LAG – Uppsikt över tjänsten

Hur hittas anonyma

Lagen (1998:112)


4 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

 


Förtydligande


Alla ägare med forum eller andra plattformar som besökare kan posta inlägg på:

    • Måste hålla uppsikt över tjänsten för att kunna radera olagliga inlägg inom en vecka (finns domslut på det).

Gäller inte de platser som har utgivningsbevis.

 


Domar


Domer kring detta förekommer endast för 5 § Skyldighet att ta bort vissa meddelanden.

Hade inte uppsikt över tjänsten

Den förpliktelse att ha uppsikt över tjänsten och ta bort meddelanden med visst innehåll som i BBS-lagen ålagts den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla får anses vara sådan att underlåtenhet att uppfylla förpliktelsen kan bestraffas enligt reglerna om garantställning. (Att lagens förpliktelser om att ha uppsikt och ta bort meddelanden skulle ge tillhandahållaren en garantställning förutsattes också av IT-utredningen i SOU 1996:40 s. 183 och 203 f.) Efter att Karl- Göran sänt in meddelandena till den elektroniska anslagstavlan hade han inte möjlighet att disponera över meddelandenas spridning genom att ta bort dem. Karl-Görans brott får därför anses avslutat genom insändandet. Spridningen har därefter skett genom att L.L. underlåtit att ta bort meddelandena. Härav följer att L.L. bör bedömas som gärningsman och inte som medhjälpare till Karl-Görans gärning. Den omständigheten att riksåklagaren rubricerat gärningen som medhjälp till hets mot folkgrupp utgör inte hinder mot att L.L. döms som gärningsman, eftersom en sådan bedömning täcks av gärningsbeskrivningen och saken har tagits upp vid huvudförhandlingen.

Av L.L:s uppgifter framgår att han var medveten om innehållet i Karl- Görans meddelanden och om sina skyldigheter enligt BBS-lagen samt att han medvetet underlät att ta bort meddelandena för att kunna föra en teologisk debatt. Det förhållandet att L.L. i viss mån bemötte Karl- Görans uttalanden i egna inlägg kan inte medföra att han är fri från ansvar för spridningen av Karl-Görans meddelanden.

Med hänsyn till det anförda skall L.L. dömas för hets mot folkgrupp. Brottet kan inte anses ringa. Påföljden bör bestämmas till villkorlig dom och dagsböter.
NJA 2007 s. 805

 


Juridik


På uppdrag av tillhandahållaren

Skyldigheten omfattar även uppdragstagare, vilket innebär att även operatör som tillhandahåller tjänst på uppdrag av tillhandahållaren kan träffas av bestämmelsen.
Åklagare

Informera användarna om sin identitet

Enligt lagen måste den som tillhandahåller den ”elektroniska anslagstavlan”, alltså ett forum eller en kommentarsfunktion på nätet, också informera användarna om sin identitet.
Journalisten

Uppsikt

Tillhandahållaren ska hålla uppsikt över tjänsten för att kunna ta bort eller förhindra vidare spridning av sådana meddelanden som omfattas av lagens 5 §. Innehållet i meddelandena måste vara uppenbart brottsliga. Eftersom tillhandahållaren enligt lagstiftaren inte kan förutsättas kunna ta ställning till svåra juridiska gränsdragningsproblem valde lagstiftaren att låta skyldigheten att ta bort eller förhindra spridning av vissa meddelanden endast omfatta sådana som uppenbart utgjorde brott.
Åklagare

Förverkande

Datorer och annan egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt BBS-lagen får förverkas jml 8 § om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Samma sak gäller för egendom som varit avsedd att användas som sådant hjälpmedel, om brottet har fullbordats. Om förverkandet är oskäligt får detta helt eller delvis underlåtas. Ett förverkande av samtliga datorer kan vara oskäligt om tillhandahållaren disponerar flera datorer och det inte kan visas vilken av datorerna som använts. Har däremot flera datorer använts är det inte oskäligt att förverka samtliga använda datorer.
Åklagare

Tillhandahåller inte får gå med på eller passivt se på när användare missbrukar tjänsten

Detta innebär att den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla inte får gå med på eller passivt se på när användare missbrukar tjänsten. Risker för ett sådant missbruk ökar med tanke på teknikens flexibilitet och tillgänglighet via nätet. Av denna anledning infördes föreskriften gällande att den som tillhandahåller tjänsten skall vara skyldig att ha uppsikt över tjänsten.
Det finns inget krav på att tillhandahållaren ständigt aktivt kontrollerar varje meddelande, men någon form av återkommande kontroll krävs då det inte kan anses förenligt med uppsiktsplikten som tjänsten är utan innehållskontroll under en längre period. Hänsyn tas till hur många som kopplar upp sig mot tjänsten  och ett riktmärke är att oavsett förutsättningar skallen tjänst inte lämnas utan tillsyn under längre tid än en vecka.
När det gäller större hemsidor med många besökare kan en ”klagomur” ge användarna möjligheter att påtala en eventuell förekomst av straffbara meddelande för tillhandahållaren.
JURIDISKA FAKULTETENvid Lunds universitet

Någon form av återkommande kontroll krävs

Omfattningen av detta uppsiktskrav är inte fastställt, men att någon form av återkommande kontroll krävs är dock klart. Förmedlaren bör därför regelbundet se över innehållet i den elektroniska anslagstavlan. Hur frekvent en sådan kontroll skall ske får avgöras från fall till fall. Som riktmärke anges i förarbetena att en tjänst inte bör lämnas utan tillsyn under längre tid än en vecka.
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Med tillhandahållaren avses den eller de som leder verksam­heten

Med tillhandahållaren avses den eller de som leder verksam­heten där tjänsten erbjuds. Vem denne eller vilka dessa är får avgöras mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. Skälet till att tillhandahållaren har ålagts ett ansvar är att denna ansågs vara den som kan bestämma över tjänstens användning, inklusive de tekniska och administrativa rutiner­na.
Netopia

 


Våra anteckningar


Tillhandahållaren kan vara en eller flera moderatorer

Tillhandahållaren är den som leder verksamheten och som exempelvis kan radera inlägg. Det behöver inte vara ägaren som är “tillhandahållare” utan det kan vara någon som ägaren utsett att sköta verksamheten som “moderator” eller “administratör” eller båda.

 


Missuppfattningar


Forum med anonym ägare klarar sig inte undan

Många tror att en elektronisk mötesplats, som ett forum, klarar sig undan lagar om ägaren är anonym. Så är det inte! Elektroniska mötesplatser måste ha någon som håller uppsikt över tjänsten. Det behöver inte vara ägare men någon måste hålla uppsikt och möjlighet att radera eller ändra inlägg som är olagliga.
Om det inte finns någon som håller uppsikt över tjänsten kan platsen lagföras först om det postas olagliga inlägg. Det krävs då att polisen kan hitta ägaren eller tillhandahållaren.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer