Lag – Intrång i någon annans privatliv

Flashback forum kan bli en accepterad succe

Lagen – Brottsbalk (1962:700)


4 kap. 6 c § Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida

1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,
2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,
4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller
5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp

döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.

Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig.

 


Förtydligande


Göra intrång i någons privatliv med att lägga ut bilder, uppgifter eller liknande som kan anses vara kränkande är enligt lag:

    • Inte tillåtet om personen inte medgivit det.
    • Försvarligt om det finns ett medgivande.
    • Försvarligt om det är inom en polisanmälan.
    • Försvarligt som vittne för polis eller i domstol.

 


Domar


Foto på en som spyr och lägga ut det på nätet är olagligt

[En man fotograferades när han spydde i en toalettstol. Bilden lades sedan ut på Instagram]
Med beaktande av det nyss sagda och vid en sammantagen bedömning finner hovrätten att PPs spridning av bilden har varit ägnad att medföra allvarlig skada för SS. Spridningen har inte skett av misstag och har således omfattats av PPs uppsåt. Han ska därför dömas för olaga integritetsintrång.
Åklagare

 


Juridik


Sprida privata bilder eller preferenser är inte lagligt

Straffansvar enligt bestämmelsen föreskrivs för den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa bilder och andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Med bilder avses en eller flera stillbilder eller rörliga bilder, oavsett vilken teknik som används. Det kan exempelvis vara bilder på sexuella handlingar, 4 kap. 6 c § p. 1 brottsbalken.

Med annan uppgift avses en eller flera uppgifter som kan förmedlas och spridas på annat sätt än genom bilder, exempelvis genom text eller ljud. Det kan exempelvis avse detaljerade uppgifter om någons sexuella preferenser, sexuella kontakter eller andra känsliga uppgifter hänförliga till någon sexualitet eller sexualliv. Det ska vidare vara fråga om privata uppgifter, det vill säga uppgifter som hör till någon annans privata sfär. Som utgångspunkt förutsätts för straffansvar att det är fråga om sanna och korrekta uppgifter som den enskilde har ett berättigat intresse att själv avgöra om – och i så fall till vem – de ska tillgängliggöras. Att uppgifterna som sprids, har ändrats eller på annat sätt manipulerats, utesluter dock inte att det innefattar en uppgift som kan innebära intrång i privatlivet att sprida.
Lawline

Gäller ej media med utgivningsbevis

Omfattar regeln om olaga integritetsintrång journalister i sin yrkesutövning?
Nej. Bestämmelsen finns bara i brottsbalken, inte i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att en journalist som tar en bild för att publicera den i ett grundlagsskyddat medium inte kan dömas för brottet. Inte heller ansvarig utgivare kan dömas.
Journalistförbundet

 


Våra anteckningar


Kommer snart…

 


Missuppfattningar


Kommer snart…

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer