LAG – Utsätter någon annan för störande kontakter


Lagen – Brottsbalk (1962:700)


4 kap. 7 § Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2017:1136).


Förtydligande


Utsätta någon annan för störande kontakter (Ofredanden, “stalking”) är inte tillåtet genom att:

    • Fysiskt antasta denne
    • Utsätta denne för upprepade störande kontakter som att skicka telefonsamtal, dörrknackning, sms, mejl eller på annat sätt förfölja
    • Utsätta denne för annat hänsynslöst agerande som att upprepade gånger på plats den drabbade (och andra) kan se, läsa eller höra information som kan anses vara en del av en störande kontakt.

 


Domar


Inte tillåtet att söka medlemskap i parti för annan utan dennes vetskap

Åklagaren väckte talan mot XX för ofredande enligt följande gärningsbeskrivning.
XX har mellan 6 juni 2013 kl. 12.00 och 9 september 2013 kl. 12.00 på okänd plats i landet ofredat YY genom att i hennes namn ansöka om och betala medlemskap i ett politiskt parti med vilket YY inte sympatiserar.
Tingsrätten dömer XX för ofredande till dagsböter 30 å 250 kr (7.500kr).
Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att påföljden bestäms till 30 dagsböter om vardera 140 kr. (4.200 kr).
RH 2015:64

Det är inte tillåtet att förfölja folk på nätet

Åklagaren åtalade S.J. för dataintrång, sexuellt ofredande och ofredande enligt följande gärningspåstående. S.J. har gemensamt och i samförstånd med andra, K.H. och C.B. som vid brottstillfället inte fyllt 15 år, i Nybro under december månad 2002 olovligen berett sig tillträde till målsägandens hemsida på Lunarstorm. – Efter att S.J. och hans kamrater olovligen har berett sig tillträde till målsägandens Lunarstormsida, har de ändrat ”hennes profil” på sidan genom att svara på de 20 frågor som beskriver innehavaren av sidan. S.J. och hans kamrater har svarat på frågorna och genom svaren framställt målsäganden på ett felaktigt sätt, med sexuellt kränkande anspelningar. Förutom detta har de även, dels i texten på Lunarstormsidan och dels i målsägandens gästbok på samma sida, skrivit texter med sexuellt kränkande innehåll och även på annat sätt ofredat målsäganden genom att ändra och göra tillägg i den av henne skrivna texten.
även olovligen tagit del av hennes e-post samt skickat e-post med kränkande innehåll från hennes e-postadress till andra. Mottagarna har uppfattat det som om det var målsäganden som skickade e-postmeddelandena. Bland annat har S.J. och hans kamrater skickat ett e-postmeddelande till målsägandens pojkvän där hon avslutade deras förhållande och som motivering angav ett skäl med kränkande sexuell innebörd. – Målsäganden har under tiden som dataintrånget pågått vid flera tillfällen ändrat sitt lösenord till sidan, men S.J. och hans kamrater har hela tiden lyckats ”knäcka” lösenordet och gång på gång fortsatt att olovligen bereda sig tillträde till målsägandens Lunarstormsida och fortsätta ofredandet mot henne. Genom sitt agerande har S.J. uppträtt anstötligt och kränkande mot målsäganden.
Nybro kommuns socialförvaltning har i avgivet yttrande föreslagit att S.J. överlämnas till vård inom socialtjänsten enligt vårdplan innebärande att han skall gå på uppföljande stödsamtal 1-2 gånger i månaden under minst sex månader för att reflektera över det egna handlandet i syfte att motverka kriminellt beteende och för att arbeta för en positiv utveckling.
Tingsrätten tycker påföljden bör bestämmas i enlighet med socialförvaltningens förslag.
Hovrätten fastställde tingsrättens dom.
RH 2004:40

Tillåtet att få någon att ta av sig kläderna framför en webbkamera i tron att personen är en vän

Två 16-åriga flickor har på en s.k. chattsida med en annan persons inloggning uppmanat en skolkamrat att inför en webbkamera klä av sig och smeka sig själv på kroppen. J.E. och S.V. har därefter avslöjat att det inte är R hon visat upp sig för utan för J.E. och S.V.
Tingsrätten dömer envar av S.V. och J.E. för ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken till 40 dagsböter å 50 kr. Skadeståndsyrkande ogillas.
Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att åtalet ogillas.
RH 2009:45

Inte tillåtet skicka material med kränkande innehåll till någon

En fd. skolchef erhöll ett antal anonyma försändelser, bl.a. vykort och andra skrivelser, med nedsättande och kränkande innehåll.
Enbart resultatet av DNA- analyserna kunde dock enligt tingsrättens bedömning inte anses utgöra tillräcklig bevisning för att R.R. är gärningsman. Inte heller övrig utredning gjorde enligt tingsrättens bedömning att det kunde anses vara ställt utom varje rimligt tvivel att R.R. skickat eller låtit skicka försändelserna till S.D..
Köpings tingsrätt ogillade åtalet och skadeståndsyrkandena.
Sammantaget finner hovrätten att R.R:s förklaringar till sin befattning med vykorten och breven är så uppenbart osannolika att de kan lämnas utan avseende. Utredningen visar otvetydigt att han ligger bakom försändelserna i början och slutet av den ifrågavarande tidsperioden. Enligt hovrättens mening kan det hållas för visst att R.R. tagit sådan aktiv del i avsändandet av samtliga aktuella försändelser att han är att bedöma som gärningsman.
Hovrättens dom bör bestämmas till villkorlig dom i förening med böter.
RH 1997:114

 


Juridik


Det är mycket som kan räknas som ofredande

Till ofredande räknas att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta samt även mobba för att ta några exempel, någon måste bli störd.
Dessa slags ofredande kallas även realinjurier. Den som ofredar måste veta om att det den gör är fel.
En person som genom att spela hög musik stör sina grannar ofredar dem från och med den tidpunkt då grannarna talat om för denne att det är störande.
Det finns inget generellt förbud mot att filma en enskild person utan dennes samtycke, dock kan sådan handling utgöra ofredande endast om den filmade verkligen blir störd, se NJA 2008. 946.
Den utsatte måste vidare uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum. Två personer som i smyg, ovetandes blev inspelade när de hade samlag utgjorde inget ofredande, se NJA 2008.
lagen.nu

 


Våra anteckningar


Kränkningar på nätet påminner om stalking

Kränkningar på nätet påminner påfallande mycket om stalking, ofredande eller förföljelse. Därför kan denna lag som ofta kallas frö “stalkerlagen” kan användas vid förtal och kränkningar om dessa upprepats en mängd gånger under en längre tid vilket är mycket vanligt förfarande på nätet.

 


Missuppfattningar


Bara för att andra skrivit det är det inte säkert du får skriva det

På nätets olika plattformar tror man att det är fritt fram att skriva om folk som media skrivit om. Det är under alla omständigheter en missuppfattning. Media har utgivningsbevis och får skriva om olika händelser mer än vad andra får. Dessutom lägger de sällan ut personuppgifter och hittar på en massa lögner om den de skriver. På sin höjd skriver de om saker de har anledning att tro det är sant även om det i slutändan visade sig inte vara sant.
På nätplattformarna skriver man inte bara om den som media skriver om. De förtalar och kränker denne så innerligt att det saknar motstycke. lidandet för den kränkte är så påtagligt att de till och med kan ta sina liv.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer