Kan åklagare åtalas

Flera har hört av sig om åklagare kan åklagas

För att få svar på den frågan citera jag Sven-Erik Alhem, som är f d överåklagare och samhällsdebattör. Han har engagerat sig i en rad olika frågor, bland annat mänskliga rättigheter och hatbrott, miljö- och arbetsmiljöbrott. Från och med våren 2009 är Sven-Erik Alhem förbundsordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund. Han säger så här:

Åklagaren – och polisen – har en mycket långtgående skyldighet att förhålla sig objektiva under förundersökningen. Åklagaren har som undersökningsledare i de mål åklagaren leder det övergripande ansvaret. Åklagaren kan ta med utredning som är genomförd av annan än polisen, men måste i sådana fall behandla sådan utredning med extra stor försiktighet och självfallet noga kontrollera objektiviteten i den.

Den som är misstänkt har självfallet en ovillkorlig rätt att såväl fortlöpande under förundersökningen som i samband med den sk slutdelgivningen av allt utredningsmaterial innan åtal får lov att väckas, både begära komplettering och ifrågasätta vad den misstänkte fått del av.

Åklagaren får aldrig lov att väcka åtal om åklagaren inte anser sig på objektiva grunder i händelse av åtal kunna emotse en fällande dom. Och det är naturligtvis domstolen som både bedömer kvalitetsmässigt vad åklagaren presenterar inför rätten och som därefter dömer i målet.

En åklagare kan alltid anmälas för brott i tjänsten. Den som vill vara försiktig och inte känner sig helt säker på utformningen av anmälan kan alltid hemställa om en prövning huruvida de sakförhållanden som beskrivits kan utgöra grund för en brottsmisstanke för bristande objektivitet från åklagarens sida.

Anmälan kan göras antingen till polisen eller till Riksenheten för polismål (se adresser under www.aklagare.se) Det går också att anmäla en åklagare till JO. JO har möjlighet att uttala sig kritiskt också i fall som inte kan leda till åtal. En annan modern väg att söka få en åklagares agerande uppmärksammat är att vända sig till ett medieföretag.

Sven-Erik Alhem

Källa: KvällsPosten

Fetat är gjort av undertecknad.

Svaret är alltså att det går att åtala en åklagare

Åklagare som har en annan agenda än att objektivt genomföra en förundersökning och rättvist behandla det underlag som finns bör alltid anmälas för brott. För att själv vara rättvis och objektiv bör det finnas tydlig rekvisit för att man har anledning tro att det man säger stämmer.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer