomster.

 42. Spion:
  Det är bra att man har program som kan blixtsnabbt sätta stopp för affiliates som lägger upp reklam på Flashback,så att man kan strypa gangstertrollgrottan Flashbacks inkomster.

  Det är inte lagligt att stoppa affiliates med programvara men vi kan hålla koll på när det kommer en ny annonsör så att programmet automatiskt kan mejla annonsören.

 43. Där håller jag med om att om man via kontroll får reda på vilka företag som via affiliates lägger upp annonser på oseriösa forumsidor som uppviglar till olagliga aktiviteter och som drivs av kriminella respektive våldsbejakande organisationer att man tar kontakt med företag och påpekar att det är högst olämpligt att via annonser stödja oseriösa forumsidor som drivs av kriminella organisationer,samt extremistorganisationer som är våldsbejakande och oseriösa forumsidor som vägrar att vidta åtgärder mot inlägg och gruppsidor och medlemmar som skriver och postar inlägg som bryter mot svensk lag .

 44. Spion:
  Där håller jag med om att om man via kontroll får reda på vilka företag som via affiliates lägger upp annonser på oseriösa forumsidor som uppviglar till olagliga aktiviteter och som drivs av kriminella respektive våldsbejakande organisationer att man tar kontakt med företag och påpekar att det är högst olämpligt att via annonser stödja oseriösa forumsidor som drivs av kriminella organisationer,samt extremistorganisationer som är våldsbejakande och oseriösa forumsidor som vägrar att vidta åtgärder mot inlägg och gruppsidor och medlemmar som skriver och postar inlägg som bryter mot svensk lag .

  Ja, det är på väg!

 45. Vi håller med “Anonym” om att Ni är enormt bra på det Ni pysslar med” men Sverige är ett litet land där “alla känner alla” också inom Google sfären, rättssektorn, domstolar etcetera och ekonomiska vinstintressen ger per automatik följd att Google säger sig anse att “allmänintresset för Flashbacktrådar väger tyngst”.

  Google är i dag en enorm totalitär maktfaktor som är noll värt samma dag som och om Sveriges invånare beslutar att bojkotta dem och börja använda andra sökmotorer som vid begäran, direkt raderar länkar till exempelvis Flashback.

  Google är envåldshärskare tillika är Flashback men endast fram till maj månad 2018 och som nämnts är skälig misstanke att det beror på att vi ett litet land “där alla känner alla” och domstolarnas dömande församlingar inser naturligtvis att också deras rykte, renommé och yrkeskarriärer är ett minne blott, om de går emot Flashback och besluten blir som i här autentiskt komprimerat ärende.

  En man omtalades negativt i en tråd på Flashback och begärde att Google skulle ta bort de träffar som ledde till tråden då man sökte på hans namn, men Google vägrade och mannen stämde företaget för olovlig hantering av personuppgifter men förlorade i både Stockholms Tingsrätt och i Svea Hovrätt.

  Mannen fd styrelsesuppleant och affärsutvecklingschef i ett bolag som försatts i konkurs omtalades i Flashback allmänt nedsättande om bolaget och han kallades för allt från ”slempropp” till ”homofilslem” och vid Google sökning på hans namn kom
  Flashbacktråden upp direkt och därav begärde att Google skulle ta bort träffarna vilket ignorerades och han stämde Google vid Stockholms tingsrätt och yrkade på skadestånd för otillåten behandling av personuppgifter.
  Google hävdade att de inte ansvarar för uppgifter som tredje part lämnar på Flashback och allmänintresset, för diskussionstråden i helhet och bostadsprojektet som mannens företag varit inblandade i, som lett till dess konkurs.

  Stockholms tingsrätt konstaterade att uppgifterna om mannen utgör personuppgifter som Google får anses ha behandlat och att Google personuppgiftsansvar omfattar hela den länkade Flashbacktråden. Hanteringsreglerna i PuL blir tillämpliga i och med att Google Search enligt tingsrätten utgör en strukturerad databas där man kan söka på namn och personnummer i syfte att ta fram uppgifter om en viss person.

  Tingsrätten gjorde intresseavvägning contra allmänhetens intresse av att ta del av uppgifterna, mannens rätt till privatliv, att bolagets affärer innan konkursen fått mediautrymme, att mannen haft en roll som inte var obetydlig i bolaget och att det endast var några år sedan obestånds-situationen uppstod.
  Amatördomarna i dömande församling framhåller att diskussioner på internet har betydelse för den allmänna debatten och informationsspridningen och att kraven på uppgifter som förekommer på Flashback, inte kan ställas lika högt som på traditionella medier.

  Allmänhetens intresse bedömdes således väga tyngre än mannens intresse och hans yrkande avslogs motiverat: Personuppgifts behandlingen ansågs enligt domstolen inte otillåten enligt PuL och därav ogillade mannens skadeståndstalan.

  Svea Hovrätt gör till viss del andra överväganden, men fastställer trotts det Tingsrättens beslut och således bedömer också de att inläggen och länkningen till Flashback inte utgör en kränkning av mannens personliga integritet och han förlorar även i hovrätten.

  Fram till nästa år är det meningslöst att vidta rättsliga åtgärder mot Google och Flashback, men i maj månad 2018 träder EU förordningen GDPR i kraft som “ritar om landskapet” för personuppgifts behandling i såväl Sverige som övriga EU.

  Mer om ärendet finns att läsa här- http://www.lexnova.se/
  Mvh/ProBono Juristerna.

 46. ProBono Juristerna:
  Vi håller med ”Anonym” om att Ni är enormt bra på det Ni pysslar med” men Sverige är ett litet land där ”alla känner alla” också inom Google sfären, rättssektorn, domstolar etcetera och ekonomiska vinstintressen ger per automatik följd att Google säger sig anse att ”allmänintresset för Flashbacktrådar väger tyngst”.

  Google är i dag en enorm totalitär maktfaktor som är noll värt samma dag som och om Sveriges invånare beslutar att bojkotta dem och börja använda andra sökmotorer som vid begäran, direkt raderar länkar till exempelvis Flashback.

  Google är envåldshärskare tillika är Flashback men endast fram till maj månad 2018 och som nämnts är skälig misstanke att det beror på att vi ett litet land ”där alla känner alla” och domstolarnas dömande församlingar inser naturligtvis att också deras rykte, renommé och yrkeskarriärer är ett minne blott, om de går emot Flashback och besluten blir som i här autentiskt komprimerat ärende.

  En man omtalades negativt i en tråd på Flashback och begärde att Google skulle ta bort de träffar som ledde till tråden då man sökte på hans namn, men Google vägrade och mannen stämde företaget för olovlig hantering av personuppgifter men förlorade i både Stockholms Tingsrätt och i Svea Hovrätt.

  Mannen fd styrelsesuppleant och affärsutvecklingschef i ett bolag som försatts i konkurs omtalades i Flashback allmänt nedsättande om bolaget och han kallades för allt från ”slempropp” till ”homofilslem” och vid Google sökning på hans namn kom
  Flashbacktråden upp direkt och därav begärde att Google skulle ta bort träffarna vilketignorerades och han stämde Google vid Stockholms tingsrätt och yrkade på skadestånd för otillåten behandling av personuppgifter.
  Google hävdade att de inte ansvarar för uppgifter som tredje part lämnar på Flashback och allmänintresset, för diskussionstråden i helhet och bostadsprojektet som mannens företag varit inblandade i, som lett till dess konkurs.

  Stockholms tingsrätt konstaterade att uppgifterna om mannen utgör personuppgifter som Google får anses ha behandlat och att Google personuppgiftsansvar omfattar hela den länkade Flashbacktråden. Hanteringsreglerna i PuL blir tillämpliga i och med att Google Search enligt tingsrätten utgör en strukturerad databas där man kan söka på namn och personnummer i syfte att ta fram uppgifter om en viss person.

  Tingsrätten gjorde intresseavvägning contra allmänhetens intresse av att ta del av uppgifterna, mannens rätt till privatliv, att bolagets affärer innan konkursen fått mediautrymme, att mannen haft en roll som inte var obetydlig i bolaget och att det endast var några år sedan obestånds-situationen uppstod.
  Amatördomarna i dömande församling framhåller att diskussioner på internet har betydelse för den allmänna debatten och informationsspridningen och att kraven på uppgifter som förekommer på Flashback, inte kan ställas lika högt som på traditionella medier.

  Allmänhetens intresse bedömdes således väga tyngre än mannens intresse och hans yrkande avslogs motiverat: Personuppgifts behandlingen ansågs enligt domstolen inte otillåten enligt PuL och därav ogillade mannens skadeståndstalan.

  Svea Hovrätt gör till viss del andra överväganden, men fastställer trotts det Tingsrättens beslut och således bedömer också de att inläggen och länkningen till Flashback inte utgör en kränkning av mannens personliga integritet och han förlorar även i hovrätten.

  Fram till nästa år är det meningslöst att vidta rättsliga åtgärder mot Google och Flashback, men i maj månad 2018 träder EU förordningen GDPR i kraft som ”ritar om landskapet” för personuppgifts behandling i såväl Sverige som övriga EU.

  Mer om ärendet finns att läsa här- http://www.lexnova.se/
  Mvh/ProBono Juristerna.

  Fortsätter våra rättsvårdande myndigheter sitt fria fall mot den bottenlösa dyn där folk inte får den hjälp FN:s artiklar om mänskliga rättigheter säger återstår inget annat än att freda sig mot förtal på egen hand. Dvs, vi borde slå oss ihop alla som förtalats på Flashback och tåga till ägarföretaget FMG och ställa dem mot väggen.

  Detta borde rättsväsendet läsa innan de gör något:

  Artikel 12
  Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

  Det står inget undantag för offentliga personer eller för något allmänt intresse. Sverige har ratificerat detta, alltså skrivit på att följa denna regel.

  Varför bryter de så öppet mot de mänskliga rättigheterna?

 47. Varför de bryter så öppet mot de mänskliga rättigheterna har sannolikt många svar varav ett är: Rättsvårdande myndigheter ska följa i lagar stiftat vilket inte sker utan är idag endast ett samlingsnamn för en lagstadgad säkerhet som inte existerar, med följd att FN:s artiklar om mänskliga rättigheter som är till för att förstärka svenska lagen är en omöjlighet för det går inte förrärka det som, inte existerar.

  Avseende att ” Det återstår inget annat än att freda sig mot förtal på egen hand” möter oöverstigliga hinder när både journalister och i rättsvårdande myndigheter tjänstemän är Flasbackdebattörer och att ”vi borde slå oss ihop alla som förtalats på Flashback och tåga till ägarföretaget FMG och ställa dem mot väggen” är ett mycket bra förslag men som trotts det inte lär få någon verkan för också i journalistdebunking egennyttiga mål är att utan vare sig insikt i sund vetenskaplig grundsyn eller journalistisk etik följa sin egen agenda och i skydd av alias med grovt förtal uppvigla likasinnade att ansluta, och av dem valda att krossas blir maktlösa det.

  Endast genom att organiserat få ”alla som förtalats på Flashback att ansluta” och med demonstrationtillstånd meddela övriga världens medier dag, månad och klockslag som ”de förtalade avser ställa FMG mot väggen”, kommer den världsomfattande mediauppmärksamheten för Flashback i alla länder, få en inte uppskattad genomslagskraft!

  Avseende artikel 12 är Sverige den mest dömda EU staten för brott mot densamma och dessutom mest dömda staten också för Brott mot FN Tortyrförbud och de som fått sina liv och yrkeskarriärer orätt slagna i spillror och trotts det orkar hävda sin rätt får av anmälningsupptagaren rutinmässigt frågan: Vilken brottsrubrik ska vi skriva” och då gäller det att inte vilseledas av rubriceringsförslag utan konsekvent svara: Det ska ni/polisen eller åklagaren avgöra” för enormt många föreslagna brottsrubriker – har Ingen juridisk betydelse och här endast några ”brottsrubriker” som anmälningsupptagare kan föreslå och har föreslagit med full insikt i att de saknar juridisk betydelse och när lagatöd saknas kan inte åtal väckas.
  Näthatare/nätmobbare – har ingen juridisk betydelse.
  Näthets – har Ingen juridisk betydelse.
  Digital mobbing (nätmobbing) – har Ingen juridisk betydelse.
  Non consensual pornography (hämndporr) – har Ingen juridisk betydelse

  Hatbrottsmotiv är – inte heller ett juridiskt begrepp – men används i juridiska sammanhang för att i förklara varför vissa gärningar i talspråk klassificeras som hatbrott, men i norsk rätt är däremot hatfulla yttringar ett brott och i övriga nordiska länders strafagstiftning är det endast kriminaliserat genom brotten hets mot folkgrupp (Sverige och Finland) och genom en bestämmelse om diskriminering (Danmark och Island).

  Grooming är – inte ett juridiskt begrepp – men själva handlingen är kriminaliserad i flera nordiska länder.
  Sexting ”skicka texter, bilder eller filmer med sexuellt innehåll via mobilen har – Ingen juridisk betydelse.

  Olaga hot är däremot ett brott enligt samtliga nordiska länders strafflagstiftningar, men vad som anses brottligt hot, varierar i de olika lagarna och kan utgöra ”en del av andra brott” liksom hatbrott som – inte är en juridisk term – utan endast symboliskt finns i den rättsvetenskapliga litteraturen och att med rätta känna sig hotad är således inte grund till åtal och när de brottsutsatta inte ges rätt information hamnar de i myndighetslimbo för att lagens ribba i stället för att med befintliga lagar höjas, sänks den och maktlösa fastnar de i den juridiska djungeln av föreslagna rubriceringar som – saknar juridisk betydelse.

  Möjligen kan Ni I Folkets Intresse informera era läsare att lagstadgad brottsrubricering krävs för att åtal ska kunna ske och att vid polisanmälan ska målsägandena (anmälarna) konsekvent vidhålla att anmälningsupptagaren eller åklagaren ska och är skyldiga att sätta brottsrubriceringar som – har juridisk betydelse.
  Mvh och ha en trevlig helg!

 48. ProBono Juristerna:
  Varför de bryter så öppet mot de mänskliga rättigheterna har sannolikt många svar varav ett är: Rättsvårdande myndigheter ska följa i lagar stiftat vilket inte sker utan är idag endast ett samlingsnamn för en lagstadgad säkerhet som inte existerar, med följd att FN:s artiklar om mänskliga rättigheter som är till för att förstärka svenska lagen är en omöjlighet för det går inte förrärka det som, inte existerar.

  Avseende att ” Det återstår inget annat än att freda sig mot förtal på egen hand” möter oöverstigliga hinder när både journalister och i rättsvårdande myndigheter tjänstemän är Flasbackdebattörer och att ”vi borde slå oss ihop alla som förtalats på Flashback och tåga till ägarföretaget FMG och ställa dem mot väggen” är ett mycket bra förslag men som trotts det inte lär få någon verkan för också i journalistdebunking egennyttiga mål är att utan vare sig insikt i sund vetenskaplig grundsyn eller journalistisk etik följa sin egen agenda och i skydd av alias med grovt förtal uppvigla likasinnade att ansluta, och av dem valda att krossas blir maktlösa det.

  Endast genom att organiserat få ”alla som förtalats på Flashback att ansluta” och med demonstrationtillstånd meddela övriga världens medier dag, månad och klockslag som ”de förtalade avser ställa FMG mot väggen”, kommer den världsomfattande mediauppmärksamheten för Flashback i alla länder, få en inte uppskattad genomslagskraft!

  Avseende artikel 12 är Sverige den mest dömda EU staten för brott mot densamma och dessutom mest dömda staten också för Brott mot FN Tortyrförbud och de som fått sina liv och yrkeskarriärer orätt slagna i spillror och trotts det orkar hävda sin rätt får av anmälningsupptagaren rutinmässigt frågan: Vilken brottsrubrik ska vi skriva” och då gäller det att inte vilseledas av rubriceringsförslag utan konsekvent svara: Det ska ni/polisen eller åklagaren avgöra” för enormt många föreslagna brottsrubriker –har Ingen juridisk betydelse och här endast några ”brottsrubriker” som anmälningsupptagare kan föreslå och har föreslagit med full insikt i att de saknar juridisk betydelse och när lagatöd saknas kan inte åtal väckas.
  Näthatare/nätmobbare – har ingen juridisk betydelse.
  Näthets – har Ingen juridisk betydelse.
  Digital mobbing (nätmobbing) – har Ingen juridisk betydelse.
  Non consensual pornography (hämndporr) – har Ingen juridisk betydelse

  Hatbrottsmotiv är – inte heller ett juridiskt begrepp – men används i juridiska sammanhang för att i förklara varför vissa gärningar i talspråk klassificeras som hatbrott, men i norsk rätt är däremot hatfulla yttringar ett brott och i övriga nordiska länders strafagstiftning är det endast kriminaliserat genom brotten hets mot folkgrupp (Sverige och Finland) och genom en bestämmelse om diskriminering (Danmark och Island).

  Grooming är – inte ett juridiskt begrepp – men själva handlingen är kriminaliserad iflera nordiska länder.
  Sexting ”skicka texter, bilder eller filmer med sexuellt innehåll via mobilen har – Ingen juridisk betydelse.

  Olaga hot är däremot ett brott enligt samtliga nordiska länders strafflagstiftningar, men vad som anses brottligt hot, varierar i de olika lagarna och kan utgöra ”en del av andra brott” liksom hatbrott som – inte är en juridisk term – utan endast symboliskt finns i den rättsvetenskapliga litteraturen och att med rätta känna sig hotad är således inte grund till åtal och när de brottsutsatta inte ges rätt information hamnar de i myndighetslimbo för att lagens ribba i stället för att med befintliga lagar höjas, sänks den och maktlösa fastnar de i den juridiska djungeln av föreslagna rubriceringar som – saknar juridisk betydelse.

  Möjligen kan Ni I Folkets Intresse informera era läsare att lagstadgad brottsrubricering krävs för att åtal ska kunna ske och att vid polisanmälan ska målsägandena (anmälarna) konsekvent vidhålla att anmälningsupptagaren eller åklagaren ska och är skyldiga att sätta brottsrubriceringar som – har juridisk betydelse.
  Mvh och ha en trevlig helg!

  Juridik är en öken skapad för juristerna som skall verka märkvärdigare än de är. Egentligen är det väldigt lätt: En som begått ett brott skall dömas.

  Vi har vid flera tillfällen skrivit om de juridiska krumbukterna och kommer att fortsätta med det efter hand.

 49. Ni har naturligtvis rätt i att “egentligen är det väldigt lätt: En som begått ett brott skall dömas” och faktiskt finns det lagar som en gång för alla stoppar Provokation och näthat som affärsidé vilket ni vid flera tillfällen skrivit om.

  Annat faktum är att många jurister tack vare er, är både modigare och betydligt “stridigare” och klienter vars trovärdighet och yrkeskarriärer med falskt grovt vanärande förtal orätt har slagits i spillror av antisociala varelser som härjar på den lagstridiga förtalssajten Flashback, har också fått gnistan tillbaka tack vare er I Folkets Intresse.

  Ett stort antal jurister som debatterar i juridiska forum länkar till I Folkets Intresse artiklar och vi hoppas verkligen att ni orkar fortsätta med det ni gör, för juridiken är idag en yttre fasad likt järn som rostig på ytan sakta har fallit sönder inifrån, på grund av i Sverige rikspolitiker oavsett regim konstant skapande av lagar som tillförs regler som gör att lagarna i verkligheten är noll värda och därav blir för många klienter mötet med juridikens blinddate, en promenad på raserade paragrafer.
  Mvh.

 50. ProBono Juristerna.:
  Ni har naturligtvis rätt i att ”egentligen är det väldigt lätt: En som begått ett brott skall dömas” och faktiskt finns det lagar som en gång för alla stoppar Provokation och näthat som affärsidé vilket ni vid flera tillfällen skrivit om.

  Annat faktum är att många jurister tack vare er, är både modigare och betydligt ”stridigare” och klienter vars trovärdighet och yrkeskarriärer med falskt grovt vanärande förtal orätt har slagits i spillror av antisociala varelser som härjar på den lagstridiga förtalssajten Flashback, har också fått gnistan tillbaka tack vare er I Folkets Intresse.

  Ett stort antal jurister som debatterar i juridiska forum länkar till I Folkets Intresse artiklar och vi hoppas verkligen att ni orkar fortsätta med det ni gör, för juridiken är idag en yttre fasad likt järn som rostig på ytan sakta har fallit sönder inifrån, på grund av i Sverige rikspolitiker oavsett regim konstant skapande av lagar som tillförs regler som gör att lagarna i verkligheten är noll värda och därav blir för många klienter mötet med juridikens blinddate, en promenad på raserade paragrafer.
  Mvh.

  En av de bästa kommentarer vi fått!

  Du har helt rätt i det du skriver!

 51. Imponerad av ert arbete, men framförallt otroligt glad att ni har tagit tag i Flaschback och dess kriminella anhang. Har själv blivit drabbad då en man som bara fick för sig att ge sig på mig då han är kär i min fru. Han ringde till Skatteverket och fick mina personuppgifter och adress Mars 2005. Då började ett helvete som pågår fortfarande. Då jag hade skyddsklassat arbete så blev jag uppmanad att sluta min anställning pga av alla skrivirer på fLasckblack. Man kan enkelt öppna flera konton på Flaschback och då kan man svara mellan kontona för att bygga på skandalen. Har gjort 97 polisanmälningar utan resultat trots handskrivna brev och IP adress och att min fru spelat in erkännande från personen. Då får jag en Email från Polisen. Polisen ber om ursäkt att vi inte tagit tag i dessa ärenden då det har fått stå tillbaka för annan grövre brottslighet i Malmö.

  Jag undrar om ni kommer att lägga ut uppgifter såsom adress tel och bild på dessa kriminella hantlangare som förstör andra människors liv

  Bra jobbat. Kan man stödja er på något sätt för det arbete ni gör?

 52. Iceland:
  Imponerad av ert arbete, men framförallt otroligt glad att ni har tagit tag i Flaschback och dess kriminella anhang. Har själv blivit drabbad då en man som bara fick för sig att ge sig på mig då han är kär i min fru. Han ringde till Skatteverket och fick mina personuppgifter och adress Mars 2005. Då började ett helvete som pågår fortfarande. Då jag hade skyddsklassat arbete så blev jag uppmanad att sluta min anställning pga av alla skrivirer påfLasckblack. Man kan enkelt öppna flera konton på Flaschback och då kan man svara mellan kontona för att bygga på skandalen. Har gjort 97 polisanmälningar utan resultat trots handskrivna brev och IP adress och att min fru spelat in erkännande från personen. Då får jag en Email från Polisen. Polisen ber om ursäkt att vi inte tagit tag i dessa ärenden då det har fått stå tillbaka för annan grövre brottslighet i Malmö.

  Jag undrar om ni kommer att lägga ut uppgifter såsom adress tel och bild på dessa kriminella hantlangare som förstör andra människors liv

  Bra jobbat. Kan man stödja er på något sätt för det arbete ni gör?

  Tack för ditt beröm, det är ett bra stöd i vårt arbete!

  Det är väldigt vanligt på Flashback att man jävlas med någon som man ogillar, granne, arbetskamrat eller som i ditt fall. Du är inte ensam kan jag säga. De flesta som hör av sig vill inte bli igenkända så de kommenterar inte som du och några till gör.

  Vi hänger inte ut någon. Vi kallar det för presentation med en länk till en upplysningstjänst om någon vill se vem det är. Dock har vi inte haft så mycket tid för det sedan en tid. Men det kommer mer av det sedan.

  Det stöd vi idag tar emot är hjälp att gräva fram alias eller annat. Gör man det ingår man i SIG-gruppen som av säkerhetsskäl inte delger någon annan i gruppen vilka som är med.
  Vi är faktiskt intresserad av vem som näthatat er på Flashback, hans personuppgifter och bevis för att det är just den personen mm.

  Om du tänkte på ekonomisk stöd tar vi för närvarande inte mot sådant.

 53. Absolut. Jag kan presentera sådan info. Ingår gärna i SIG gruppen och bidrar med info och kunskap.

  Tycker att det är helt sanslöst att dessa annonsörer inte förstår vilken typ hemsida dom annonserar på. Min personliga uppfattning för att få annonsörerna sluta annonsera är att ha en så kallad “svarta listan” där man lägger ut dessa annonsörer. Ingen vill väl vara med på en sådan lista. Kanske ska man också lägga ut dessa moderator med namn och bild. Dom verkar aldrig bry sig eller svarar på mail.

 54. Iceland:
  Absolut. Jag kan presentera sådan info. Ingår gärna i SIG gruppen och bidrar med info och kunskap.

  Tycker att det är helt sanslöst att dessa annonsörer inte förstår vilken typ hemsida dom annonserar på. Min personliga uppfattning för att få annonsörerna sluta annonsera är att ha en så kallad ”svarta listan” där man lägger ut dessa annonsörer. Ingen vill väl vara med på en sådan lista. Kanske ska man också lägga ut dessa moderator med namn och bild. Dom verkar aldrig bry sig eller svarar på mail.

  Ja, du har helt rätt gällande svart lista osv.

  Jag förmodar att din noterade mejladress är korrekt?
  I så fall mejlar jag dig snart.

 55. Svar till “Iceland” Det vore ett mycket bra förslag om att lägga upp en så kallad svartlista där alla företag som har med hjälp av reklam sponsrat trollfabriken Flashback ,och då tror jag att man med hjälp av en så kallad svartlista kan få företagen att inse att det inte är så lämplig att med hjälp av annonsering stödja en oseriös sajt som Flashback ,och man skulle även på Svarta listan lägga upp uppgifter på alla moderatorer som med flit låter inlägg som skrivs och postas som innehåller olagliga aktiviteter och som bryter mot svensk lag ligga kvar på forumet utan åtgärd.

 56. Vi får väl skriva Tack Joe!

  Detta gäller ett meddelande vi fick.
  Skulle vara intressant att vet hur man kan se att en sajt sparar ens ip.
  Nu är det ju så att Bahnhof, som Flashback ligger hos, sparar alla ip i sina loggar så visst sparas det. Du har rätt i att Flashback förnekar att de ens kan se ip men vi vet att de kan det efter tester vi gjort.

 57. Jan Axelsson- flashback- minns mig så- i- framtiden- när- ni- söker- på- mitt-namn skriver:

  REDAKTIONEN:
  Vi får väl skriva Tack Joe!

  Detta gäller ett meddelande vi fick.
  Skulle vara intressant att vet hur man kan se att en sajt sparar ens ip.
  Nu är det ju så att Bahnhof, som Flashback ligger hos, sparar alla ip i sina loggar så visst sparas det. Du har rätt i att Flashback förnekar att de ens kan se ip men vi vet att de kan det efter tester vi gjort.

  Alla sjater har en databas, det är det sparas, ip nummer, mejladresser, lösenord, användarnamn osv. Allt det Jan Axelsson påstår är lögn, när man har ljugit i så många år så börjat man själv tro på sina lögner och tror att andra också gör det.

 58. Jan Axelsson- flashback- minns mig så- i- framtiden- när- ni- söker- på- mitt-namn: Alla sjater har en databas, det är det sparas, ip nummer, mejladresser, lösenord, användarnamn osv. Allt det Jan Axelsson påstår är lögn, när man har ljugit i så många år så börjat man själv tro på sina lögner och tror att andra också gör det.

  Jo, det är ofta så att det sparas ip. Men den nya dataskyddslagen säger att man inte får spara ip hur som helst, det krävs en del av sajten för att få spara ip. I övrigt håller vi med dig.
  Denna nättidning hade egna loggfiler med alla ip, user agent och mycket mer registrerat. Men vid årsskiftet togs loggningen bort av webbhotellet så nu är det bara de som kan se dessa loggfiler. Numera använder vi en extern tjänst som loggar alla träffar. Vi använder den möjligheten endast för att spåra hackare, inget annat.

 59. Har anmält flertal inlägg/ ämnen från flashback till DI. Det är ämnen som helt bryter mot GDPR. Vad DI kommer ta för åtgärd är att vänta, jag undrande hur mitt ärende gick och det de var överbelastade men inkomna anmälan. Nu sa de inte om vad men jag kan tänka mig att det rör sig om Facebook, Twitter? Och Google, men just de 3 största företagen tror jag nog en “speciell” avdelning granskar. Och resten av högarna är nog flashback. Men, om DI av någon konstig anledning väljer att lägga ned anmälningarna mot flashback så kommer jag undra om flashback och staten på något sätt är i maskopi? Jag har den känslan faktiskt, vad kan man göra då? Gå till högre instans utanför Sverige och vända sig till EU? Någon instans där ser jag som sista utvägen. Mitt förtroende är lika stark som jag tror på att flashback skulle ha tagit bort IP- loggarna.

  Titta på den här delen i integritet:

  Medlem
  Vi sparar ditt användarnamn, lösenord och eventuellt din e-post (frivilligt).
  Vi använder cookies för att veta om du är inloggad och vilka inställningar du har.
  Din e-post kan du ändra eller ta bort i dina inställningar.
  Lösenord och e-post är av säkerhetsskäl hashade, och lagras aldrig i klartext.

  Varför ska de veta om man är inloggad och vilka inställningar man har? Admin, visa inte det sista stycket om integriteten, vill inte att flashback läser det och ändrar det, det där kan användas mot dom i framtiden.

 60. Jan Axelsson- förstör människors liv.:
  Har anmält flertal inlägg/ ämnen från flashback tillDI. Det är ämnen som helt bryter mot GDPR. Vad DI kommer ta för åtgärd är att vänta, jag undrande hur mitt ärende gick och det de var överbelastade men inkomna anmälan. Nu sa de inte om vad men jag kan tänka mig att det rör sig om Facebook, Twitter? Och Google, men just de 3 största företagen tror jag nog en “speciell” avdelning granskar. Och resten av högarna är nog flashback. Men, om DI av någon konstig anledning väljer att lägga ned anmälningarna mot flashback så kommer jag undra om flashback och staten på något sätt är i maskopi? Jag har den känslan faktiskt, vad kan man göra då? Gå till högre instans utanför Sverige och vända sig till EU? Någon instans där ser jag som sista utvägen. Mitt förtroende är lika stark som jag tror på att flashback skulle ha tagit bort IP- loggarna.

  Titta på den här delen i integritet:

  Medlem
  Vi sparar ditt användarnamn, lösenord och eventuellt din e-post (frivilligt).
  Vi använder cookies för att veta om du är inloggad och vilka inställningar du har.
  Din e-post kan du ändra eller ta bort i dina inställningar.
  Lösenord och e-post är av säkerhetsskäl hashade, och lagras aldrig i klartext.

  Varför ska de veta om man är inloggad och vilka inställningar man har? Admin, visa inte det sista stycket om integriteten, vill inte att flashback läser det och ändrar det, det där kan användas mot dom i framtiden.

  Vi börjar med det sista:
  Det de meddelar sina medlemmar är det lag på att man skall göra från början av 2018.
  De vill veta om du var inloggad när du senats gick ur Flashback bara för att du automatiskt skall bli inloggad nästa gång du surfar dit.

  Vad det gäller Datainspektionen är det så att de bara inspekterar användare på nätet att de inte bryter mot lagar GDPR-lagen som tidigare hette PUL-lagen. Det innebär att de inte får lägga ut personuppgifter utan personens medgivande. Men det är ju exakt vad Flashback gör i massor. Datainspektionen kan då inspektera Flashback och konstatera att de bryter mot GDPR och tvinga dem att radera allt sådant annars väntar vite.

  Problemet är att Datainspektionen inte kan hitta någon på Flashback att tala med och då ger de upp direkt. Oftast skyller de på att Flashbacks ägare finns i USA. Vi har flera gånger skickat bevis till dem att Flashback ligger i Sverige och att det är Jan Axelsson som äger det. Då svara de att de inte utreder var Flashback ligger utan det skall polisen göra. När vi anmäler det till polisen får vi svaret “utredning inleds inte”. Alltså moment 22.

  Vi har dragit slutsatsen att mot Flashback får man slåss ensam utan rättsväsendets hjälp för de skiter fullständigt i sådant. Men det finns en grupp på Flashback som jobbar mot Flashback dit kan man anmäla sig om man har ett Facebook-konto.
  https://www.facebook.com/groups/177532502991146/

 61. Att flashbacks ägare finns i usa stämmer. Det är inte janne axelsson, han är i viss mån admin, vilken admin han är kan jag inte svara på. flashback är samt reggad i usa. men forumet vänder sig till sverige och således följa svenskt lag.

 62. kurdo:
  Att flashbacks ägare finns i usa stämmer. Det är inte janne axelsson, han är i viss mån admin, vilken admin han är kan jag inte svara på. flashback är samt reggad i usa. men forumet vänder sig till sverige och således följa svenskt lag.

  FEL, helt åt helsike fel!
  Flashback ägs av Flashback Media Group (FMG) i Sverige. Ägaren till FMG är Jan Axelsson och hans sambo. Vi har i vår ägo flera hundra dokument om Flashback från Holland, England, Belize och USA. Det är myndighetshandlingar som olika registreringar av företag, namn och hyresavtal mm. En vän till oss har varit och tittat på brevlådan som påstås vara Flashbacks kontor i New York. På den brelådan är fler hundra företag registrerade och tidigare var Flashback Internationals telefonnummer, faxnummer och adress exakt samma som mängder av andra företag. Vi spårade dessa nummer till en advokat i Österrike. Dvs, alla som tidigare faxat eller skrivit brev till Flashback har hamnat hos denna advokat i Österrike som dessutom aldrig svarar. På senare tid har dock flashback ändrat lite på detta efter våra avslöjanden.

  Jan Axelsson är “admin” på Flashback. Vi tror inte detta utan vi vet att det är så och kan bevisa det. Flashbacks alla annonsintäkter går till FMG. Det är vi fullständigt säkra på av den anledningen att två kommuner annonserade efter narkomaner på Flashback. Kommuners dokument är offentliga så vi begärde ut fakturorna för deras annonser på Flashback och det var Flashbacks tredje man som skrivit under, Mattias Egarth. Mattias Egarth är marknadschef och styrelseledamot i Flashback Media Group AB. I Magasinet Filter nr 5 2008 finns en längre intervju med honom där han själv förklarar hur han jobbar som reklamare på Flashback.

  Flashback finns i Sverige, ägarna finns i Sverige och pengarna går till FMG i Sverige. Flashbacks 32 servrar står hos Bahnhof i Stockholm och i Borlänge.

  Läs artikeln här ovan så får du veta mer.

 63. nassevurmaren:
  https://www.flashback.org/t2982484

  Fullständigt ointressanta uppgifter. Självklart har rätt många varit inne på Flashback men frågan handlar inte om det utan om hur många som regelbundet är. Den siffran ligger på ca 1% och stämmer väl med antal besökare. Inloggade samtidigt ligger på runt 400-600st, rekordet lär ligga på runt 1000 samtidigt.

 64. Det är ett extremt stort antal icke-användare som regelbundet läser i forumet. Detta bör vara intressant för dig eftersom de ju är folk från allmänheten som läser förtalet om hela din familj och dina vänner.

 65. nassevurmaren:
  Det är ett extremt stort antal icke-användare som regelbundet läser i forumet. Detta bör vara intressant för dig eftersom de ju är folk från allmänheten som läser förtalet om hela din familj och dina vänner.

  Ja, om man nu kan kalla 1% för extremt mycket.
  Läs vår senaste artikel: http://intre.se/ifolkets/flashback-1-procent-anvander-forumet/

  Vad det gäller förtal mot familjen du menar skrivs inget sedan länge tillbaka och väldigt få har varit inne i de trådarna sedan några år. Vi håller med om att 2,3 miljoner besökare i en av trådarna är mycket men unika besökare är långt ifrån så mycket. Vi får hoppas att du inte tycker om att oskyldiga familjer förtalas.

 66. I folkets intresse har utgivningsbevis och lyder sålunda under Yttrandefrihetsgrundlagen med Justitiekanslern som tillsyningsman.

  Databasen ligger under ingångsdomännamnet “http://ifolkets.intre.se“.

  När utgivningsbevis godkänts måste en ansvarig utgivare och redaktör för publikationen utses som för I folkets intresse är:

  Har flashback något sånt, utgivningsbevis?

 67. Eddo:
  I folkets intresse har utgivningsbevis och lyder sålunda under Yttrandefrihetsgrundlagen med Justitiekanslern som tillsyningsman.

  Databasen ligger under ingångsdomännamnet “http://ifolkets.intre.se“.

  När utgivningsbevis godkänts måste en ansvarig utgivare och redaktör för publikationen utses som för I folkets intresse är:

  Har flashback något sånt, utgivningsbevis?

  Nej, Flashback har inget utgivningsbevis. Det som gäller utan utgivningsbevis är att de som postar själva är ansvariga för det de postar. Det är dock ett problem med det eftersom en som är ansvarig för det denna själv postar rimligen då också måste kunna ändra eller ta bort sin egen post, det kan de inte på Flashback.

 68. Till dig som skriver att vi i denna artikel länkar till Flashback:

  Detta är ingen artikel utan en publikation avsedd för att sprida fakta om Flashback. Man kan inte ändra ett sådant dokument hur som helst, författarna önskar att det skall stå så som det en gång skrivits.

  Vi har säkert upp mot hundra artiklar i denna nättidning som skrivits av andra. Det är ofta ett krav att de inte får ändras. Våra egna artiklar har inga länkar till Flashback alls möjligen med undantag för något som kan vara viktigt att härleda.

 69. Hej!

  Jag läste på en blogg som heter “Blogg för Erik Rodenborg”. Han skriver att ni fill förbjuda Flashback, stämmer det? Har ni den åsikten?

 70. Han på ”Blogg för Erik Rodenborg” skriver också att ni är emot att man hänger ut brottslingar, han verkar vara för det.

 71. Lennart K.:
  Hej!

  Jag läste på en blogg som heter ”Blogg för Erik Rodenborg”. Han skriver att ni fill förbjuda Flashback, stämmer det? Har ni den åsikten?

  Nej, det är fel uppfattat!
  Så här ligger det till:
  Vi motarbetar Flashbacks uthängningar och förtal av både “vem som helst”, åtalade personer, dömda personer och friade personer. Vi är emot att de låter pedofiler diskutera hur man får tag i barn och exempelvis hur man kan penetrera spädbarn. Vi är emot att man gör droger till en fin sak och vi är emot att Flashback är Sveriges största marknadsplats för droger och en del annat. Om de tar bort allt detta och inte mer skriver om det kommer vi att lämna Flashback ifred. Alltså är vårt mål inte att stänga Flashback men om de fortsätter på den linje de har nu ser vi hellre att det stängs. Men vårt mål är alltså inte att stänga Flashback.

 72. Lennart K.:
  Han på ”Blogg för Erik Rodenborg” skriver också att ni är emot att man hänger ut brottslingar, han verkar vara för det.

  Vi intresserar oss inte för vad andra tycker innan vi tycker själva. Men att hänga ut brottslingar är inget vi vare sig är för eller emot egentligen. Däremot är det olagligt och kan vi slå mot Flashback där de begår olagliga handlingar så missar vi inte den poängen.

  Läs mer här:
  I folkets intresse

 73. Grattis ni klär av Flashback in på bara skinnet.
  Hat läst igenom hela och måste säga att detta är strålande!

 74. Wox:
  Grattis ni klär av Flashback in på bara skinnet.
  Hat läst igenom hela och måste säga att detta är strålande!

  TACK!

  Författarna till dokumentet lade ner månader i arbete på det.

 75. Ett annat knarkforum som varit med ett tag är “magiska molekyler” http://forum.magiskamolekyler.org

  För att bli medlem så måste man spara på diverse personliga saker, troligen för att den som är admin och antagligen driver sajten “knarkkorven” inte vill släppa in poliser eller oroliga föräldrar/whatever.

 76. Martin KristusSon:
  Ett annat knarkforum som varit med ett tag är ”magiska molekyler” http://forum.magiskamolekyler.org

  För att bli medlem så måste man spara på diverse personliga saker, troligen för att den som är admin och antagligen driver sajten ”knarkkorven” inte vill släppa in poliser eller oroliga föräldrar/whatever.

  Jo, det finns några sådana mörkerforum på nätet. Vi har blivit tipsade om dolda forum som man bara kan komma in i om man är inbjuden osv. Det forumet du länkar till kända vi inte till.

 77. REDAKTIONEN: FEL, helt åt helsike fel!
  Flashback ägs av Flashback Media Group (FMG) i Sverige. Ägaren till FMG är Jan Axelsson och hans sambo. Vi har i vår ägo flera hundra dokument om Flashback från Holland, England, Belize och USA. Det är myndighetshandlingar som olika registreringar av företag, namn och hyresavtal mm. En vän till oss har varit och tittat på brevlådan som påstås vara Flashbacks kontor i New York. På den brelådan är fler hundra företag registrerade och tidigare var Flashback Internationals telefonnummer, faxnummer och adress exakt samma som mängder av andra företag. Vi spårade dessa nummer till en advokat i Österrike. Dvs, alla som tidigare faxat eller skrivit brev till Flashback har hamnat hos denna advokat i Österrike som dessutom aldrig svarar. På senare tid har dock flashback ändrat lite på detta efter våra avslöjanden.

  Jan Axelsson är ”admin” på Flashback. Vi tror inte detta utan vi vet att det är så och kan bevisa det. Flashbacks alla annonsintäkter går till FMG. Det är vi fullständigt säkra på av den anledningen att två kommuner annonserade efter narkomaner på Flashback. Kommuners dokument är offentliga så vi begärde ut fakturorna för deras annonser på Flashback och det var Flashbacks tredje man som skrivit under, Mattias Egarth. Mattias Egarth är marknadschef och styrelseledamot i Flashback Media Group AB. I Magasinet Filter nr 5 2008 finns en längre intervju med honom där han själv förklarar hur han jobbar som reklamare på Flashback.

  Flashback finns i Sverige, ägarna finns i Sverige och pengarna går till FMG i Sverige. Flashbacks 32 servrar står hos Bahnhof i Stockholm och i Borlänge.

  Läs artikeln här ovan så får du veta mer.

  Om det finns juridiska hinder för att sätta dit en snubbe och berörda moderatorer, hade man kunnat lösa det för länge sedan. Sajten flashback är inte bra för demokratin och den skadar människorna och hindrar det normala och intellektuella utbytet mellan människorna.

  Men vad har man gjort för att hindra det? Vad döljer sig bakom denna likgiltighet från myndigheternas sida?

  Finns det politiker som är moderatorer och som har inflytande i det verkliga livet?

 78. Patrik: Om det finns juridiska hinder för att sätta dit en snubbe och berörda moderatorer, hade man kunnat lösa det för länge sedan. Sajten flashback är inte bra för demokratin och den skadar människorna och hindrar det normala och intellektuella utbytet mellan människorna.

  Men vad har man gjort för att hindra det? Vad döljer sig bakom denna likgiltighet från myndigheternas sida?

  Finns det politiker som är moderatorer och som har inflytande i det verkliga livet?

  Din fråga är högst berättigad!
  Vi har talat med polisen, domstolar, åklagare, advokater och en hel del politiker.
  Det hela bottnar i att man fastnar i en moment 22 loop.
  Efter GDPR äger den enskilde personen alla data om honom som finns. Den enskilde har rätt att få ut allt sådant material och han har rätt att få material om sig raderat. Så står det i GDPR.

  Flashback har mängder av privatpersoners uppgifter utlagda. De privatpersonerna äger de uppgifterna, det gör inte Flashback eller den som lagt upp det. Privatpersonerna har således rätt att få det raderat men Flashback hörsammar inte det kravet, minst sagt.

  Då anmäler man det dit man skall anmäla det, dvs till Datainspektionen.
  Efter ett tag får man svaret att de kan inget göra för de vet inte vem som äger forumet.
  Då kontrar vi med att skicka in en tjock lunta med bevis på vem som äger forumet.
  Några dagar senare får vi svaret att de bara godtar utredningar som gjorts av polis.
  Vi anmäler Flashback till polisen för att bryta mot GDPR för att få en sådan utredning gjord av polis.
  Vi får efter några dagar svaret från polisen att de inte startar någon utredning för GDPR är Datainspektionens uppgift att jobba med och liknande svar.

  Moment 22 var det ja!

 79. REDAKTIONEN: Din fråga är högst berättigad!
  Vi har talat med polisen, domstolar, åklagare, advokater och en hel del politiker.
  Det hela bottnar i att man fastnar i en moment 22 loop.
  Efter GDPR äger den enskilde personen alla data om honom som finns. Den enskilde har rätt att få ut allt sådant material och han har rätt att få material om sig raderat. Så står det i GDPR.

  Flashback har mängder av privatpersoners uppgifter utlagda. De privatpersonerna äger de uppgifterna, det gör inte Flashback eller den som lagt upp det. Privatpersonerna har således rätt att få det raderat men Flashback hörsammar inte det kravet, minst sagt.

  Då anmäler man det dit man skall anmäla det, dvs till Datainspektionen.
  Efter ett tag får man svaret att de kan inget göra för de vet inte vem som äger forumet.
  Då kontrar vi med att skicka in en tjock lunta med bevis på vem som äger forumet.
  Några dagar senare får vi svaret att de bara godtar utredningar som gjorts av polis.
  Vi anmäler Flashback till polisen för att bryta mot GDPR för att få en sådan utredning gjord av polis.
  Vi får efter några dagar svaret från polisen att de inte startar någon utredning för GDPR är Datainspektionens uppgift att jobba med och liknande svar.

  Moment 22 var det ja!

  Jag måste först tacka er som lägger så mycket tid och arbete på att bekämpa det organiserade näthatet.

  Det här är för bra för att vara sant. Jag menar inte att ni ljuger men allt hamnar inte under moment 22 bara så där. Observera att sajten Flashback förutom att sprida hatet också genererar en hel del information som då har sina intressenter.
  Det finns inga som helst faktiska (juridiskt sett) problem för datainspektionen eller polisen att ta tag i detta. Men de vill inte. När flera inte vill då blir det moment 22.
  Men frågan är varför moment 22 upprätthålls.

 80. Patrik: Jag måste först tacka er som lägger så mycket tid och arbete på att bekämpa det organiserade näthatet.

  Det här är för bra för att vara sant. Jag menar inte att ni ljuger men allt hamnar inte under moment 22 bara så där. Observera att sajten Flashback förutom att sprida hatet också genererar en hel del information som då har sina intressenter.
  Det finns inga som helst faktiska (juridiskt sett) problem för datainspektionen eller polisen att ta tag i detta. Men de vill inte. När flera inte vill då blir det moment 22.
  Men frågan är varför moment 22 upprätthålls.

  Tack för din support!
  Den sista frågan är särskilt relevant:
  Varför är rättsväsendet så motvalls när det gäller Flashback men skrider till verket direkt när det gäller Facebook?
  Det är en fråga som väntar på sitt svar!
  Våra tidigare svar på den frågan som artiklar går ut på att Flashback samarbetar med polis och myndigheter. Som pris betalar de med att neka åtal eller liknande mot Flashback.
  Eller finns det något annat svar?

 81. Om Flashback säger sig samarbeta med polisen och andra myndigheter så borde Admin givetvis veta att man har skyldigheter att lämna ut användaruppgifter och IP-adressloggar till polisen och åklagarmyndigheterna om det har kommit in anmälan om att det föreligger brott bakom ett eller flera enskilda inlägg som har skrivits och postats inne på Flashback, för samma skyldigheter att lämna ut uppgifter till polisen och åklagarmyndigheterna gäller alla större sociala forumplattformar som Facebook,Twitter,Instagram ,Youtube,Snapchat,Vkontakte som är hostad på en Rysk server ,samt andra enskilda forum som Joodl som är hostad på en Tysk server samt passagen,Lunarstorm,samt 4chan som ligger hostad på en Amerikansk server och andra mindre och större forumsidor på nätet och skyldigheten att lämna ut användaruppgifter och IP-adressloggar till rättsvårdande myndigheter gäller även de som sköter driften av bloggar på nätet,så fort polisen får in anmälan om att någon eller några har skrivit och postat en eller flera inlägg som strider mot svensk lag .Sen gäller även dessa regler för de som sköter driften av enskilda forum som drivs av olika extremistiska organisationer ,oavsett högerextrema eller vänsterextrema organisationer och extremjihadistiska organisationer.

 82. Om Flashback säger sig samarbeta med polisen och andra myndigheter så borde Admin givetvis veta att man har skyldigheter att lämna ut användaruppgifter och IP-adressloggar till polisen och åklagarmyndigheterna om det har kommit in anmälan om att det föreligger brott bakom ett eller flera enskilda inlägg som har skrivits och postats inne på Flashback, för samma skyldigheter att lämna ut uppgifter till polisen och åklagarmyndigheterna gäller alla större sociala forumplattformar som Facebook,Twitter,Instagram ,Youtube,Snapchat,Vkontakte som är hostad på en Rysk server ,samt andra enskilda forum som Joodl som är hostad på en Tysk server samt passagen,Lunarstorm,samt 4chan som ligger hostad på en Amerikansk server och andra mindre och större forumsidor på nätet och skyldigheten att lämna ut användaruppgifter och IP-adressloggar till rättsvårdande myndigheter gäller även de som sköter driften av bloggar på nätet,så fort polisen får in anmälan om att någon eller några har skrivit och postat en eller flera inlägg som strider mot svensk lag .Sen gäller även dessa regler för de som sköter driften av enskilda forum som drivs av olika extremistiska organisationer ,oavsett högerextrema eller vänsterextrema organisationer och extremjihadistiska organisationer.

  I stort sett helt korrekt. Det som inte stämmer är att loggar behöver ingen lämna ut till polisen. Däremot måste deras ISP spara loggar som de måste lämna ut uppgifter från till polisen när de ber om det. Det är alltså inte Flashback som måste lämna ut något utan det är Bahnhof som måste det om polisen ber om det. Flashbacks medlemmar är alltså inte mer skyddade än någon annan.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer