Lag – Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”)


Lagen


Kapitel 3, Artikel 17, Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”):
1. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

a) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.

b) Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

c) Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2.

d) Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.

e) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

f) Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1.

2. Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

a) För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.

b) För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

c) För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3.

d) För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen.

e) För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


Förtydligande


1. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

  • Personuppgifterna inte behövs för något lagligt ärende.
  • Den registrerade inte gett sitt samtycke till att vara registrerad eller uthängd.
  • Personuppgifterna har samlats in av privata företag för riktad reklam eller köptjänster.

2. Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort (hängt ut) personuppgifterna och enligt punkt 1 är skyldig att radera personuppgifterna skall kopior, länkar och annat som personuppgifterna förekommer också raderas.

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla av följande skäl:

a) Om det är påkallat av allmänt intresse, dvs vid stora händelser som terrorbrott, flera mördade osv.

b) Om det finns en lag eller liknande som kräver att myndigheter har ett sådant register.

c) Om det gäller viktiga lagstadgade orsaker inom sjukvården.

d) I vissa viktiga fall för arkivändamål, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av allmänt intresse.

e) I rättsfall.

Tillägg 1 (från annan del av GDPR): Företag, organisationer, webbplatser eller liktydigt får inte hantera personuppgifter utan godkänd personuppgiftsansvarig. I sådana fall skall personuppgifter raderas omedelbart enligt Punkt 1 utan att den registrerade begär det.

 


Domar

Datainspektionen utfärdar sanktionsavgift mot Google 2020-03-11

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google för att företaget bryter mot GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. 2018 inledde Datainspektionen en ny granskning av Google efter att ha fått indikationer på att flera av de resultat som skulle ha tagits bort fortfarande visades i sökningar. Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar kraven på organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter och stärker enskildas rättigheter. En viktig sådan rättighet är möjligheten för enskilda att få sökresultat borttagna. Nu ser vi att Google brister i sitt sätt att hantera denna rättighet.
Datainspektionen

 


Juridik


Du kan ha rätt att ta bort en uppgift om dig själv

Vid vissa tillfällen har du rätt att begära att dina personuppgifter blir raderade. Du har till exempel alltid möjlighet att invända mot att dina personuppgifter används för att skicka reklam till dig. Denna rätt gäller vid fler tillfällen, exempelvis om

  • personuppgifterna inte längre är nödvändiga utifrån varför de samlades in
  • personuppgifterna behandlats olagligt
  • du har tagit tillbaka ditt samtycke och den personuppgiftsansvarige inte har någon annan rättslig grund för att behålla uppgifterna.

Undantag: Det finns dock undantag från rätten till radering, eftersom företaget kan behöva ha kvar dina personuppgifter för att uppfylla andra krav. Vissa personuppgifter är till exempel nödvändiga för bokföringen. Företaget kan också behöva ha kvar dina personuppgifter för att kunna säkra eller försvara något som de kan ha rätt till enligt lag.
Datainspektionen

 


Våra anteckningar


Flashback och uthängningar

När medlemmar på hatforumet Flashback hänger ut folk (lägger ut personuppgifter med tillhörande förtal) begår medlemmarna brott enligt Dataförordningen. Men det är inte medlemmarna som straffas för det utan det är de som administrerar forumet och som kan ta bort personuppgifter.
Det begås i det fallet flera brott mot Dataförordningen:

   1. Forumet har ingen personuppgiftsansvarig
   2. De tar mycket sällan bort personuppgifter
   3. Rätten att bli bortglömd åtlyds inte alls av forumet

Det är hög tid att Datainspektionen börjar inspektera alla brott mot dataförordningen på Flashback

 


Missuppfattningar


Kommer snart…

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer