Näthataren en kort analys

Hets Mot Folkgrupp – Vad är olagligt

Vi ser hets mot andra folkgrupper och liknande som näthat. Vi skriver sällan om det eftersom det i regel går utanför näthat mot enskilda men vi motarbetar det vid mån om tid.

Vi är inte politiskt engagerade

Vår grupp jobbar inte med politik eller anser vi har en viss politisk färg. De som jobbar med oss anser sig tillhöra allt från vänster till höger eller tar inte ställning alls. Men om vi skall jobba mot näthat blir det ofta så att vi per automatik också jobbar mot extremhögerfolk eftersom de är kraftigt överrepresenterade bland de som näthatar. I vårt arbete har vi faktiskt bara sett en  enda person som stått långt till vänster som näthatat medan några varit Socialdemokrater. Det handlar om någon procent eller delar av någon procent som står från sossar och vänster ut. Vad det gäller hets mot folkgrupp har vi inte sett en enda till vänster om mittenpolitiken som sysslar med det. Det är nästan uteslutande från höger av Moderaterna och vidare högerut som hets mot folkgrupp förekommer i ökande takt ju längre ut mot kanten man kommer. Alltså, om man skall motarbete hets mot folkgrupp och näraliggande motarbetar man också högerextrema element. Det är inget politiskt val vi gör utan är ett ställningstagande mot en polarisering som bygger på näthat.

Vad är olagligt mot andra folkgrupper

Lagen är kristallklar även om domar inte alltid är det. Lagen ser ut så här:

Brottsbalk (1962:700), Kapitel 16, Paragraf 8 §
Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Som vi ser gäller det inte bara etniska folkgrupper utan det gäller också annat:

 • ras
 • hudfärg
 • nationellt eller etniskt ursprung
 • trosbekännelse
 • sexuell läggning
 • könsöverskridande identitet

Lägg märke till att lagen inte tar hänsyn till om det olagliga som uttrycks är sant eller inte, det kan vara olagligt i båda fallen. Till detta kommer den så kallat BBS-lagen som säger att ägare, tillsyningsman eller liknande till en webbplats kan begå brott om olagligheter inte raderas även om de själva inte skrivit det:

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (Bbs-lagen)
5 § Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna om
olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,
olaga integritetsintrång i 4 kap. 6 c § brottsbalken,
uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,
hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken,
barnpornografibrott i 16 kap. 10 a § brottsbalken,
olaga våldsskildring i 16 kap. 10 c § brottsbalken, eller
offentlig uppmaning i 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, eller
det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2018:1314).

Lagen säger alltså att sådant som i andra paragrafer är brottsligt skall tas bort från webbplatser. Det gäller i huvudsak:

 • olaga hot
 • olaga integritetsintrång (= uthängning)
 • uppvigling
 • hets mot folkgrupp
 • barnpornografibrott
 • olaga våldsskildring
 • uppmaning till terroristbrott
 • intrång i upphovsrätt

Vi har rödmarkerat det som vi skall skriva om här, dvs Hets Mot Folkgrupp. Lägg märke till att under BBS-lagen om man inte kan hitta ägaren kan någon annan än ägaren till platsen åtalas, som exempelvis en moderator vars identitet inte är anonym.

Vad är olagligt

Egentligen är det märkligt att man måste definiera vad som är olagligt. Den genomsnittlige boende i Sverige behöver ingen definition eftersom de håller sig långt bort från lagbrott. Men av någon märklig anledning finns det en liten grupp människor som inte klarar att hålla tungan rätt i mun utan måste nödvändigtvis haspla ur sig en massa illa valda tillmälen för att vara tillfreds med sig själv. För att veta vad som är olagligt och vad som måste tas bort av de som är ansvariga för webbplatser visar vi här några domar. Efter att vi läst ett antal domar kan vi konstatera att det krävs mer än en busslast personer för att kallas offentligt (B2245-99) men det krävs inte mycket hets för en dom om uttalet sker offentligt, ibland kan det räcka med ett enda illa valt ord. Vi tar även med hets mot folkgrupp som uttryckts i verkliga livet eftersom det också är olagligt i text. Vi tar bara med den delen som handlar om vad de gjort som de/den straffats för:

 • B119-06
  I en skola genom flygblad:
  beskrivit homosexualitet som promiskuöst, orsak till HIV och AIDS samt som främjare av pedofili.
 • B25-97
  Ute på allmän plats:
  enbart bärandet bland andra människor på allmän plats av synliga märken, som liknat eller kunnat förknippas med nazistiska symboler, ansetts innebära en spridning av ett budskap som uttrycker missaktning av människor
 • B483-98
  Ute på allmän plats:
  burit en röd armbindel utanpå sin jacka på vänster arm. Bindeln var försedd med en nazistisk symbol – en s.k. varghake i svart korsad av ett stående svärd i svart mot en vit botten.
 • B2867-00
  Ute på allmän plats:
  Uttryckt: “Sieg Heil” och samtidigt göra nazisthälsningar
 • B29-99
  I en föreläsning i en skola påstår föreläsaren:
  Uttryckt: att någon förintelse av judar och andra folkgrupper ej ägt rum under andra världskriget
 • B4509-16
  Sverigedemokraterna Norbergs facebook-sida:
  Uttryckt: nedsättande om muslimer med syftning på trosbekännelse. Han kopierade ett meddelande vari påstods att det enligt Koranen är tillåtet för muslimer att våldta kvinnor i Sverige och att ”kåta muslimer” har ”sjuka, djävulska lustar”.
 • B3203-96
  Ute på allmän plats:
  burit vissa märken på sin klädsel med anknytning till nationalsocialistiska rörelser
 • B896-02
  Försäljning från en webbplats:
  En nytryckt skrift från 1936 såldes av en organisation: Skriften innehöll hot eller missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.
 • B2245-99
  Ute på allmän plats:
  Uttryckt: “jävla neger ni skall ut härifrån”:
 • B554-81
  På en camping:
  Uppsatt skylt: “förbud för zigenare att besöka campingplatsen”.
 • B5492-16
  Ute på allmän plats:
  Uttryckt: ”De armeniska hundarna må ta sig i akt. De ska elimineras.”, ”Död åt de armeniska hundarna. Död. Död.”, ”Vi tycker inte om blod men vi kommer att låta blodet rinna.”
 • B1383-17
  Facebook:
  Visat bild:  på sig själv med en tröja med texten:  ”DÖD ÅT ZOG” (Judiskt uttryck som är nedsättande).
 • B1437-16
  På offentlig plats:
  Handling: Satte fingret under näsan och höjde handen i en Hitlerhälsning
 • B11702-14
  På offentlig plats:
  Uttryckt: “Sieg heil”
 • B6983-14
  På offentlig plats:
  Uttryckt: “jävla somalier, åk hem”,  ”åk hem och våldta för fan, som ni gör i ert hemland”.
 • B3829-14
  Midgård Records AB webbplats:
  Visat bild: Bilden föreställer en uniformsklädd SS-soldat i förgrunden och i bakgrunden flera uniformsklädda personer samt en flagga med ett hakkors. Längst ned på bilden står: Race War ”The White Race Will Prevail”. Det ansågs kränkande mot Judar.
 • B1886-15
  Twitter:
  Skrivit: “Juden på SD:s valvaka bör brännas. Hitler är säkert förvirrad nu”.
 • B371-15
  Facebook:
  Visat bild:  Bild på en Hitlerhälsning, bild på en arm med ett inbränt hakkors.
 • B3845-14
  På offentlig plats:
  Uttryckt (en beskrivning): Skrek högt och sa kolla vem som sitter där, det är svartskallen och han ifrågasatte vad negrer hade i Sverige att göra, hur någon kunde umgås med en neger, att man inte borde umgås med svartskallar och att de inte borde få leva eller liknande uttryck.
 • B1336-16
  På offentlig plats:
  Uttryckt: “neger”, “negerdjävel”.
  Åtalad för hets mot folkgrupp men dömd för förolämpning för det var för få som hörde det.
 • B1659-16
  Facebook:
  Skrivit: beskriver islam som ”ondskans ideologi” och kallar muslimer för skällsord.

Behövs lite för en fällande dom

Ovanstående är plockade ur en lista på ca 1.100 domar. Vi nöjer oss med detta och kan konstatera att det är inte mycket som behövs för att fällas för “Hets Mot Folkgrupp”. Så här säger domen (förkortat) om att på Facebook beskriva islam som ”ondskans ideologi” och kallat muslimer för skällsord:

Sammantaget anser tingsrätten att det står fullt klart att meddelandena överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion. Inläggen kan inte heller uppfattas som en saklig kritik mot Islamiska staten eller al-Shabaab. Uttalandena är objektivt sett våldsbejakande och omotiverat kränkande mot muslimer i stort och kan inte anses bidra till en debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor. ******* *********** inlägg går alltså utöver vad som kan anses omfattas av hans yttrandefrihet och är därmed straffbara enligt 16 kap 8 § brottsbalken.

Att bara kalla någon för “neger”, “jävla neger”, “res hem negerjävel” osv offentligt i skrift eller tal kan mycket väl utgöra Hets Mot Folkgrupp eftersom “det inte ingår i saklig kritik mot mörkhyade och det är omotiverat kränkande mot mörkhyade i stort och kan inte anses bidra till en debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor”.

Vilka ord och meningar

Om vi samlar ihop de få åtalen här ovan i en lista ser vi bättre vad som inte kan nämnas eller visas:

 • Beskrivit homosexualitet som promiskuöst
 • Påstår att homosexualitet orsakar HIV och AIDS
 • Påstår att homosexualitet främjare av pedofili
 • Bära nazistiska symboler offentligt
 • Säga ”Sieg Heil” offentligt och samtidigt göra nazisthälsningar
 • Offentligt påstå att någon förintelse av judar och andra folkgrupper ej ägt rum
 • Offentligt tala nedsättande om muslimer med syftning på trosbekännelse
 • Visa en bild på en webbplats av en bok vars omslagsbild innehåller hot eller missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.
 • Offentligt säga ”jävla neger ni skall ut härifrån”
 • Offentligt sätta upp en skylt med texten ”förbud för zigenare att besöka campingplatsen”
 • Offentligt uttrycka ”De armeniska hundarna må ta sig i akt. De ska elimineras.”
 • Offentligt uttrycka ”Död åt de armeniska hundarna. Död. Död.”
 • Offentligt uttrycka ”Vi tycker inte om blod men vi kommer att låta blodet rinna” till någon grupp
 • På Facebook visat bild på en tröja med texten: ”DÖD ÅT ZOG”
 • Offentligt sätta fingret under näsan och höja handen i en Hitlerhälsning
 • Offentligt uttrycka ”Sieg heil”
 • Offentligt uttrycka ”jävla somalier, åk hem”
 • Offentligt uttrycka  ”åk hem och våldta för fan, som ni gör i ert hemland” om en etnisk grupp
 • På en webbplats visa en bild föreställer en uniformsklädd SS-soldat och flera uniformsklädda personer samt en flagga med ett hakkors. Längst ned på bilden står: Race War ”The White Race Will Prevail”.
 • På Twitter skriva ”Juden på SD:s valvaka bör brännas. Hitler är säkert förvirrad nu”
 • På Facebook visa en bild på en person som gör Hitlerhälsning
 • På Facebook visa en bild på en arm med ett inbränt hakkors
 • Offentligt ifrågasätta vad en “neger” har i Sverige att göra
 • Offentligt ifrågasätta hur någon kunde umgås med en “neger”
 • Offentligt påstå att man inte borde umgås med “svartskallar”
 • Offentligt önska livet ur någon som ingår i folkgrupp enligt Brottsbalk (1962:700), Kapitel 16, Paragraf 8 §
 • Offentligt uttrycka ”neger”
 • Offentligt uttrycka ”negerdjävel”

HMF på Flashback

På Flashback och av det som fått stå kvar uttrycks ovanstående och mycket värre än det i kolossala mängder och under lång tid. Det är definitivt ett brott mot Hets Mot Folkgrupp. Men det slutar inte där utan man hetsar också mot folks sexuella läggningar och mycket mer. Om man inte kan hitta förövarna är det de av Flashbacks tillsynare som inte är anonyma som får ta smällen om ägaren inte kan säkerställas:

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (Bbs-lagen)
5 § Skyldighet att ta bort vissa meddelanden
(stycket längst ner)

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten.

20 tankar på “Hets Mot Folkgrupp – Vad är olagligt

 1. Man borde även räkna missaktning och hat mot funktionshindrade, som HMF

 2. Spion:
  Man borde även räkna missaktning och hat mot funktionshindrade, som HMF

  Ja, håller helt med!

 3. Jan Axelsson och hans fru ******* ********* plockade ut löner tillsammans på 1750000 kronor förra året. Och ni vil dom att medlemmarna håller Flashback igång.

  …………………………………………….
  Vissa namn vill vi inte publicera här
  REDAKTIONEN

 4. L:
  Jan Axelsson och hans fru ******* ********* plockade ut löner tillsammans på 1750000 kronor förra året. Och ni vil dom att medlemmarna håller Flashback igång.

  …………………………………………….
  Vissa namn vill vi inte publicera här
  REDAKTIONEN

  Vi kan inte se att de tagit ut något från Flashback Media Group åtminstone det senaste åren.

  Utdelning
  2016 = 2.658.000
  2017 = 500.000
  2018 = 0

  2018 fick säljaren sluta med en lönekostnad på runt 600.000 kr/år

  Eftersom verksamheten inte går med vinst sjunker det egna kapitalet.
  Eget kapital
  2016 = 7.348.000
  2017 = 4.951.000
  2018 = 3.916.000

  Förlusten 2018 blev utan ränteintäkter -859.000 kr

  Pengarna räcker ett tag till men det måste göras radikala förändringar om forumet skall leva vidare. Det första en ekonom skulle göra är att minska ner kostymen så att kostnaderna inte blir så höga för driften.

 5. Tittar du på allabolag? Den är skit.

  Rörelsens kostnader 2018-12

  Personalkostnader 1 715

  Jag förstår inte varför du maskar ********* efternamn? Den är inte hemlig och finns på uppgifter jag hämtar information ifrån.

  Axelsson, Jan (50 år)
  Styrelseledamot
  ******* ******* ******** (54 år)
  Styrelsesuppleant

 6. L:
  Tittar du på allabolag? Den är skit.

  Rörelsens kostnader2018-12

  Personalkostnader1 715

  Jag förstår inte varför du maskar ********* efternamn? Den är inte hemlig och finns på uppgifter jag hämtar information ifrån.

  Axelsson, Jan (50 år)
  Styrelseledamot
  ******* ******* ******** (54 år)
  Styrelsesuppleant

  Nej, jag använder inte någon sådan tjänst för de uppgifterna.
  Personalkostnader är löner och det är inget man “plockar ut” ur företaget. I personalkostnaden finns nu anställdas och tidigare anställdas kvarvarande löner, semester, skatter, arbetsgivaravgifter osv. Det är kostnader som ingår i driftkostnaderna för verksamheten och förmodligen måste finnas om inte forumet skall drivas på kvällar efter jobbet för en inkomst måste de ha.

  Såg nu att du skrev personalkostnader, men det är alltså något man inte kommer undan.

  Jag har en orsak till att maska hennes namn som har med att göra vad admin på Flashback sagt inte får publiceras där.

  Vi har utgivningsbevis precis som personuppgiftssajterna har. Vi får alltså lägga ut namn men det får inte de som inte har utgivningsbevis bara för att det finns offentligt på nätet.

 7. Du vet ju ingenting. Man plockar ut lön från ett företag så mycket det finns i bolaget. Har flashback 1 miljon kronor kan dom plocka ut 1 miljon kronor. Sen är personalkostnader allt från skatt till pension. Janne kanske har avsatt 1 miljon till sig och sin fru Angelina.

  Jag säger så att du förstår, en miljon och sjuhundrameftiotusen kronor har två personer tagit ut som personalkostnader. Hur mycket av den summan gått till pension, lön, semester kan inte du eller jag svara på. Men som ekonom vet jag att så mycket har tagits ut. Du kan fortsätta dividera utan aning om hur der fungerar.

  Vad skrev Janne på Flashback om att man inte får publicera Angelinas namn? Men det finns på sajter som din med utgivningsbevis. Men vill du tillmötesgå Jan och smöra för han får du maska namnen. Stäng ner också den här sajten.

 8. L:
  Du vet ju ingenting. Man plockar ut lön från ett företag så mycket det finns i bolaget. Har flashback 1 miljon kronor kan dom plocka ut 1 miljon kronor. Sen är personalkostnader allt från skatt till pension. Janne kanske har avsatt 1 miljon till sig och sin fru Angelina.

  Jag säger så att du förstår, en miljon och sjuhundrameftiotusen kronor har två personer tagit ut som personalkostnader. Hur mycket av den summan gått till pension, lön, semester kan inte du eller jag svara på. Men som ekonom vet jag att så mycket har tagits ut. Du kan fortsätta dividera utan aning om hur der fungerar.

  Vad skrev Janne på Flashback om att man inte får publicera Angelinas namn? Men det finns på sajter som din med utgivningsbevis. Men vill du tillmötesgå Jan och smöra för han får du maska namnen. Stäng ner också den här sajten.

  Jag har utvecklat bokföringsprogram så jag är tämligen bra påläst.

  Hur som, jag ser att du “tänder till” på grund av att jag inte först såg att du skrev personalkostnader. Varför? Kort stubin?

  Vi taggar ner nu lite och fortsätter:
  Jag vet mycket väl vad lönekostnad är. Vi får förmoda att admins lön på 39.000 i månaden stämmer. Det ger en lönekostnad på ca 600.000 kr/år. Samma lön hade annonssäljaren. Vad frun har vet jag inte om hon tar ut något alls.

  Men det är egentligen inte det det handlar om utan om vi skall fortsätta gå utanför ämnet för denna artikel är frågan: Hur länge klarar sig Flashback med nuvarande inkomster?

  Jag ser i ditt första inlägg att nu vill de att medlemmarna håller igång Flashback. Ja, det är väl enda sättet för dem att hålla igång det. Det vi ser nu till glädje för många uthängda är ett Flashback som står på kanten till att falla. Men det tar några år till.

 9. Jag tänder till för att du inte förstår.

  Jan och frugan Angelina tog ut löner för 2017 precis under skattaskatten dvs statlig inkomstskatt för att slippa betala mer i skatt.

  Jag vet inte hur länge Flahback klarar sig med dagens dåliga ekonomi men några år till kommer den rulla. Den rullar så länge reklamen och donationerna räcker dvs.

  Jag ringer varje månads början till SV och frågar om Flashback. Sånt är inte hemligt och alla har rätt att ta del den sortens information. Förr eller senare kommer flashback falla, hoppas Flashbacks fall tar med Janne också i den enorma fallet.

 10. L:
  Jag tänder till för att du inte förstår.

  Jan och frugan Angelina tog ut löner för 2017 precis under skattaskatten dvs statlig inkomstskatt för att slippa betala mer i skatt.

  Jag vet inte hur länge Flahback klarar sig med dagens dåliga ekonomi men några år till kommer den rulla. Den rullar så länge reklamen och donationerna räcker dvs.

  Jag ringer varje månads början till SV och frågar om Flashback. Sånt är inte hemligt och alla har rätt att ta del den sortens information. Förr eller senare kommer flashback falla, hoppas Flashbacks fall tar med Janne också i den enorma fallet.

  Ja, och det skall vi hålla ihop om!
  Trevligt att språkas med dig och jag tål lite hårdare ord, inga problem.

 11. Nu har flashback infört 50 kronor om man vill slippa vänta 3 dagar. I några månader var det fritt att skriva efter registreringen men nu om du vill skriva på dörren får man pynta 50 lapp.

 12. Jag kan inte redigera men jävla programmet som ändrar, dörren ska vara på dirren. Alltså på direkten.

 13. k:
  Nu har flashback infört 50 kronor om man vill slippa vänta 3 dagar. I några månader var det fritt att skriva efter registreringen men nu om du vill skriva på dörren får man pynta 50 lapp.

  Jag har sett det! På något vis måste de få in pengar, de verkar ha panik.

 14. k:
  Jag kan inte redigera men jävla programmet som ändrar, dörren ska vara på dirren. Alltså på direkten.

  Jag förstod det!
  Vi har utgivningsbevis också för kommentarerna då får man inte ha funktionen att kunna redigera. Tyvärr!

 15. “Vår grupp jobbar inte med politik eller anser vi har en viss politisk färg.”

  Fel. Ni är anti-SD.

 16. Åsikter ska aldrig vara ett brott! Vi behöver mer yttrandefrihet i Sverige, inte mindre!
  LOHMF måste bort!
  Känner man sig kränkt på individnivå ska det hanteras civilrättsligt!

 17. Rasmus:
  ”Vår grupp jobbar inte med politik eller anser vi har en viss politisk färg.”

  Fel. Ni är anti-SD.

  Vi är inte anti-SD, vi är neutrala som grupp men var och en av oss har sina egna uppfattningar. Till det kommer att nästan alla näthatare vi sett säger sig hålla på SD eller något annat på extremhögersidan. Vi har SD’are och andra med olika åskådningar i vår grupp.

 18. Greger:
  Åsikter ska aldrig vara ett brott! Vi behöver mer yttrandefrihet i Sverige, inte mindre!
  LOHMF måste bort!
  Känner man sig kränkt på individnivå ska det hanteras civilrättsligt!

  Åsikter är inte ett brott men vissa påståenden är det.
  Det fungerar inte alltid civilrättsligt eftersom de flesta som gjort till en sport att kränka andra genom sin anonymitet inte vågar stå för vad de skriver. Man kommer alltså inte åt dem, det är därför BBS-lagen finns som tvingar forum mm att radera olagligheter som andra skrivit.

  Hur kan hets mot folkgrupp eller mot enskilda som skadar dessa illa och tystar dem vara till gagn för yttrandefriheten?
  Vi kan ju göra ett test: Ge mig ditt namn och personuppgifter så kopierar jag skiten de skrivit om oss på Flashback men lägger in dina personuppgifter istället. Vi publicerar det på exempelvis Flashback. Sedan väntar vi ett tag och ser hur det berikar yttrandefriheten.

  Har vi en deal?

 19. Jag visste inte att så lite HMF var fällbart i domstol. Jag kontrollerade några av domarna ni hänvisar till och de stämde. Ni hittar alltså inte på. Här gäller det att ta sig en funderare innan man skriver. Jag är ju inte anonym på Facebook och kan ibland ryckas med de andra utan
  att tänka. Ganska dumt när man tänker efter.

 20. Lita:
  Jag visste inte att så lite HMF var fällbart i domstol. Jag kontrollerade några av domarna ni hänvisar till och de stämde. Ni hittar alltså inte på. Här gäller det att ta sig en funderare innan man skriver. Jag är ju inte anonym på Facebook och kan ibland ryckas med de andra utan
  att tänka. Ganska dumt när man tänker efter.

  Nej, vi vi hittar inte på!
  Om du är så korkad att du HMF:ar bara för atndra gör det får du räkna med att stå inför en domstol snart. Det finns nämligen flera organisationer som letar bevis och anmäler sådant idag.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer