Lag – Förtal av avliden


Lagen – Brottsbalk (1962:700)


5 kap. 4 § Förtal av avliden skall medföra ansvar enligt 1 eller 2 §, om gärningen är sårande för de efterlevande eller den eljest, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne.

 


Förtydligande


Utpekar avliden såsom brottslig eller klandervärd för efterlevande är enligt lag:

 1. inte tillåtet.
 2. Tiden från dödsdatum kan mildra eller fria en åtalad.
 3. Om personen var offentlig och i vissa fall privat kan det vara en friande orsak om syftet är att beskriva en historia och att det finns en orsak att tro den är sann.

Se också Utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd eftersom det är snarlika lagar med ungefär samma regler.

 


Domar


Kommer snart…

 


Juridik


Förtal av avliden beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet och den tid som förflutit

Förutsättningarna för att en gärning ska räknas som förtal finns i 5:1 brottsbalken (BrB). Där stadgas att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal.

Förtal av en avliden person kan utgöra ett brott, vilket framgår av 5:4 BrB. För att förtal av en avliden person ska medföra ansvar krävs att gärningen är sårande för de efterlevande eller att gärningen kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. Vid bedömningen av det sistnämnda beaktas bland annat den tid som har förflutit sedan den avlidne var i livet. Frågan om huruvida förtal av en avliden person ska medföra ansvar beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet.
Lawline

Även om uppgifterna du lämnar är sanna, finns det en risk för att det inte är försvarligt att lämna dem

Att utpeka någon innebär att det skall röra sig om en specifik uppgift om en viss person. Det skall då vara en så bestämd uppgift att det går att pröva om uppgiften är sann. Vidare skall uppgiften vara ägnad att utsätta en person för andra människors missaktning. Med ”ägnad att” skall förstås att uppgiften typiskt sett medför missaktning.
Även om det ges som exempel i lagtexten att utpekandet kan handla om brottslighet, kräver även en sådan uppgift att den typiskt sett kan medföra andras missaktning. Lindriga brott medför ofta inte sådan missaktning som krävs för förtalsbrottet.
Vid försvarlighetsbedömningen ska yttrandefrihetens vikt för demokratin beaktas, varför hänsyn bland annat tas till om uppgiften har lämnats i den politiska debatten, i samhälleliga, kulturella och vetenskapliga frågor samt den yrkesmässiga nyhetsförmedlingen.
Det faktum att bokens syfte är att bidra till en debatt i fråga om skydd från myndigheter kan dock tala för att det är försvarligt, om uppgifterna är av relevans för debatten.
Juridik till alla

Gränsdragning mellan lagligt och olagligt förtal

Det finns tre ärekränkningsbrott: förtal, förtal av avliden och förolämpning. Vi har i denna uppsats valt att fokusera och granska rättsläget när det gäller förtal, men har även berört förtal av avliden och förolämpning. Vi har utrett vad media får skriva om och när förtal föreligger. Vi har även tagit reda på om satir skiljer sig från förtal. För att ta reda på om förtal föreligger finns det tre rekvisit som måste vara uppfyllda. Dessa lyder:

  1. Det ska vara ett lämnande av en uppgift
  2. om någon annan
  3. som är till för att utsätta denne för andras missaktning

Det räcker att den utpekade skulle ha kunnat utsättas för andras missaktning. Ett krav på att skada faktiskt uppkommit föreligger inte. Varje nytt upprepande av en uppgift som innebär förtal är att anse som ett nytt brott.

För att journalistik alls ska fungera finns det vid förtal ett par grunder för ansvarsfrihet. Rekvisiten kan sammanfattas i följande punkter:

  1. Förtal är straffritt om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och
  2. a, uppgifterna var sanna eller
   b, det fanns skälig grund att anta att uppgifterna var sanna

Prövningen måste börja i punkt ett. Endast om det anses vara försvarligt att lämna uppgift i saken görs en prövning av uppgiftens sanningshalt. Det finns inga speciella bestämmelser när det gäller satir. Samma bedömning görs som vid förtal.
ÖREBRO UNIVERSITET

Länkar:

Handbok för åklagare om förtal och förolämpning

 


Våra anteckningar


Gärningsmannen skall ha som mål att skapa missaktning

Meningen “ägnad att” betyder i lagtexter att den som gjorde-, skrev- eller uttalade sig hade som mål att det skall skapa missaktning hos andra personer. Det betyder att om målet är att belysa ett problem som att skriva en bok, artikel eller i talformat om en händelse eller liknande är det inte en brottslig handling, men då måste det vara sant. Det behöver inte vara så att gärningsmannen själv är medveten om målet att skapa missaktning utan det avgörs utifrån hur det formulerats och var det hände.

 


Missuppfattningar


Kommer snart…