BBS-lagen och en liten ändring fixar problemet

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor

BBS-lagen eller “Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor” som den också kallas, antogs 1998, och avser reglera vem som ansvarar för inne­hållet och vad deras skyldighet är för all­männa forum, bloggar, chattar och liknande på internet eller andra dator­nät som exempelvis dåtidens BBS:er som inte förmodereras och inte har en ansvarig utgivare med utgivningsbevis.

Hur började det

Från början när datorer hittade in i hemmen skapades snabbt servrar man kunde ringa upp med speciella modem för att deltaga i den verksamhet som pågick där. Dessa servrar växte snabbt i antal och kan sägas vara internets första stadie och kallades populärt för “BBS:er” eller “Bulletin Board System”. Lika snabbt växte problemen med dessa BBS:er då de kom att utnyttjas för uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring eller intrång i upphovsrätten. BBS-tillväxten tog fart 1980 och de flesta upphörde runt år 2000. Det tog alltså 15-18 år av mer eller mindre lagbrott innan BBS-lagen kom som effektivt stoppade det mesta av dessa brott.
Förtal på internet började ta fart år 2000 och idag har förtalsbrott pågått i omkring 15 år. Det börjar alltså bli hög tid att sätta stopp för otyget nu.

Vad säger  BBS:lagen

BBS:lagen innebär att den som tillhandahåller eller administrerar (=sysop) en elektronisk anslagstavla:

 • 3 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare.

Ägaren eller den som förvaltar en elektronisk anslagstavla skall alltså uppge sina personuppgifter för alla som deltar i diskussionerna.
Ägaren skall också tillse att var och en får information om vad som kommer att publiceras.

 • 4 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

Det krävs av ägaren en tillräcklig uppsikt över tjänsten för att snabbt kunna stävja olagligheter.

 • 5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om
  • 1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller
  • 2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2010:401).

Enligt lagen är den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla också ansvarig för att snarast ta bort eller på annat sätt förhindra att olagliga meddelanden enligt BBS-lagen publiceras eller sprids vidare.  Om denne inte gör detta inom “rimlig tid” (i domar har tiden angetts till “inom en vecka”) är det ett lagbrott, vilket kan leda till böter eller t.o.m. fängelse.

Alltså trots att ägaren inte är ansvarig för själva meddelandet, har denne en skyldighet att ta bort det enligt BBS-lagen.

Den som publicerat själva meddelandet kan ställas till svars för innehållet enligt brottsbalken.

8 § Datorer och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 7 § denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott, om brottet har fullbordats. Förverkande får helt eller delvis underlåtas om förverkandet är oskäligt. Lag (2005:315).

Datorer och servrar som ingått i den brottsliga verksamheten kan beslagtagas om ägaren inte följer lagen. Det gäller också datorer som besökarna fogar över. Beslaget kan göras på order av åklagare, dvs det behövs ingen dom i en domstol för detta.

Det som ingår i övrigt i lagen 1998:112 och är medtaget här ovan är följande ändringar:
– Lag (2005:315) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
– Lag (2010:401) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Syftet med BBS:lagen

Syftet med lagen är att alltså att fastställa ansvaret för den som tillhandahåller själva tjänsten att reglera uppsikten över anslagstavlan och att ta bort sådant som utgör uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring och meddelanden som gör intrång i upphovsrätten.

Ansvaret att följa lagen läggs på den som gör tjänsten tillgänglig och inte ägaren av mjukvaruteknik eller hårdvara för tjänsten. Ansvaret ligger alltså inte på webbhotellet eller internetoperatören.

Lagen innebär också att man kan hållas ansvarig om man är svensk medborgare eller vistas i Sverige oavsett var servern eller liknande är placerad fysiskt.

Enligt flera domar är också BBS-lagen tillämplig för kommentarsfält på bloggar.

Vad lagen inte gäller för

Lagen gäller inte tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Vilket i praktiken krävs att tjänsten har utgivningsbevis med en registrerad ansvarig utgivare.

Lagen gäller inte heller för e-postmeddelanden som avses skickas till en person eller en sluten krets av personer.

Förtal och kränkningar

Lagen gäller inte heller för förtal, kränkningar och liknande. Det kan tyckas märkligt att lagen inte sträcker sig fram till att gälla dessa frågor. Det har den historiska förklaring att brott mot någons heder i tal eller skrift skall regleras av de inblandade parterna. År 1998, när BBS-lagen slutligen skrevs efter flera års utredning, var anonymitet på internet inte något stort problem. Anonymiteten användes sällan för att gömma sig bakom förtal av andra. Dessutom var det tämligen enkelt att gräva fram ursprunglig identitet då man var uppkopplad direkt från sin egen telefon, eller lite senare, från tidiga ADSL-modem.

Förtalsproblematiken uppstår

När riktiga bredband sprider sig på marknaden med ljusoptik och när hastigheten ökar på nätet infinner sig möjligheten att surfa på nätet genom olika anonymitetsmetoder. Tidigare var inte det möjligt då hastighetssänkningen skulle göra det olidligt, om ens möjligt, att surfa på internet. Från den i tid glidande perioden började det alltså vara möjligt att förhålla sig helt anonym på nätet.
Under samma tid som ovan tillkom den nya tidens “yttrandefrihetens förkämpar” som ansåg och i flera fall fortfarande anser att allt på internet skall vara fullständigt fritt och som resultat av detta vägrar delge rättsväsendet de uppgifter som krävs för att lagföra nätbrottslingar.

Förtal är inte yttrande frihet

Vad “yttrandefrihetens förkämpar” totalt missat är att visa yttringar på nätet utgör yttrandefrihetens motsats för de som drabbats. Det kan jämföras med hastighetsbegränsningens införande på våra vägar. För inte så länge sedan var det fri fart på våra vägar utanför tätorter. Men dödsolyckorna antog fantasisiffror och politiker med stora grupper medborgare kände trycket att införa hastighetsbegränsningar för att rädda liv. Det blev en hetsig debatt i frågan om friheten att få köra den fart man önskar. I denna fråga insåg man dock snart att flera tusen döda personer för friheten att köra den fart man önskade var raka motsatsen för de som dött och för deras anhöriga. Detsamma gäller friheten att få förtala vem men vill och hur man vill, dvs det är yttrandeofrihet för de som drabbas. Ofriheten att yttra sig kan också kallas för diktatur vilket då gör förtalarna och “yttrandefrihetens förkämpar” till diktatorer som då plötsligt bestämmer över andra människors liv på ett ohyggligt kränkande sätt.

Hur får vi stopp på förtalet av människor

Efter snart tre års intensivt arbete i förtalsfrågan där vi diskuterat med framstående personer i ämnet och med flera aktörer inom rättvisan har vi kommit fram till att anonymiteten ställer allt för höga krav på identifiering av näthatare att de flesta inte kan leda detta till seger. Inte ens åklagare kan lyckas med uppgiften och har därför infört den interna rättsvidriga regeln  att inte starta mål om det inte “är av allmänt intresse”. I princip betyder detta att inga vanliga förtalsmål alls kommer att ledas av åklagare.
Vi har identifierat ett stort antal näthatare som i vilket annat mål som helst skulle leda till fällande dom men när det handlar om förtal är det plötsligt inte lika lätt längre. Men det finns en oerhört effektiv väg att gå:

Göra ett tillägg till BBS-lagen!

Det fina med BBS-lagen är att ansvaret för att radera de olagligheter som räknas upp i lagen faller på ägaren till den elektroniska mötesplatsen. Anonymitet spelar ingen som helst roll i BBS-lagen då ägaren måste radera olagligheter. Lagen följs också förvånansvärt bra, till och med Flashback raderar det som BBS-lagen anger som olagligt. Alltså skulle tillägg av förtal till BBS-lagen effektivt stoppa alla former av förtal. Dessutom skulle samma lag effektivt tvinga alla elektroniska mötesplatser att radera tidigare postade förtal då det utgör ett förtal varje gång någon ånyo läser det.

Tillägget

Det med rött avser tillägg av BBS-lagen som effektivt skulle stoppa förtal på nätet.

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

 • 1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring. 5 kap. 1 §  Förtal, 2 § Grovt förtal, 3 § Förolämpning, 4 § Förtal av avliden, eller
 • 2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2010:401).

Lagrådet

Vi avser att lämna förslag till lagrådet och den utredning som pågår i förtalsfrågan att ändra BBS-lagen enligt ovan.

REDAKTIONEN

Träffar: 596

 •   
 •   

KOMMENTERA HÄR - 0 kommentarer är postade

 • 2015-05-11 kl. 20:13
  Permalänk

  Fanns väl privatpersoner som hade uppkoppling redan under 80 talet? Internet fanns redan 1969.

  Ha en bra dag

    [CITERA]

 • 2015-05-12 kl. 00:08
  Permalänk

  Murkelface:
  Fanns väl privatpersoner som hade uppkoppling redan under 80 talet? Internet fanns redan 1969.

  Ha en bra dag

  Ha en bra dag på dig själv!

  1968 skapade USA:s militär ett projekt som skulle kunna upprättålla kontakten även om det var krig eller att ledningar saboterades. Resultatet av detta projekt blev “Arpanet” som är ett digitaliserat kommunikationssystem där datorer kommunicerar med varandra och kunde själva skicka signalerna genom ledningar som var i funktion för att till slut nå fram till mottagardatorn.

  Redan 1969 började skolor i USA att ansluta sig till Arpanet och 1973 var hela 40 skolor uppkopplade mot nätet.

  Den första dator utanför USA som kopplades upp mot Arpanet var en dator i Norge som kopplades upp via satellit.

  1983 infördes ett kommunikationsprotokollstandard som heter “Internet Protokoll” eller “IP”. “Internet Protokoll” var egentligen och från början USA:s försvarsministeriums interna kommunikationsprotokoll.

  Nu när flera skolor använde Arpanet skilde USA:s försvarsmakt ut sin egen del av det som fick namnet “Milnet”.

  1986 byggde “National Science Foundation Network” ett nytt nät vi sidan om Arpanet som efter ett tag helt tog över rollen som kommunikationsnät från Arpanet.

  De sista åren under 80-talet skapades HTML och HTTP, standarderna för att kunna överföra webbsidor. Nu började man också använda det mer neutrala namnet “internet” som skrivs med liten bokstav därför att internet inte är ett namn utan en företeelse.

  1990 stängdes Arpanet ner då det inte längre användes.

  De första åren på 90-talet började internet hitta in i stugorna och blev efter hand varje hems självklara kommunikationsmedel.

  Man kan alltså säga att internets början var 1990 och att det fanns i de flesta hemmen år 1998. Själv kopplade jag upp mig första gången i Januari 1994 och min internettjänst hette “Algonet”. Läste då att 20.000 i Sverige var uppkopplade.

    [CITERA]

 • 2015-05-12 kl. 08:20
  Permalänk

  Började man inte att skicka de första epostmeddelanden i USA under 1970-talet?

    [CITERA]

 • 2015-05-12 kl. 11:11
  Permalänk

  Spion:
  Började man inte att skicka de första epostmeddelanden i USA under 1970-talet?

  I “Arpanet” kunde man skicka meddelanden mellan datorerna 1968. De var inte som mail utan mer som sms och de var inte helt privata. Man kunde dock skicka meddelanden mellan enskilda datorer redan på 60-talet. De skulle då vara kopplade till varandra.
  Riktiga mail, som vi känner idag, skickades först i slutet på 80-talet men MIME-standarden som används av alla idag för att skicka mail väldigt enkelt med fasta mailadresser kom först 1991.

  Internet är med andra ord väldigt ungt och har ännu inte kommit så långt i utvecklingen. Inom 20år kommer nätet att förvandlas till något helt annat mot vad det är idag.

    [CITERA]

 • 2015-05-13 kl. 00:20
  Permalänk

  Då har dagens mejlsystem som vi känner till funnits i 25 år sedan 1990 med MIME-standard, epostadress samt IP-adress.

    [CITERA]

 • 2015-05-13 kl. 01:23
  Permalänk

  Spion:
  Då har dagens mejlsystem som vi känner till funnits i 25 år sedan 1990 med MIME-standard, epostadress samt IP-adress.

  Ja, och det jag kommer att tänka på är att tiden rinner iväg fort, allt för fort….

    [CITERA]

 • 2015-08-26 kl. 19:15
  Permalänk

  Uppenbarhetsrekvisitet kommer att innebära att ett sådant tillägg ändå blir verkningslöst. Hur ska sysopen kunna bedöma om något uppenbart är förtal?

    [CITERA]

 • 2015-08-26 kl. 19:42
  Permalänk

  Gunnar:
  Uppenbarhetsrekvisitet kommer att innebära att ett sådant tillägg ändå blir verkningslöst. Hur ska sysopen kunna bedöma om något uppenbart är förtal?

  Bedömningen fungerar mestadels idag kring det BBS-lagen reglerar. Om det finns bedömningsproblem kan man lyssna på dem som förtalats och deras vilja. I övrigt kommer det bli rättegångar som i sina respektive domar anger nivån.

    [CITERA]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer