Regeringen stärker skyddet mot näthat

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras som vi tidigare skrivit om. De har skapat en ny brottsrubricering om integritetskänsliga bilder och uppgifter. Som vi den hårda vägen fått erfara  har dagens lagstiftning inte gett något skydd alls mot kränkningar och förtal. Nu stärker regeringen skyddet mot den formen av näthat för att värna rätten till personlig integritet. Det som de nya lagarna skall bygga på är följande:

 

  • Det införs ett nytt brott – olaga integritetsintrång – som gör det olagligt att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter, såsom hämndporr, nakenbilder och andra kränkande uppgifter. Straffet blir böter eller fängelse upp till två år och för grovt brott fängelse i mellan sex månader och fyra år.

 

  • Straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande, grovt förtal och förolämpning förtydligas och moderniseras. Bestämmelsen om olaga hot utvidgas även så att det blir straffbart att hota med fler typer av brottsliga gärningar, till exempel hot om att sprida nakenbilder på någon annan.

 

  • Den som tillhandahåller en interaktiv tjänst på internet, till exempel vissa sociala medier, ska vara skyldig att ta bort meddelanden som uppenbart utgör olaga hot eller olaga integritetsintrång.

 

  • Rätten till brottsskadeersättning utvidgas till att gälla även kränkningar som sker genom grovt förtal.

 

Lagändringarna i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken som avser olaga hot och förolämpning föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. I övrigt föreslås lagändringarna träda i kraft den 1 januari 2018.

 

Vad betyder det

  • Det införs ett nytt brott – olaga integritetsintrång – som gör det olagligt att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter, såsom hämndporr, nakenbilder och andra kränkande uppgifter. Straffet blir böter eller fängelse upp till två år och för grovt brott fängelse i mellan sex månader och fyra år.

Här vill man tygla det elände som en del ägnar sig åt genom att posta nakenbilder eller andra generande bilder på folk . Men det står också att det också gäller “andra kränkande uppgifter“. Exempelvis att publicera enskildas sexuella läggningar vare sig det är sant eller inte eller att publicera andra kränkande uppgifter om enskilda som utsätta personen för omgivningens missaktning. Exempelvis kommer väldigt mycket av kriminaltrådar på Flashback att drabbas hårt av lagen. Vi har flera av dessa personer identiteter så där kan vi utgöra hjälp för att få fast dem för brott.

 

  • Straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande, grovt förtal och förolämpning förtydligas och moderniseras. Bestämmelsen om olaga hot utvidgas även så att det blir straffbart att hota med fler typer av brottsliga gärningar, till exempel hot om att sprida nakenbilder på någon annan.

Det skall bli enklare att tyda vad som är brottsligt. Man har i de nya lagtexterna tagit bort allt grumligt och svårtydbart som skickliga advokater kan använda för att fria skyldiga personer med eller som gjort det mycket svårt att stämma någon. Det svåra ligger i att olika domare har tytt lagen på olika sätt vilket föranlett privatpersoners känsla av hopplöshet inför rättsmaskineriet vid stämningar.

 

  • Den som tillhandahåller en interaktiv tjänst på internet, till exempel vissa sociala medier, ska vara skyldig att ta bort meddelanden som uppenbart utgör olaga hot eller olaga integritetsintrång.

Detta är mycket bra och vi känner oss delaktiga eftersom det vi föreslagit till lagrådet nu blir verklighet! Det innebär att exempelvis Flashback tvingas radera inte bara hot, hets mot folkgrupp och uppvigling till brott utan nu har man också lagt till integritetsintrång. Flashback måste alltså radera alla förtala, kränkningar och uthängningar mm. Detta kan rädda många familjer tillbaka till ett normalt liv igen. Eftersom Flashback moderatorer men främst ägare fullständigt missuppfattat vad yttrandefrihet innebär tvingas denna lagändring fram. Flashbacks folk kan inte skylla på någon annan än sig själva för denna ändring av lagen. De har tiggt om det länge.

 

  • Rätten till brottsskadeersättning utvidgas till att gälla även kränkningar som sker genom grovt förtal.

Tidigare har det varit väldigt svårt att få brottsskadeersättning vid kränkningar av sin person. Nu gör lagen det mycket tydligt att det också gäller de som utsatts för dessa kränkningar. De som döms och inte kan betala kränkningsersättning kommer att hamna hos kronofogden så att de aldrig någonsin blir av med bördan de ställt till med när de förstört livet på någon genom att hänga ut personen tillsammans med svårt förtal av densamma. Det som är bra med detta är att det kan ha en avskräckande betydelse för fortsatta kränkningar.

 

Så här skriver regeringen

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten. Utvecklingen har emellertid också medfört att hot och andra former av kränkningar av den personliga integriteten har tagit nya former. För att anpassa det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten till teknik- och samhällsutvecklingen föreslår regeringen att skyddet stärks och moderniseras.
Regeringen föreslår att ett nytt gradindelat brott införs i brottsbalken, olaga integritetsintrång. Regleringen straffbelägger intrång i någons annans privatliv genom spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Om gärningen med hänsyn till bildens eller uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, döms för grovt olaga integritetsintrång. Straffet för olaga integritetsintrång föreslås vara böter eller fängelse i högst två år och för grovt olaga integritetsintrång fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Undantag från straffansvar ska gälla om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig.
Det föreslås vidare att straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande och förolämpning förtydligas och moderniseras. För olaga hot och ofredande föreslås även vissa utvidgningar av det straffbara området. Dessutom justeras de omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett förtalsbrott är grovt, så att det tydliggörs att även sättet för spridningen särskilt ska beaktas vid den bedömningen.
Olaga hot och förolämpning är även straffbara som tryck- och yttrandefrihetsbrott. För att anpassa brottsbeskrivningarna i tryckfrihetsförordningens brottskatalog språkligt och innehållsmässigt till de ändringar som föreslås i dessa straffbestämmelser i brottsbalken, föreslås att motsvarande ändringar ska genomföras i tryckfrihetsförordningen. Genom den hänvisning som görs i yttrandefrihetsgrundlagen till tryckfrihetsförordningen kommer ändringarna även att få genomslag på yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde.
Vidare föreslår regeringen att skyldigheten för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla att ta bort vissa meddelanden från tjänsten utvidgas till att gälla även meddelanden vars innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna om olaga hot och olaga integritetsintrång.
Slutligen föreslås att rätten till brottsskadeersättning för kränkning utvidgas till att omfatta även ersättning för den skada det innebär att någon allvarligt kränker någon annan genom grovt förtal.
Lagändringarna i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken som avser olaga hot och förolämpning föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. I övrigt föreslås lagändringarna träda i kraft den 1 januari 2018.
Källa

Nya lagen

Pdf-dokumentet är dåligt gjort. Vi skall senare försöka publicera hela dokumentet redigerat så det blir lättare att förstå. Det här är har varit efterlängtat under många år men nu kommer det och nu skall det utnyttjas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer